Pagalba
3550
narių
6
organizacijos
Pagalba
Didės dalies aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų atlyginimai
2017-02-09

Vasario 1 dieną įsigaliojo Seimo priimtas Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas, kuriuo įtvirtinami biudžetinių įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sąlygos ir dydžiai. Įstatymas galioja ir aplinkos apsaugos sistemos darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis.

 

Įstatymas reglamentuoja  darbo apmokėjimo sąlygas ir dydžius, materialines pašalpas, darbuotojų pareigybių lygius ir grupes, taip pat kasmetinį veiklos vertinimą.

 

Šių metų sausio 17 d. priimtas įstatymas pakeitė 24 metus galiojusį Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą "Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo".

 

Įstatymu biudžetinių įstaigų darbuotojų pareigybės, atsižvelgiant į tai, kokio lygio išsilavinimas reikalingas konkrečioms pareigoms užimti, suskirstytos į 4 lygius:

 

A lygio – būtinas ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas.

A1 lygio – būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

A2 lygio – būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

B lygio –  būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgyti iki 1995 metų;

C lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir įgyta profesinė kvalifikacija;

D lygio – pareigybės, kurioms netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai.

 

Darbo užmokestį sudarys pareiginė alga (pastovioji ir kintamoji dalys arba tik pastovioji dalis), priemokos, mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą bei budėjimą, premijos.

 

Pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma atsižvelgiant į pareigybės lygį ir profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba vykdytos analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijos. Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojams, taip pat dirbantiems pagal darbo sutartis, valstybės tarnautojams bus taikomas vienodas bazinis algos dydis - 130,5 euro.

 

Pagal priimtą įstatymą, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas galės būti didinamas iki 100 proc., papildomai įvertinus nacionalinių, valstybinių ir savivaldybių kultūros ir meno įstaigų aukščiausiojo profesinio meninio lygio kultūros ir meno darbuotojų nacionaliniu ir tarptautiniu mastu įgytą pripažinimą, trenerių turimą kvalifikacinę kategoriją ar atskirų profesijų trūkumą darbo rinkoje, ar darbuotojų aukštą kvalifikacinę kategoriją, palyginti su tos pačios darbuotojų grupės kvalifikacine kategorija.

 

Pareiginės algos kintamoji dalis priklausys nuo praėjusiais metais pasiektų rezultatų, vertinamų pagal iš anksto nustatytas metines užduotis, ir negalėtų viršyti 50 proc. pastoviosios dalies.

 

Be to, už papildomų pareigų ar užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme ir suformuluotų raštu vykdymą, priemokos gali siekti iki 30 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. Priemokų ir pareiginės algos kintamosios dalies suma negali viršyti 60 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio.

 

Ne daugiau kaip vieną kartą per metus gali būti skiriamos premijos, atlikus vienkartines ypač svarbias įstaigos veiklai užduotis.

 

Mirus biudžetinės įstaigos darbuotojui, jo šeimos nariams iš biudžetinei įstaigai skirtų lėšų gali būti išmokama iki 5 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa, jeigu yra jo šeimos narių rašytinis prašymas ir pateikti mirties faktą patvirtinantys dokumentai.

 

Įstatymas bus taikomas apie 180 tūkstančių Lietuvos piliečių.

 

 Nuotr.: © DELFI / Karolina Pansevič

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?