Pagalba

  

Pagalba
Alytaus pataisos namai pateikė atsakymus, tačiau problemų spręsti nepanoro
2016-06-21

 „Bėdų, išties, daug, o atsakymų mažai, problemų sprendimas vis atidėliojamas. Praėjusią savaitę direktoriaus iniciatyva buvo suorganizuotas susirinkimas, tačiau plačiau klausimai taip pat nebuvo nagrinėjami. Mūsų nuomone, yra daugiau prižiūrėtojų, kurie galėtų būti išvedžiotojais. Be to, vadovybei ne kartą išsakėme savo nuogąstavimus apie kai kuriose pamainose dirbančius išvedžiotojus, kurie kelia įtampą pamainose. Darbuotojai, kurie šias problemas bandė iškelti į dienos šviesą buvo paprasčiausiai išrotuoti į kitas pamainas. Kalbant apie paskatinimus - 3 dienas prie atostogų gauna tie patys administracijos darbuotojai, dirbantieji su nuteistaisiais ar apsaugos punktuose turi tenkintis padėkomis.

Be viso to, nemažai pareigūnų palieka tarnybą dėl mažo atlyginimo, sunkių darbo sąlygų, didelio krūvio, darbo organizavimo, bendravimo ir bendradarbiavo tarp skyrių, vadovų ir darbuotojų nebuvimo. Nuolat girdime darbuotojų nusiskundimus apie buhalterijos skyrių, kuris nepagarbiai elgiasi su atėjusiais aiškintis dėl atlyginimo. Dažnai pastebime nesusikalbėjimus ne tik tarp vadovų ir darbuotojų, bet ir tarp darbuotojų ir, pavyzdžiui, Kalėjimų departamento atstovų. Imkime vieną paprastą pavyzdį – visai neseniai pas mus buvo atvykęs Evaldas Gasparavičius, Kalėjimų departamento Priežiūros skyriaus viršininkas. Pastarasis išreiškė priekaištus, kad pareigūnai blogai dirba, nes nuteistieji rašo daug skundų. Buvo akivaizdu, kad jis atstovauja ne darbuotojų, o nuteistųjų teises“, - komentuoja Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimų įstaigų profesinės sąjungos (LR ITĮPS) atstovė Jurga Mansevičienė.

Praėjusią savaitę vykusiame Kalėjimų departamento darbuotojų valdymo posėdyje, kuriame aptartas ir Alytaus atvejis. LR ITĮPS pirmininkas Tomas Vaitkunskas atkreipė dėmesį, kad Alytaus pataisos namuose yra iškilusi problema su žmogiškųjų išteklių valdymu, vyksta vadovų „nesiskaitymas“ su darbuotojais, prastėja įstaigos mikroklimatas. 2016 m. balandžio 28 d. Alytaus pataisos namuose vyko profesinių sąjungų, Kalėjimų departamento ir Alytaus pataisos namų atstovų pasitarimas šia tema, tačiau po to pateikti Alytaus pataisos namų direktoriaus Kęstučio Jasmonto atsakymai į įstaigos darbuotojų klausimus, pasirodė pernelyg formalūs, nereikšmingi.

Tomas Vaitkunskas pasiūlė Alytaus pataisos namų vadovo rotaciją. Tai pat buvo pasiūlyta siūlyti Kalėjimų departamento direktorei Živilei Mikėnaitei iki 2016 m. liepos 1 d. pakviesti Alytaus pataisos namų direktorių Kęstutį Jasmontą kartu su profesinių sąjungų atstovais, kad Kęstutis Jasmontas informuotų, kaip vykdomi pavedimai, pateikti jam 2016 m. balandžio 28 d. pasitarimo metu. Pastarajam siūlymui pritarta.

Žemiau pateikiami profesinės sąjungos klausimai ir Alytaus pataisos namų atsakymai.

Kokiu pagrindu kai kuriems pareigūnams atostogos visada suteikiamos vasaros ir rudens sezonu, o kiti privalo atostogauti tik žiemą?

