Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Esminiai Tarnybos Kalėjimų departamente statuto projekto pakeitimai
2017-08-15

Pradedame Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo teisininkų parengtų pareigūnams svarbių įstatymų projektų apžvalgų ciklą.

 

2016 m. rugsėjo 27 d. Lietuvos Respublikos Seime registruotas Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto 2, 10, 11, 13, 16, 18, 23, 26, 29, 30, 33, 36, 37, 38, 40, 43, 44, 46, 47 straipsnių ir antrojo skirsnio pakeitimo, 48 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Statuto papildymo 10(1), 16(1), 26(1), 26(2), 29(1), 35(1), 38(1) straipsniais ir priedu  įstatymo projektas. Projektu siekiama pritaikyti arba kitaip reguliuoti kai kuriuos aspektus dėl darbo užmokesčio ir kt.

 

Šiuo metu įstatymo projektas grąžintas tobulinti rengėjams.

 

Siūlomi pakeitimai: Darbo užmokesčio sistema

 

1. KD pareigūnų darbo užmokesčio sistemos atskyrimas nuo Valstybės tarnybos įstatyme numatyto (išskyrus naktinis, šventinis darbas ir darbas poilsio laiku);

 

2. KD pareigūnų darbo užmokesčio didinimas nuolatinio pobūdžio priemonėmis:

 

- Priedų už kvalifikacines kategorijas naikinimas perskaičiuojant kiekvieno pareigūno pareiginės algos koeficientą;

 

- Pareiginės algos koeficientų didinimas (koeficientus Kalėjimų departamentas derino su profesinėmis sąjungomis);

 

- Priedų už darbą pavojingomis darbo sąlygomis naikinimas perskaičiuojant kiekvieno pareigūno pareiginės algos koeficientą (profesinių sąjungų siūlymas, įtrauktas į projektą);

 

- Priedų už pataisos pareigūno rangus (žemiausias – 0,5 bazinio dydžio) didinimas (priedų dydį Kalėjimų departamentas derino su profesinėmis sąjungomis);

 

3. Darbo užmokesčio didinimas laikino pobūdžio priemonėmis:

 

- Skatinimas - iki 2 pareiginių algų dydžio išmoka nesant specialių reikalavimų skatinimui skirti (profesinių sąjungų siūlymas, kol kas į įstatymo projektą neįtrauktas);

 

- Skatinimas -iki 4 pareiginių algų dydžio išmoka – tiriant nusikalstamas veikas ir pan.

 

- Priemokos už: kito asmens f-jų vykdymą; už darbą pavojingomis sąlygomis; už darbą, kai jis susijęs su tarnybiniais gyvūnais.

 

Siūlomi pakeitimai: reikalavimai pareigūnui

 

1. Priimami  ne vyresni, kaip senatvės pensijos amžiaus asmenys;

 

2. Taikomi griežtesni nepriekaištingos reputacijos reikalavimai (teistumas, atleidimas iš tarnybos dėl savo kaltės, uždraustos organizacijos narys);

 

3. Išsilavinimo reikalavimai:

 

- Jaunesnieji pataisos pareigūnai – ne mažesnis kaip vidurinis;

 

- Pataisos pareigūnai – aukštasis koleginis arba lygiavertis išsilavinimas;

 

- Vyresniųjų pataisos pareigūnų – ne mažesnis kaip aukštasis universitetinis;

 

- Vyriausiųjų pataisos pareigūnų – ne žemesnis kaip magistro.

 

- Taikomas pereinamasis laikotarpis;

 

- KD direktoriaus, pavaduotojo ir įstaigų vadovų kadencijos – ne daugiau kaip 2 iš eilės.

