Pagalba

  

Pagalba
NPPSS informavo atsakingas institucijas dėl pareigūnų ligos ir motinystės draudimo išmokų apskaičiavimo ir vėlavimo
2016-03-15

Tai, kad gali kilti problemų apskaičiuojant ir paskiriant pareigūnams ligos pašalpas, išmokamas vaiko priežiūrai, buvo žinoma dar 2015 m. rudenį, šią problemą NPPSS ne kartą kėlė įvairiuose Vidaus reikalų ministerijos (VRM) organizuotuose susitikimuose, forumuose, taip pat bėda aptarta ir su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (VSDFV) Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus tuometiniu vadovu. Kad ir kaip būtų pasirengimas nebuvo pakankamas ir šiuo metu kyla problemų, susijusių tiek su institucijų tarpusavio bendradarbiavimu, tiek su teisine baze, jos pritaikymu realioms situacijoms.

NPPSS atsakingoms institucijoms pateikė praktines situacijas, kuriose pareigūnų ligos ir motinystės draudimo išmokos vėluoja arba yra neskaičiuojamos (paskaičiuojama „nulinė“ išmoka).

  • Atvejai, kai pareigūnų ligos pašalpos vėluojamos išmokėti

Vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymonustato,Jeigu nuo 2016 m. sausio 1 d. pareigūnams, tapusiems apdraustaisiais pagal Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalį, apskaičiuojant kompensuojamąjį uždarbį, pagal kurį mokamos ligos (įskaitant profesinės ligos ir ligos pagal Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymą), motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpos, patenka laikotarpiai, kuriais jie nebuvo apdrausti ligos ir motinystės socialiniu draudimu ir nelaimingų atsitikimų darbe socialiniu draudimu, šios socialinio draudimo pašalpos apskaičiuojamos pagal šių pareigūnų faktiškai turėtas draudžiamąsias pajamas. Šiais atvejais vidaus reikalų statutinė įstaiga iš jai skirtų valstybės biudžeto asignavimų pareigūnui skiria ir iki draudžiamojo įvykio pabaigos moka jo kompensuojamojo uždarbio dalį. Ši dalis apskaičiuojama kaip mokėtinos ir išmokėtos ligos (įskaitant profesinės ligos ir ligos pagal Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymą pašalpas), motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpų skirtumas.

Pagal šiuo metu galiojantį teisinį reguliavimą VSDFV (ar atitinkamas skyrius), gavus pareigūno prašymą išmokėti ligos pašalpą apskaičiuoja ligos pašalpos dydį, atsižvelgdamas į pareigūno gautas pajamas vidaus tarnyboje. Dalį išmokos (skaičiuojamos nuo minimalios mėnesinės algos) VSDFV ar įgaliotas skyrius išmoka pareigūnui tiesiogiai, kitą dalį išmoka (turi išmokėti) įstaiga, kurioje tarnauja pareigūnas. Praktikoje susidurta su situacijomis, kai išmokos vėluoja pareigūnams ir jie jas gauna kito mėnesio antroje pusėje ar net trečio mėnesio pradžioje.

Atsižvelgiant į tai, kad ši problema susiformavo ne vienoje įstaigoje, NPPSS institucijų prašo paaiškinti, kiek laiko trunka išmokos apskaičiavimas ir darbdavio (įstaigos) informavimas apie mokėtinos pašalpos dydį, ar šis laikas yra kaip nors reglamentuotas, kokiomis priemonėmis galima sutrumpinti šį laiką.

  • Dėl valstybės tarnautojų, kurie buvo atleisti iš vidaus tarnybos iki 2015 m. gruodžio 31 d. išmokų

Į NPPSS kreipėsi pareigūnas, kuris informavo, kad jo pareigybė buvo „išstatutinta“, jis buvo atleistas iš vidaus tarnybos ir perkeltas į karjeros valstybės tarnautojo pareigas. Pareigūno teigimu, jam nusprendus išeiti motinystės (tėvystės) atostogų – kol vaikui sueis vieni arba dveji metai, motinystės (tėvystės) pašalpa jam buvo apskaičiuota nuo minimalios mėnesinės algos – t.y. neatsižvelgiant į jo, kaip vidaus tarnybos pareigūno anksčiau gautas pajamas. VSDFV skyrius nurodė, kad neturi informacijos apie „išstatutinto“ pareigūno iki „išstatutinimo“ gautą darbo užmokestį, todėl pašalpą skaičiuoja nuo minimalios mėnesinės algos.