Kiekvienais metais iki sausio 15 d. yra tvirtinamas einamųjų metų kasmetinių atostogų grafikas. Darbuotojai, pareigūnai atostogų grafikus derina, dėl jų tariasi skyriuose, pamainose. Sudarant atostogų grafikus atsižvelgiama į pareigūnų pageidavimus. Kadangi darbuotojai atostogų leidžiami pagal prašymus, metų pradžioje patvirtintas grafikas reikalui esant gali būti koreguojamas.

Kokiu pagrindu suteikiamos 2 kvalifikacinės kategorijos?

Kvalifikacinės kategorijos pareigūnams suteikiamos vadovaujantis tarnybos Kalėjimų departamente statuto 40 straipsnio ir Pataisos pareigūnų tarnybos organizavimo taisyklių X ir XI skyrių nuostatomis.

Kodėl nėra vykdoma pareigūnų rotacija tarp postų? Apsaugoje jau 13 metų dirba tie patys išvedžiotojai.

Pareigūnų keitimas tarp pamainų vykdomas nuolat. Išvedžiotojais skiriami, juos numatant apsaugos postų žiniaraštyje, pastovūs ir patyrę vyresnieji prižiūrėtojai, kadangi jie atlieka atsakingas funkcijas (atlieka sargybos viršininko funkcijas jam nesant; dalyvauja užtaisant šaunamuosius ginklus ir išimant šovinius, tikrina ir keičia apsaugos budinčiosios tarnybos prižiūrėtojus postuose ir kt.)

Kodėl neskatinami prižiūrėtojai, pvz., nuteistuosius skatina visomis šventėmis?

Prižiūrėtojai kaip ir kiti įstaigos darbuotojai skatinami kiekvienais metais po keletą kartų. Pavyzdžiui, 2015 m. paskatinta 80 įstaigos darbuotojų, 39 iš jų jaunesnieji pareigūnai; 2016 m. paskatinti 22 darbuotojai, 9 iš jų jaunesnieji pareigūnai.

Kodėl išsakius visas problemas, kurios susikaupė pamainoje, įstaigos direktorius neraguoja, nemažina įtampos, nekeičia PNDBP, nedaro jokio veiksmo, kad būtų išgirsti pareigūnai?

Kas ketvirtį pravedami susirinkimai su profsąjungos atstovais, kurių metu sprendžiamos visos problemos. Dėl iškilusių problemų darbuotojai visada gali kreiptis į direktorių. Pataisos namų direktoriaus budintieji padėjėjai yra periodiškai keičiami.

Ar gali įstaigos direktorius atsakingai atsakyti: 12 klasių baigę nori gauti daugiau algos gauti? Ar neturi laiko padaryti susirinkimo, nes nuteistieji yra svarbiau.

Įstaigoje įsteigti trys komitetai: Darbuotojų valdymo komitetas, Derybų komitetas ir Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas. Komitetų nariai posėdžiauja komitetų reglamentuose nustatytu periodiškumu. Darbuotojų atstovai įtraukiami į kitas darbo grupes ir komisijas.

Įsteigus komitetus lengviau vykdomas socialinis dialogas, sprendžiamos kylančios problemos, visi rūpimi klausimai svarstomi susirinkimų metu kartu su profesinės sąjungos nariais. Planuojami žmogiškieji ištekliai, numatoma, kaip ateityje užpildyti atsilaisvinančias arba naujas darbo vietas. Tariamasi dėl pareigūnų apsaugos ar priežiūros postų keitimo (rotacijos).

Nesudarytos darbo sąlygos dirbti visą parą, pavyzdžiui, 9-to lokalinio sektoriaus pareigūnų tualetas nesutvarkytas.

Pagal galimybes 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 postuose įrengti tualetai. Tvarką juose palaiko ūkio brigados tvarkdariai. Bus atkreiptas dėmesys dėl tvarkos palaikymo.

Jau trylika metų Alytaus PN vadovas nesugeba ar nenori priimti sprendimo iškelti aukščiau virš maskuojamos tvoros tinklo, kad nevyktų permetimai į lokalinį sektorių (9 lok.). Tokiu būdu prižiūrėtojai rizikuoja savo sveikatos saugumu.