 

Siūlomi pakeitimai: perkėlimas į kitas pareigas

 

- Siūloma panaši sistema kaip ir vidaus tarnybos pareigūnams;

 

- Draudžiama perkelti į kitas pareigas toje įstaigoje, kurioje bausmę atlieka artimais giminystės ar svainytės ryšiais susiję asmenys;

 

- Perkėlimą į žemesnes pareigas galima taikyti kaip tarnybinę nuobaudą;

 

- Lygiavertės, aukštesnės ir žemesnės pareigos;

 

- Laikinas perkėlimas – iki 6 mėn. ne dažniau kaip kartą per 3 m. (būtinas sutikima, išskyrus nurodytas išimtis) paliekant turėtą pareiginę algą;

 

- Perkelti pareigūną į pareigas, kurioms nustatyta kadencija, draudžiama;

 

Siūlomi pakeitimai: tarnybinė atsakomybė

 

1. Konkretizuotas tarnybinės atsakomybės taikymas KD direktoriui ar jo pavaduotojui (7-5 darbo dienos);

 

2. Pavedimas atlikti tarnybinį patikrinimą:

 

- TM dėl pataisos pareigūnų – 3 d.d.;

 

- KD dėl pataisos pareigūnų – 5 d.d.;

 

3. Kaip nuobauda – tarnybinio rango pažeminimas 1-a pakopa bei perkėlimas į žemesnes pareigūno pareigas.

 

Siūlomi pakeitimai: atleidimas

 

1. Keičiami ir/ar numatomi nauji atleidimo pagrindai:

 

- Atleidžiamas jei padarė nusikalstamą veiką ir buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės (buvo – padarė tyčinį nusikaltimą);

 

- Šalių susitarimas (galima išmokėti išeitinę kompensaciją);

 

- Pareigūno prašymu dėl išėjimo į pensiją;

 

- Kai nustatoma, kad pareigūnas buvo apsvaigęs tarnybos metu;

 

- Atleidžiant iš tarnybos šalių susitarimu, kiekviena šalis turi teisę pasiūlyti atleisti susitarimo būdu. Nesulaukus atsakymo dėl pasiūlymo per 7 k. d., laikoma, kad pasiūlymas atmestas.

 

Tarnybinės veiklos vertinimas

 

1. Vertinimą atlieka tiesioginis vadovas ir teikia siūlymą tarnybinės veiklos vertinimo komisijai, kuri priima siūlymą  vadovui, kuris juos įgyvendina per 10 d. d. nuo pasiūlymų gavimo;

 

2. Komisija gali teikti siūlymus:

 

- Įvertinusi labai gerai: padidinti pareiginės algos koeficientą arba perkelti į aukštesnes pareigas;

 

- Įvertinus gerai: žinybinio ženklo skyrimas;

 

- Įvertinus patenkinamai: nustatyti žemesnį pareiginės algos koeficientą; tobulinti kvalifikaciją;

 

- Įvertinus nepatenkinamai: nustatyti žemiausią pareiginės algos koeficientą iš intervalo; jei jau nustatytas žemiausias pareiginės algos koeficientas – tobulinti kvalifikaciją; perkelti į žemesnes pareigas;

 

3. Neeiliniai vertinimai (atleisti pakaitinį, įvertinti (2 aspektai) ne dažniau kaip kartą per kalendorinius metus.

 

Siūlomi kiti pakeitimai

 

1. Į pareigūno stažą įskaitomas ir laikas, numatytas KD statuto 47 str. (profesinės sąjungos siūlymas, įtrauktas į įstatymo projektą)

 

2. Kompensacija susižalos tarnyboje esant padidėjusio pavojaus ar rizikos sąlygoms esant lengvam sveikatos sutrikdymui – 12 VDU  (profesinės sąjungos siūlymas, įtrauktas į įstatymo projektą

 

3. Kompensacijos dydis mažinamas netekto darbingumo vienkartinės kompensacijos ar netekto darbingumo periodinės kompensacijos, ne didesniu kaip 12 mėn., dydžiu;

 

4. Pašalpa mirus pareigūnui dėl priežasčių, nesusijusių su tarnyba;

 

5. Pataisos pareigūnams užtikrinamos tokios pat sveikatos priežiūros paslaugos kaip ir vidaus tarnybos pareigūnams;

 

Siūlymus atsisiųsti galite ČIA.

 

NPPSS informacija