Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
NPPSS 2017 m. veiklos rezultatai ir ateities planai
2018-02-06

Sausio 31 d. vyskusios Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo strateginio planavimo sesijos metu organizacijos vadovybė pristatė 2017 m. veiklos rezultatus, valdyba, taryba, administracija, šakinių profesinių sąjungų tarybos nariai, atstovai diskutavo apie organizacijos veiklos galimybes ir sudėliojo 2018 m. veiksmų planą.

 

KAIP NPPSS SEKĖSI 2016-AISIAIS

 

Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS) ir jį vienijančios profesinės sąjungos pernai aktyviai gynė pareigūnų teises, kontroliavo vykstančias reformas, siekė atlyginimų didėjimo, darbo sąlygų gerėjimo ir socialinių garantijų užtikrinimo. Metų viduryje vykusio NPPSS suvažiavimo metu organizacijos pirmininku perrinktas Vladimir Banel, išrinkti tarybos, etikos ir kontrolės komisijų nariai.

 

„Pernai didėjo atskirų įstaigų biudžetai, pareigūnų darbo užmokesčiui skiriamos lėšos, priimti pareigūnams svarbūs įstatymų projektai. Daug dėmesio skyrėme vykstančioms policijos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, kitų įstaigų reformoms. Buvo priimtas Tarnybos Kalėjimų departamente statutas, skirtas finansavimas jo įgyvendinimui. Parengtos Vidaus tarnybos statuto pataisos, teikti siūlymai naujajam Darbo kodeksui.

 

Aktyviai dalyvavome teisės aktų kūrime, teikėme siūlymus ir kėlėme profesinės sąjungos nariams aktualias problemas įstaigose, dalyvavome susitikimuose ir diskutavome su įstaigų administracijų atstovais, ministerijų vadovybėmis, politikais”, - metus apibendrina NPPSS vadovas Vladimir Banel.

 

Svarbiausi NPPSS veiklos rezultatai 2017-aisiais

 

1. Pateikti siūlymai 2018 m. biudžetui, skirtas didesnis finansavimas nei praėjusiais metais. Jau trečius metus aktyvios veiklos dėka finansavimas didėja.

 

2. Parengtos Vidaus tarnybos statuto pataisos: numatytos pareigūnų atlyginimo didinimo priemonės, darbo laiko reguliavimo tobulinimas, priemokų mokėjimo pakeitimai.  

 

3. Po kelerių metų derybų priimtas naujos redakcijos Kalėjimų departamento statutas: pagal naują darbo užmokesčio sistemą pataisos pareigūnų atlygis iš esmės bus suvienodintas su vidaus tarnybos sistemos pareigūnų atlygiu.

 

4. Pateikti profesinių sąjungų veiklos garantijų, suminės darbo laiko apskaitos, budėjimo namuose, viršvalandžių apmokėjimo siūlymai naujos redakcijos Darbo kodeksui.

 

5. Prisidėta prie pataisų, kuriomis siekiama skirti didesnę paramą profesinėms sąjungoms, suteikiant joms išskirtinę gyventojų pajamų mokesčio (GPM) dalį, rengimo. Po įstatymo pateikimo pataisoms pritarta, Seimo nariai šiemet turės balsuoti dėl įstatymo projekto priėmimo.

 

6. NPPSS atstovai aktyviai vystė tarptautinį bendradarbiavimą su užsienio pareigūnų profesinėmis sąjungomis, dalyvavo Europos policijos konfederacijos (EuroCOP) susitikimuose. Vizito Olandijoje metu kaupta geroji patirtis saugos ir sveikatos, tinkamų tarnybos sąlygų sudarymo ir pareigūnų aprūpinimo srityse.

 

7. Profesinių sąjungų lyderiai dalyvavo komunikacijos, derybų meno, profesinių sąjungų veiklos, atrankų ir pareigūnų vertinimų, lyderystės, anglų kalbos ir kituose.

 

Svarbiausi NPPSS Teisės skyriaus pastarųjų metų rezultatai

 

1. Per 2017 metus suteiktos 1005 konsultacijos, parengti 1257 raštai ir parengta 70 procesinių dokumentų. Ženkliai išaugo klausimų dėl naujojo Darbo kodekso taikymo skaičius. Pareigūnai dažnai konsultavosi dėl tarnybinės veiklos vertinimų, tarnybinės atsakomybės, darbo laiko organizavimo ir profesinių sąjungų veiklos.

