Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
„Metų kaunietė 2015": palaikykime LPPS pirmininkę Romą Katinienę
2016-02-26

„Komisijai teko sunki misija iš skaitytojų išrinkto dešimtuko palikti šešias kandidates. Dar kartą įsitikinome, kad Kaune išties daug iškilių asmenybių", – pastebėjo  „Diena Media News", leidžiančios dienraštį „Kauno diena", direktorius Laimutis Genys.

„Kauno diena" jau ketvirtus metus kviečia išrinkti Metų kaunietę.  Šiemet skaitytojai buvo itin aktyvūs ne tik siūlydami kandidates į trisdešimtuką, bet ir balsuodami už dešimtuką. Sulaukta net 115 tūkst. balsų.

Kau­ne ne­trūks­ta ge­ra­šir­džių, darbš­čių ir ta­len­tin­gų mo­te­rų. Vi­sos jos – di­džiu­lis mū­sų mies­to lo­bis. „Kau­no die­na“ jau ket­vir­tus me­tus kvie­tė ap­si­dai­ry­ti, pa­ste­bė­ti, pri­si­min­ti ir pa­gerb­ti, jū­sų ma­ny­mu, Me­tų kau­nie­tės ti­tu­lo nu­si­pel­niu­sias mo­te­ris.

Šian­dien skel­bia­me fi­na­li­nį pre­ten­den­čių še­še­tu­ką, ku­ris paaiš­kė­jo po au­to­ri­te­tin­gos ko­mi­si­jos ver­dik­to, kai bu­vo bal­suo­ja­ma at­si­žvel­giant į de­šim­tu­ką, iš­rink­tą skai­ty­to­jų. Pris­ta­to­me fi­na­li­nin­kes (abė­cė­lės tvar­ka pa­gal pa­var­dę):

01. Ais­tė Gry­baus­kie­nė – Kau­no se­na­mies­čio drau­gi­jos va­do­vė, jau ket­ve­rius me­tus už­sii­man­ti Se­na­mies­čio gai­vi­ni­mu, plė­to­ji­mu ir puo­se­lė­ji­mu.

02. Ro­ma Ka­ti­nie­nė – Lie­tu­vos po­li­ci­jos pro­fe­si­nės są­jun­gos va­do­vė, su­kau­pu­si di­de­lę dar­bo pa­tir­tį įvai­riuo­se vie­šo­sios ir kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos pa­da­li­niuo­se.

03. Da­lė Poš­kie­nė – poe­tė, Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų mo­te­rų aso­cia­ci­jos „Gra­dua­ted Wo­men In­ter­na­tio­nal“ pa­da­li­nio Lie­tu­vo­je pre­zi­den­tė, XXVII kny­gos mė­gė­jų drau­gi­jos pir­mi­nin­kė, švie­ti­mo ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rė, kny­gų su­da­ry­to­ja ir re­dak­to­rė. Pag­rin­di­nis jos tiks­las – švies­ti ir švies­tis.

04. Dai­va Ras­te­ny­tė – pa­sau­li­nio ly­gio me­di­ci­nos moks­lo au­to­ri­te­tas, Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to (LSMU) pro­fe­so­rė, Neu­ro­lo­gi­jos kli­ni­kos va­do­vė. Jos ini­cia­ty­va ir jė­go­mis bu­vo su­kur­ti neu­ro­lo­gi­jos klas­te­riai, gelbs­tin­tys žmo­nes nuo sun­kių in­sul­to pa­da­ri­nių. Už pro­fe­si­nius pa­sie­ki­mus per­nai jai įteik­ta Kau­no moks­li­nin­ko pre­mi­ja.

05. Al­do­na Ru­sec­kai­tė – poe­tė, pro­zi­nin­kė, Mai­ro­nio lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros mu­zie­jaus di­rek­to­rė, per­nai iš­lei­du­si net dvi kny­gas. Kau­no me­ni­nin­kų na­mai ją iš­rin­ko vie­na iš dvie­jų per­nai la­biau­siai įsi­mi­nu­sių pro­fe­sio­na­laus me­no kū­rė­jų.

06. Da­lia Ša­tins­kie­nė – vie­na iš svei­ka­tos ir neį­ga­lių­jų in­teg­ra­ci­jos klu­bo „Sau­liu­kas“ įkū­rė­jų bei veik­los tę­sė­jų. Šis klu­bas jun­gia šei­mas, au­gi­nan­čias vai­kus su ne­ga­lia, ku­rios pa­de­da vie­na ki­toms mo­ra­liš­kai ir ma­te­ria­liai.

„Die­na Me­dia News“ di­rek­to­rius L. Ge­nys ir kiti komisijos nariai at­si­du­so, kad sun­ku ob­jek­ty­viai įver­tin­ti kiek­vie­nos mo­ters nuo­pel­nus ir in­dė­lį į vi­suo­me­nės ge­ro­vę, Kau­no gar­si­ni­mą.