Klausimas ne kartą buvo svarstomas. Paaukštinimas-gaudyklė ant 9 lok. sektoriaus tvoros įrengta. Permetimai, šūviai į pataisos namus vyksta visose apsaugos perimetro vietose, skraido nuotoliniu būdu valdomos skraidyklės. Būtų sudėtinga visose vietose įrengti gaudykles. Be to, kiekvienas metais sudaromas narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei kitų draudžiamų nuteistiesiems turėti daiktų patekimo į Alytas pataisos namus užkardymo, prevencinių bei profilaktinių priemonių planas. Jame numatomos priemonės pagal galimybes yra įgyvendinamos.

Paaukštinimų-gaudyklių įrengimas bus svarstomas ir, esant galimybėms ir finansavimui, bus įrengiamos šių metų antrajame ketvirtyje arba kitais metais.

Prižiūrėtojams reikia registruoti kada, kokiu laiko prižiūrėtojai užeina į lokalinius sektorius. Tokiu būdu pareigūnai apkraunami, nors ir taip nespėja sužiūrėti daugybės dalykų monitoriuose.

Direktoriaus budintysis padėjėjas kontroliuoja prižiūrėtojų tarnyba paros eigoje. Vienas iš kontrolės būdų ir dėl pareigūnų saugumo gali būti budėtojo nurodymas, paklausimas nurodyti, kur šiuo ir kitu metu vykdomas patruliavimas.

Kodėl paskatinami PNDBP be jokio konkurso?

Pareigūnai įstaigoje skatinami atsižvelgiant į tiesioginio vadovo  teikimą, kuriame nurodoma, koks pareigūnas, už kokiuus nuopelnus, kokia proga ir pan. siūlomas skatinti. Prieš įstaigos vadovui priimant sprendimą dėl konkrečių darbuotojų skatinimo, teikimai, galimi kandidatai apsvarstomi Darbuotojų valdymo komitete. Komitetas gali savo iniciatyva teikti kandidatūras.

Kodėl pavaduojant kitą būrio viršininką atostogų ar ligos atveju nėra mokamas piniginis priedas už papildomą darbo krūvį?

Ligos atveju pavaduojant asmenį mokama priemoka (pateikus skyriaus viršininkui siūlymą). Nuo 2016 m. sausio 1 d. ligos pašalpą dalinai moka Sodra. Tokiu atveju įstaigoje lieka dalis piniginių lėšų, kurias galima panaudoti priemokai.

Atostogų metu pavaduojant asmenį priemoka nemokama. Papildomai neskirta darbo užmokesčio fonde lėšos mokėti  priemoką pavaduojant atostogų metu. Fondo lėšos jau panaudojamos išeinant atostogų ir išmokant atlyginimą už atostogas. Nelieka lėšų mokėti už pavadavimą atostogų metu.

Dirbant KPP-4 poste darbo dienomis lieka  du prižiūrėtojai, kiti eina patruliuoti. Profesinės sąjungos nuomone, neįmanoma vienam spaudyti mygtukus, kitam sužiūrėti, kur kas eina ir dar atlikti dalinę kratą pasirinktinai.

Postuose, kur galima kontaktas su nuteistaisiais, skiriami du ir daugiau prižiūrėtojų. Tarnybos eigoje, pagal galimybes, budėtojas KPP-4 poste skiria daugiau prižiūrėtojų. Nuteistųjų kontrolė turi būti vykdoma periodiškai. Periodiškumą nustato budėtojas. 2016 m. balandžio 28 d. Alytaus pataisos namai kreipėsi į Kalėjimų departamentą dėl papildomų 85 prižiūrėtojų etatų poreikio.

Kodėl algalapiuose kinta pareiginė alga, kai turime „poilsio“ dieną, nors ta diena yra pelnytai uždirbta?

Už suteiktas (dvi) poilsio dienas mokama pareiginė alga, o už suteiktas perdirbtas valandas mokamas vidutinis darbo užmokestis, kuris atlyginimų lapelyje pažymėtas atskirai.

LR ITĮPS informacija