 

2. Pateikti siūlymai 2017 valstybės biudžetui.

 

3. Laimėti 7 ginčai, iš kurių 2 dėl tarnybinių uniformų, 7 dėl tarnybinių nuobaudų, 2 dėl tarnybinės veiklos vertinimų, 2 dėl mokymosi išlaidų ir 8 pavieniai atvejai. Siekiama ginčus spręsti neteisminiu keliu.

 

4. Tęsiasi (užbaigiamos) bylos dėl sumažintų atlyginimų.

 

5. 2017-aisiais parengti siūlymai Vidaus tarnybos statuto naujos redakcijos tobulinimui, Darbo kodeksui, Valstybės tarnybos įstatymui, Tarnybos Kalėjimų departamente statutui ir kitiems teisės.

 

6. Suorganizuoti profesinių sąjungų atstovų mokymai.

 

7. Rengti dokumentai, vykdytos konsultacijos Darbo tarybų steigimo ir Jungtinių atstovybių sudarymo klausimais.

 

8. Vyko derybų dėl įstaigų kolektyvinių sutarčių atnaujinimo procesai.

 

9. Vykdyta Aplinkos ministerijai pavaldžių įstaigų pertvarkos proceso stebėsena.

 

10. Inicijuojami ir tęsiami ginčai dėl policijos reformos įgyvendinimo ir rezultatų stebėsenos.

 

Rengtų raštų skaičius išaugo trigubai 

 

NPPSS prioritetai 2018 m.

 

- Vidaus tarnybos statuto pakeitimų priėmimas: atlyginimų sistema, darbo laiko NPPSS dės visas pastangas, kad pakeitimai būtų priimti kiek įmanoma greičiau.

 

- „Programos 1000“ įgyvendinimas: būtina sukurti konkretų įgyvendinimo planą įstaigose ir Vidaus reikalų ministerijos lygmeniu. Tam privalo būti skirtas reikiamas finansavimas. 2020 m. pradedantis pareigūnas turi uždirbti mažiausiai 1000 eurų, atskaičius mokesčius.

 

- Įstaigų pokyčių kontrolė: svarbu užtikrinti nuoseklų ir skaidrų reformų įgyvendinimą, tinkamą gaunamų lėšų panaudojimą ir teigiamo mikroklimato pareigūnų tarpe palaikymą.

 

- Valstybės tarnybos įstatymo tobulinimas: pasiūlymų įtraukti pareigūnams ir valstybės tarnautojams aktualias nuostatas teikimas.

 

- Valstybinių pareigūnų pensijų paketo tobulinimas: pasiūlymų didinti pareigūnų pensijas teikimas.

 

- Kenksmingų veiksnių valdymo vidaus tarnybos sistemoje tvarkos aprašo praktinis įgyvendinimas: saugos ir sveikos darbo aplinkos pareigūnams užtikrinimas.

 

- Tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimas.

 

- Pareigūnų bendruomenės ir visuomenės informavimas apie profesinės sąjungos veiklą, opių pareigūnas problemų kėlimas ir pasiūlymų teikimas.

 

- Narystės profesinėse sąjungose didinimas.

 

- Lyderių mokymų.

 

NPPSS strateginės kryptys

 

I. Ugdyti lyderystę ir didinti narystę teikiant inovatyvias ir naujas paslaugas nariams.

 

II. Stiprinti pasitikėjimą   ir    NPPSS      kaip    galios   centro    įvaizdį   per    vidinę   ir     išorinę komunikaciją.

 

III. Sutelkti pareigūnus bendriems tikslams: finansavimo įsisavinimo ir didinimo; sėkmingų reformų įgyvendinimo ir pokyčių skaidrumo; socialinės partnerystės stiprinimo; įstatymų priėmimo ir įgyvendinimo.

 

IV. Tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimas.

 

Jei turite siūlymų, norite aktyviai dalyvauti profesinių sąjungų veikloje, išsakyti savo nuomonę, kelti problemas ir siekti, kad policijos pareigūnų, pasieniečių, ugniagesių, pataisos įstaigos pareigūnų ar aplinkosaugininkų darbas taptų saugesniu, o darbo sąlygas bei atlyginimas – oresniu, kviečiame prisijungti prie mūsų! Visą informaciją apie tai, kaip tapti nariu, galite rasti čia

 

Ataskaitą atsisiųsti galite ČIA.