Pagalba
3700
narių
6
organizacijos
Pagalba
EuroCOP įvardijo veiksmus, kurie padės kurti saugesnę Europą
2018-02-08

Primename, kad Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS) gavo Europos policijos konfederacijos (EuroCOP) parengtą pareigūnų aprūpinimo ir Europos piliečių saugumo politikos dokumentą. Pastarąjį EuroCOP parengė po Europos Komisijos paskelbtų viešų konsultacijų tema „Diskusijos dėl vidaus reikalų politikos ateities: atvira ir saugi Europa – kas toliau?“.

 

Pirmą teksto dalį skaitykite čia: EuroCOP pateikė pareigūnų aprūpinimo ir visuomenės saugumo užtikrinimo planą

 

Pateikiame pagrindinius saugios Europos kūrimo veiksnius, kurie, anot EuroCOP, turi didžiausią įtaką ir privalo būti įgyvendinti kiek įmanoma greičiau.

 

BENDROS TEISĖSAUGOS KULTŪROS LAIKYMASIS

 

Atsižvelgdama į pagrindinius Europos policijos pajėgų skirtumus ir ES valstybių suverenias teises kontroliuoti teisėsaugą jų teritorijose, EuroCOP pabrėžia būtinybę priartėti prie bendros teisėsaugos kultūros. Tai turėtų atsispindėti būsimoje teisėsaugos pajėgų sistemoje ir būti matuojama tam tikrais rodikliais ir veiklomis, tokiomis kaip minimalūs standartai, mokymai, komunikacija, įstatymų įgyvendinimas ir pan.

 

PASITIKĖJIMO IR SOLIDARUMO EUROPOJE DIDINIMAS, ĮGYVENDINANT MINIMALIUS POLICIJOS STANDARTUS

 

Pastaruoju metu, anot EuroCOP, vis labiau pastebimi pasitikėjimo Vyriausybe ir institucijomis lygio skirtumai tarp šiaurės ir pietų Europos šalių. Skirtumai pastebimi ir tarp pasitikėjimo politinėmis partijomis. EuroCOP nuomone, minimalių  policijos standartų nustatymas Europos Sąjungos valstybėse prisidėtų prie pasitikėjimo ir solidarumo Europoje didinimo.

 

Minimalūs standartai, anot EuroCOP, turėtų būti nustatyti šiose srityse:

 

- mokymai;

 

- sauga ir sveikata;

 

- pareigūnų aprūpinimas, siekiant užtikrinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą;

 

- personalo vadyba – mažinamas policijos pareigūnų skaičius turi netiesioginės įtakos kitoms valstybėms narėms Šengeno zonoje;

 

- teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimas – Europos piliečiai turi būti užtikrinti, kad bet kurioje valstybėje narėje jie gaus bent jau minimalią policijos pagalbą.

 

EUROPIETIŠKOS MOKYMOSI GALIMYBĖS VISŲ GRANDŽIŲ POLICIJOS PAREIGŪNAMS

 

Kartu privalo būti sprendžiamos kitos su pareigūnų apmokymu susijusios problemos. Pareigūnai kasdien susiduria su tarptautiniu nusikalstamumu, todėl ypatingai svarbu stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą. Dėl šios priežasties visų grandžių pareigūnams privalo būti suteikiami apmokymai.

 

EuroCOP paremtų mainų programas, kuriomis  siekiama sustiprinti policijos pareigūnų, mokymo centrų, operatyvinių policijos padalinių tarpusavio bendravimą. Taip pat reikia tobulinti pareigūnų visų lygių kalbos įgūdžius. Tai gerokai palengvintų bendravimą tiek nacionaliniu, tiek tarpvalstybiniu lygmeniu. Kalbos įgūdžių tobulinimas turėtų būti įtrauktas į standartinę mokymų programą. Būtina plėsti „Erasmus“ pobūdžio mainų programas  teisėsaugos srityje, papildomai finansuoti ne tik trečiųjų šalių, bet ir Europos Sąjungoje vykstančius projektus.

 

BENDROS EUROPOS POLICIJOS SISTEMOS PUOSELĖJIMAS, ĮGYVENDINANT EUROPOS POLICIJOS ETIKOS KODEKSO NUOSTATAS, TURI BŪTI ĮTRAUKTAS Į ES TEISĖS AKTUS

 

Europos piliečiai turi būti tikri, kad bet kurioje Europos Sąjungos valstybėje jie gali tikėtis tokio pat aukšto lygio policijos pajėgų darbo. Policijos pajėgų profesionalumas, vientisumas ir atskaitomybė, siekiant apsaugoti piliečius nuo nusikalsti linkusių asmenų, ir piliečių pamatinių teisių užtikrinimas turi būti tokio pat aukšto lygio visoje Europoje.Tai galima pasiekti nustatant bendrus Europos principus ir gaires, siekiant policijos bendrų tikslų, veiklos rezultatų ir atskaitomybės.

 

KEITIMOSI INFORMACIJA SKATINIMAS IR VERTINIMAS

 

Būtinas greitas reikiamos informacijos gavimas. Nors per keletą metų informacijos perteikimo priemonės gerokai išsivystė, būtina šiuos procesus tobulinti. Norint geriau pasinaudoti  turimomis tarpvalstybinio keitimosi informacija priemonėmis, į šį procesą būtina įtraukti praktikus.

 

Keitimosi informacija sistemos turėtų būti lengvai integruojamos į nacionalines informacinių technologijų sistemas. Sistemos turi gebėti lengvai prisitaikyti prie nacionalinių informacinių technologijų infrastruktūros, be kita ko būtina plėtoti turimas ir kurti naujas priemones.

 

Būsimoje sistemoje turėtų būti atsižvelgiama į esamą administracinę naštą teisėsaugos srityje ir į poreikį ją suderinti su operatyvine policijos veikla. Pavyzdžiui, Olandijoje reikia pranešti apie nusikaltimą ir įtraukti jį į tris skirtingas sistemas, ši procedūra užtrunka 1,5 valandos. Siekiant išvengti pernelyg didelės administracinės naštos, naujos  ES iniciatyvos turėtų pakeisti, o ne papildyti nacionalines sistemas.

 

GALIOJANČIŲ IR KURIAMŲ TEISĖS AKTŲ, UŽTIKRINANČIŲ ATVIRĄ IR SAUGIĄ ES, ĮGYVENDINIMAS TURĖTŲ TAPTI PRIORITETU

 

Šiuo metu galiojančių teisės aktų, nustatančių Europos piliečių laisvę, saugumą ir teisingumą, žmogaus teisių užtikrinimą, policijos pajėgų veikimą ir kt., efektyvus įgyvendinimas privalo tapti visų valstybių narių prioritetu. EuroCOP remia žingsnius, kuriuos Europa žengė per pastaruosius keletą metų, tačiau tikisi efektyvesnio visų narių įsitraukimo ateityje.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?