Pagalba
Kolektyvinė sutartis jau duoda rezultatų: kreiptasi dėl abejotino biudžeto sudarymo ir vykdymo teisėtumo
2015-05-14

Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinė sąjunga (LR ITĮPS) kreipėsi į Kalėjimų departamento l.e.p. direktorę Živilę Mikėnaitę dėl abejotino biudžeto sudarymo ir vykdymo teisėtumo.

Remiantis Alytaus pataisos namų 2014 m. biudžeto ataskaitos duomenimis, įstaiga sutaupė dalį darbo užmokesčiui ir darbdavių socialinei paramai skirtų biudžeto asignavimų, tačiau šios lėšos buvo panaudotos kitoms išlaidoms dengti, o būtent – įsiskolinimui už komunalines paslaugas (elektros energiją, šildymą, vandenį ir nuotekas). Profesinės sąjungos prašymu Alytaus pataisos namai paaiškino, kad sutaupytos lėšos buvo panaudotos kitų įsipareigojimų vykdymui, vadovaujantis LR biudžeto sandaros įstatymu bei LR valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis. 

„Kad ir kaip būtų tokia įstatymais numatyta teisė neatleidžia nuo pareigos tinkamai ir efektyviai planuoti biudžeto išlaidas. Įstaigos turi pareigą skiriamus biudžeto asignavimus naudoti efektyviai, skaidriai ir laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Biudžeto planavimas yra viena iš esminių tinkamo šios pareigos vykdymo prielaidų. Įstaigos vadovas privalo užtikrinti efektyvų biudžeto planavimą ir racionalų įstaigai skirtų biudžeto asignavimų naudojimą“, - aiškina LR ITĮPS pirmininkas Tomas Vaitkunskas.

Profesinė sąjunga atkreipia dėmesį, kad tai nėra įsiskolinimas, susidaręs dėl nenumatytų, netikėtai atsiradusių aplinkybių, taip pat sutaupytos lėšos nebuvo panaudotos turto įsigijimui ar infrastruktūros gerinimui, kaip numatyta įstatymuose. Pažymėtina, kad komunalinės paslaugos, tokios kaip elektros energija, vandens tiekimas ir kitos yra perkamos reguliariai, todėl manytina, kad įstaiga, remdamasi duomenimis apie ankstesniais metais patirtas išlaidas šiai paslaugų rūšiai, objektyviai turi galimybę planuoti išlaidas taip, kad finansinių metų pabaigoje įstaigai skirtų lėšų nepritrūktų.

„Mūsų žiniomis, Alytaus pataisos namuose trūksta žemiausios grandies pareigūnų, įstaiga naujų pareigūnų į tarnybą nepriima, o sutaupytomis darbo užmokesčio fondo lėšomis dengia kitus įsipareigojimus, atsiradusius galimai dėl netinkamo, neefektyvaus ir neprofesionalaus lėšų planavimo. Jei darbo užmokesčio fondo ekonomijos nepakanka priimti naujiems darbuotojams, šios lėšos turėtų būti naudojamos esamų darbuotojų motyvacijai, apmokėjimui už dėl darbuotojų trūkumo padidėjusį darbo krūvį bei papildomų užduočių atlikimą“, - įsitikinęs T. Vaitkunskas.

Anot LR ITĮPS atstovų, įstaigos neturėtų piktnaudžiauti suteikta teise perskirstyti biudžeto asignavimus tarp eilučių. Todėl kreiptasi į Ž. Mikėnaitę su prašymu įvertinti už įstaigos finansų planavimą ir biudžeto vykdymą atsakingų darbuotojų dalykinę kompetenciją ir gebėjimą vykdyti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, o apie priimtus sprendimus informuoti profesinę sąjungą.

LR ITĮPS informacija