Pagalba

  

Pagalba
Išsamiai apie planuojamus pokyčius viešojo saugumo tarnyboje
2015-09-30

Tikslas – optimizavimas

VST struktūriniais pakeitimais siekiama tęsti nuoseklų Viešojo saugumo tarnybos valdymo optimizavimą – atsisakant nereikalingų valdymo grandžių struktūriniuose padaliniuose, didinti veiklos skaidrumą ir efektyvumą. Rengiant Viešojo saugumo tarnybos struktūros pakeitimo projektą buvo atsižvelgta į Viešojo saugumo tarnybos, kaip nuolatinės specialiosios parengties valstybės įstaigos veiklos ypatumus, taip pat atsižvelgta į kitų vidaus reikalų centrinių įstaigų pertvarkymo modelius, projekto rengimo metu buvo konsultuojamasi su socialiniais partneriais.

Pertvarkyti administracijos padaliniai, sumažintas padalinių vadovų pavaduotojų skaičius

Įsigaliojus VST struktūros pakeitimams bei siekiant racionaliai išnaudoti žmogiškuosius išteklius bus pertvarkyti arba apjungti administracijos (vykdantys bendrąsias vidaus administravimo funkcijas) padaliniai, sumažintos tarnybos struktūrinių padalinių vadovų pavaduotojų (skyrių, centrų, dalinių, dalinių skyrių, kuopų) pareigybės, taip pat bus sumažinta viena tarnybos vado  pavaduotojo pareigybė.

Bus pakeisti kuopų pavadinimai ir labiau išgrinintos šių padalinių vykdomos funkcijos. Planuojama, jog kuopų nuostatuose bus aiškiai bei  detaliai apibrėžtos jų vykdomos funkcijos, daugiau jas universalizuojant tam, kad kiekvienos kuopos pareigūnai galėtų vykdyti visas VST tarnybai pavestas funkcijas.

Nuo 2016 m. sausio 1 d. daliniuose bus įsteigti operatyvaus reagavimo ir intervencijos būriai po vieną būrį kiekviename dalinyje, pareigūnams, kurie tarnaus šiuose būruose bus nustatyti padidinti atrankos reikalavimai. Klaipėdos rinktinė bus pertvarkyta į Kauno dalinio kuopa su atskiru statusu t. y. šio padalinio dislokacijos vieta bus numatyta Klaipėdoje.

Taip pat planuojama pakeisti kai kurių VST statutinių valstybės tarnautojų pareigybių, kurių funkcijos nesusijusios su VST nustatytų tiesioginių užduočių  vykdymu, statusą.

Kiek pareigūnų bus priversti keisti darbą ir kam bus skiriamos sutaupytos lėšos               

Teisės aktų nustatyta tvarka Tarnybos pareigūnai, tarnautojai ir darbuotojai bus informuoti apie planuojamus pakeitimus, dalis darbuotojų jau gavo informacinius pranešimus apie planuojamą pareigybių mažinimą taip pat pareigūnai, tarnautojai ir darbuotojai bus nuolat informuojami apie laisvas pareigybes ir jiems bus teikiami siūlymai dėl galimybių užimti lygiavertes arba viena pakopa žemesnes pareigas. Pirminės grandies pareigūnus stuktūriniai pokyčiai visiškai nepalies. Tačiau laikantis nustatytų procedūrų visas Tarnybos personalas bus informuotas apie pertvarkymus.

Viešojo saugumo tarnyboje struktūrinių pokyčiu metu tobulinant valdymą planuojama naikinti 11 viduriniosios grandies pareigybių (kuopų vadų pavaduotojų bei kuopų vyresniųjų specialistų). Kad ir kaip būtų nei pirminės, nei viduriniosios grandies pareigūnų neplanuojama atleisti. Esminės žemiausios ir vidurinės pareigūnų grandies funkcijos nesikeis.

Kaip bus didinami pareigūnų atlyginimai

Pareigūnų darbo užmokesčio didinimui bus naudojamos sutaupytos neužimtų pareigybių sąskaita valstybės biudžeto lėšos, pareigūnų pajamų nuoseklus didinimas numatytas pareigūnų veiklos vertinimo procedūrų metu. Taip pat planuojama iki š. m. gruodžio 31 d. atsižvelgiant į Tarnybos darbo užmokesčio fondo galimybes įvertinti maksimalų pareigūnų skaičių įvertinus jų profesionalumą ir esant pagrindui suteikti aukštesnes nei turima kvalifikacinės kategorijos.

Kilus individualiems klausimams dėl pertvarkos prašome kreiptis į profesinės sąjungos teisininkus tel. 8 52 716118 arba Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininką V. Lamauską tel. 8 601 29306.

VA ITĮPS informacija