Valstybinio socialinio draudimo įstatymas numato, kad tiek statutiniai pareigūnai, tiek valstybės tarnautojai yra draudžiami ligos ir motinystės socialiniu draudimu, o socialinio draudimo įmokos skaičiuojamos nuo kiekvienam apdraustajam asmeniui apskaičiuotos darbo užmokesčio sumos. Tuo tarpu kompensuojamasis uždarbis, pagal kurį nustatomas pašalpų dydis, yra apskaičiuojamas pagal apdraustojo asmens draudžiamąsias pajamas, turėtas per paeiliui einančius 12 kalendorinių mėnesių, buvusių iki praeito kalendorinio mėnesio prieš nėštumo ir gimdymo, tėvystės arba vaiko priežiūros atostogų pradžios mėnesį.

Atitinkamai, nagrinėjamu atveju, apskaičiuojant motinystės (tėvystės) pašalpą, VSDFV skyrius privalo atsižvelgti į buvusio pareigūno draudžiamąsias pajamas, turėtas per paeiliui einančių 12 kalendorinių mėnesių. Netinkamas motinystės (tėvystės) pašalpos apskaičiavimas pažeidžia pareigūno teisėtus lūkesčius, jis realiai nukenčia (gauna mažesnę išmoką) dėl pareigūnų socialinio draudimo reguliavimo pakeitimų, kuriuos taikant VSDFV skyriaus nepasiekia visa reikiama informacija apie buvusio pareigūno darbo užmokestį.

  • Dėl vidaus tarnybos pareigūnų teisės gauti motinystės, motinystės (tėvystės) išmokas.

Panaši situacija yra ir dėl pareigūnių motinystės, motinystės (tėvystės) išmokų. Į NPPSS kreipėsi pareigūnės, kurios gauna (gaus) mažesnę motinystės išmoką už nėštumo ir gimdymo atostogas. Tokia situacija susidaro dėl dviejų priežasčių – viena pareigūnė buvo vaiko priežiūros atostogose (kol vaikui sueis dveji metai) ir jai buvo mokamos išmokos iš vidaus reikalų įstaigai skirtų asignavimų, apskaičiuojant būsimą motinystės (vėliau ir motinystės (tėvystės) išmoką), neatsižvelgiama į jos anksčiau gautą darbo užmokestį (motinystės išmoką), mokėtą iš vidaus tarnybos įstaigai skirtų lėšų. Kita situacija susidaro dėl to, kad antraisiais vaiko priežiūros metais, pareigūnė negavo motinystės (tėvystės) išmokos – ją gavo vaiko tėvas, kuris tuo metu ir dirbo. Apskaičiuojant būsimą pareigūnės motinystės išmoką už nėštumo ir gimdymo atostogas neatsižvelgiama į pareigūnės gautą darbo užmokestį (motinystės (tėvystės) išmoką) mokėtą iš vidaus reikalų įstaigai skirtų asignavimų. Kiek pavyko sužinoti – pareigūnėms mokama išmoka bus apskaičiuojama nuo minimalios mėnesinės algos. Atkreiptinas dėmesys, jog pareigūnės apsisprendė dėl išmokos mokėjimo trukmės (1 ar 2 metai) ir ėmė lauktis antrojo vaiko iki įsigaliojant aptariamiems pareigūnų socialinio draudimo pakeitimams, todėl natūralu, jog jos pagrįstai tikėjosi, jog išmokos bus mokamos atsižvelgiant į pareigūnių gautą darbo užmokestį.

„Pareigūnų socialines garantijas reguliuojančių teisės aktų pakeitimai buvo rengiami ir priimami laikantis pagrindinio principo – įtraukiant pareigūnus į valstybinio socialinio draudimo sistemą ir apdraudžiant juos ligos ir motinystės socialiniu draudimu, neturi nukentėti pareigūnų interesai. Tuo tarpu pereinamuoju laikotarpiu, kol pareigūnai neturi socialinio draudimo stažo, išmokos jiems turėtų būti mokamos atsižvelgiant į gautas vidaus tarnybos pareigūno pajamas iš dviejų šaltinų, tai yra vidaus reikalų įstaigoms skirtų asignavimų ir VSDFV biudžeto. Akivaizdu, jog priimti teisės aktai nesureguliuoja visų situacijų, kuriose atsiduria pareigūnai arba yra problema teisės aktų interpretavime. Tokios problemos negali būti pagrindas mažinti pareigūnų socialines garantijas arba jas apskritai paneigti“, - įsitikinęs NPPSS pirmininkas Vladimir Banel.

Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes NPPSS prašo atsakingų institucijų skubiai imtis priemonių ir ištaisyti teisėkūros klaidas, kad būtų išvengta galimų ginčų dėl pareigūnams priklausančių ligos, motinystės pašalpų apsaugojimo.

NPPSS informacija