„Net ir tarp ne­pa­te­ku­sių­jų į de­šim­tu­ką – daug svar­bių ir nu­si­pel­niu­sių mo­te­rų“, – sa­kė LSMU pro­rek­to­rius, Kau­no kli­ni­kų ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius pro­fe­so­rius Re­nal­das Jur­ke­vi­čius, tu­rė­da­mas ome­ny­je tai, kad Kau­nas ga­li pa­si­gir­ti dau­gy­be mo­te­rų, sėk­min­gai sie­kian­čių moks­lo, kū­ry­bos, vi­suo­me­ni­nės veik­los aukš­tu­mų.

„Pak­lys­tu­me, jei ne mo­te­rys“, – apie Kau­no mo­te­rų reikš­mę mies­tui sa­kė Kau­no me­ras Vis­val­das Ma­ti­jo­šai­tis, at­krei­pęs dė­me­sį, kad mo­te­rų – ir dau­giau nei vy­rų, ir jų gy­ve­ni­mo bū­das dau­ge­liu at­ve­jų tvar­kin­ges­nis, ak­ty­ves­nis, at­sa­kin­ges­nis.

Ar­chi­tek­tas Al­gi­man­tas Kan­čas ir vers­li­nin­kas, Kau­no pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų pre­zi­den­tas Ben­ja­mi­nas Že­mai­tis svei­ki­no dien­raš­čio ini­cia­ty­vą at­kreip­ti mies­tie­čių dė­me­sį į mo­te­ris, jų kas­die­nę veik­lą, apie ku­rią pa­čios ne­re­tai gar­siai ne­kal­ba.

„Šis pro­jek­tas yra pa­drą­si­ni­mas vi­soms mo­te­rims, kad jų veik­la mies­tui rei­ka­lin­ga, kad jų pa­stan­gos yra bran­gi­na­mos“, – kal­bė­jo A.Kan­čas. „Tai yra ug­do­mo­ji mi­si­ja“, – pri­ta­rė fo­to­me­ni­nin­kas Min­dau­gas Ka­va­liaus­kas.

„Kau­no mo­te­rys yra mies­to plėt­ros ga­ran­tas, o pro­jek­tas „Me­tų kau­nie­tė“ iš­ryš­ki­na as­me­ny­bes, jų bran­dą“, – prieš bal­suo­da­mas api­bend­ri­no Na­cio­na­li­nio Kau­no dra­mos teat­ro va­do­vas Egi­di­jus Stan­ci­kas.

Me­ras pri­mi­nė ir pro­jek­to „Me­tų kau­nie­tė“ fi­na­li­nin­kių su­bur­tos aso­cia­ci­jos „Kau­nie­tė“ veik­los re­zul­ta­tus. Pa­vyz­džiui, kar­tu su Me­tų kau­nie­tė­mis su­reng­tas ka­lė­di­nis lab­da­ros va­ka­ras Kau­no ro­tu­šė­je, anot V.Ma­ti­jo­šai­čio, pa­ki­lo į ki­tą ly­gį ir bu­vo su­rink­ta kur kas dau­giau pa­ra­mos tiems, ku­riems jos la­bai rei­kia.

Dar du ko­mi­si­jos na­riai vys­ku­pas Kęs­tu­tis Kė­va­las ir le­gen­di­nis „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kas, tre­ne­ris Val­de­ma­ras Cho­mi­čius sa­vo nuo­mo­nę iš­reiš­kė nuo­to­li­niu bū­du. V.Chomičius balsavo būdamas Ispanijoje, o K.Kėvalas – lėktuve pakeliui į Vatikaną.


Vėl pra­šo­me skai­ty­to­jų pa­gal­bos ren­kant lai­mė­to­ją. Balsuoti galima iki kovo17 d.

Balsavimo būdai:

DIENRAŠTIS

Iš dienraščio iškirpkite, užpildykite lapelį ir siųskite adresu: Metų kaunietė, „Kauno dienos“ redakcija, I.Kanto 18 g., 44296 Kaunas

arba atneškite ir įmeskite į specialias dėžes redakcijos skyriuje, I.Kanto g. 18, Kaunas.

Vienas kuponas prilygsta dešimčiai balsų.

SMS ŽINUTĖS

Balsuoti galite SMS žinutėmis.

Siųskite SMS žinutę (Lietuvoje)

tel. 1398 su tekstu „MKF XX“.

XX – kandidatės numeris, esantis prie jos profilio.

SMS kaina – 1,00 euras.

SMS žinutė prilygsta dešimčiai balsų.

PORTALAS

„Metų kaunietės“ projekto portale kauno.diena.lt/mk.

Portale galima balsuoti vieną kartą per parą iš vieno IP adreso. Vienas balsavimas internetu prilygsta vienam balsui.

Nu­ga­lė­to­ja bus iš­rink­ta įver­ti­nus šiuos bal­sa­vi­mo seg­men­tus: 40 pro­c. lems ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos nuo­mo­nė, 20 pro­c. – „Kau­no die­nos“ skai­ty­to­jų at­siųs­ti bal­sa­vi­mo ku­po­nai, ku­riuos ra­si­te dien­raš­ty­je „Kau­no die­na“, 20 pro­c. – po­rta­lo lan­ky­to­jų bal­sai, 20 pro­c. – bal­sa­vi­mas trum­po­sio­mis ži­nu­tė­mis.

Skaitykite daugiau: http://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/miesto-pulsas/metu-kauniete-2015-kam-atiteks-titulas-735964#ixzz41GCga7EC