Pagalba
3000
narių
6
organizacijos
Pagalba
NPPSS pateikė siūlymus Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo projektui
2018-03-15

Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS) Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui pateikė siūlymus dėl LR Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto. Susivienijimo nuomone, teikiamos pastabos prisidėtų prie valstybės tarnybos prestižo didinimo, skaidrių atrankų, vertinimų ir kitų procedūrų užtikrinimo bei socialinio dialogo skatinimo valstybės tarnyboje.

 

Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo projektą (nauja redakcija) rasite čia. 

 

1. Kolektyvinės sutartys

 

NPPSS pažymi, kad šiuo metu galiojančiame Valstybės tarnybos įstatyme, o būtent jo 51 straipsnyje, yra pateikiama kolektyvinių sutarčių valstybės tarnyboje samprata ir tikslai. Tuo tarpu pateiktame Projekte tokio teisinio reguliavimo jau nėra.

 

NPPSS pažymi, kad kolektyvinės sutartys valstybės tarnyboje yra neatsiejama socialinio dialogo skatinimo forma, kuri ne tik padeda siekti valstybės tarnautojų darbo sąlygų gerinimo, bet ir kuria sveiką ir socialiai saugią aplinką tarnybos aplinką. Ir nors tiek ir įsigaliojęs Darbo kodeksas, tiek ir Profesinių sąjungų įstatymas sistemingai numato kolektyvinių sutarčių galimybę valstybės tarnyboje, manytina, kad suderinta su šiuo metu galiojančiu darbo kodeksu, profesinių sąjungų išimtinė teisė sudaryti kolektyvinės sutartis turėtų būti aptarta ir Valstybės tarnybos įstatyme.

 

2. Priėmimas į valstybės tarnautojo pareigas

 

Projekto 10 str. Numatyta, kad priėmimą į valstybės tarnautojo pareigas Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoja Vyriausybės įgaliota institucija, tačiau nesiūloma į tarnautojų konkurso vertinimo komisijos darbą įtraukti profesinės sąjungos ar kelių profesinių sąjungų atstovo. 

 

NPPSS atstovų teigimu, valstybės tarnautojų konkurso objektyvumo užtikrinimas, įvertinus supaprastintą vertinimo ir konkursų procedūrą, privalo būti laikomas prioritetiniu tikslu. Dėl to siūloma arba papildyti Projekto 10 str. 6 d. ir numatyti, kad vienu komisijos nariu skiriamas profesinės sąjungos narys, arba tokią nuostatą numatyti priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas tvarkoje, kuri bus tvirtinama Vyriausybės.

 

3. Profesinių sąjungų atstovams suteikiamos tarnybos valandos

 

Projekto 16 straipsnio 6 d. numatyta, kad Valstybės tarnautojai, kurie yra profesinių sąjungų atstovai, turi teisę dalyvauti sprendžiant valstybės tarnautojų vertinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo klausimus, taip pat profesinių sąjungų organizacinėje veikloje. Tam skiriama iki 10 valandų tarnybos (darbo) laiko per mėnesį ir už šį laiką mokamas darbo užmokestis.

 

NPPSS atstovų teigimu, atstovas, visų pirma, atlieka tarpininko funkciją tarp įstaigos vadovybės ir atstovaujamų pareigūnų, todėl tikslinga profesinių sąjungų atstovams, priklausomai nuo atstovaujamų valstybės tarnautojų skaičiaus, padidinti skiriamų valandų skaičių, kurios būtų įskaitomos į tarnybos laiką ir už jas mokamas darbo užmokestis.

 

Atsižvelgiant į profesinės sąjungos narių atitinkamoje įstaigoje skaičių, veiklai profesinėje sąjungoje siūloma skirti iki 100 valandų tarnybos (darbo) laiko per mėnesį ir už šį laiką mokamas darbo užmokestis. Nustatomos šios suteikiamų valandų normos:

 

- atstovaujant iki 100 narių skiriama 10 valandų;

 

- atstovaujant 100 - 300 narių skiriama 30 valandų;

 

- atstovaujant 300 - 500 narių skiriama 50 valandų;

 

- atstovaujant 500 ir daugiau narių skiriama 100 valandų.

 

Be to, NPPSS siūlo suteikti galimybę kolektyvinėse sutartyse numatyti kitas profesinių sąjungų atstovams profesinės sąjungos veiklai skiriamų tarnybos (darbo) valandų dydis.

 

4. Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimas

 

Projekte numatyta, kad įstaigos vadovo tarnybinę veiklą vertina šį valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo, o kai įstaigos vadovą į pareigas priima kolegiali institucija, – šios institucijos vadovas. Karjeros valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą ir pakaitinio valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą vertina jų tiesioginis vadovas.

 

NPPSS pažymi, kad dažnu atveju įstaigų vadovai, neatsižvelgiant į jo vadovaujamos įstaigos darbuotojų (valstybės tarnautojų) vertimų lygį (kuris, esant sprendimui  dažnu atveju būna „gerai“), yra įvertinami aukščiau. Tai suponuoja situaciją, kurioje nesant labai gerai tarnybą vykdančių valstybės tarnautojų, įstaigos vadovas laikomas tarnybą vykdančių labai gerai. Manytina, kad tokia situacija neatspindi tikrosios įstaigos vadovo vertinimo esmės.  NPPSS įsitikinimu, įstaigos vadovo tarnybinės veiklos vertinimas turi priklausyti ir nuo įstaigos valstybės tarnautojų bendro tarnybinės veiklos vertinimo lygio.

 

Be to, Projekte siūloma numatyti neprivalomą vertinimą tarnybinės veiklos vertinimo komisijoje. Tokiu būdu valstybės tarnautojo veikla tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijoje vertinama tik tada, jei pats valstybės tarnautojas pateikia prašymą atlikti tokį vertinimą. NPPSS laikosi nuomonės, kad neprivalomas vertinimas tarnybinės veiklos vertinimo komisijoje, nors ir laikytinas teigiamu pokyčiu, privalo būti bent minimaliai reglamentuotas įstatymu.

 

Pagal šiuo metu galiojančio Valstybės tarnybos įstatymo nuostatas, reglamentuojančias  valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą,  vertinimas tarnybinės veiklos vertinimo komisijoje gali būti neorganizuojamas tik tada, kai valstybės tarnautoją jo tiesioginis vadovas įvertina gerai. Tokiu atveju valstybės tarnautojas gali per nustatytą gana trumpą (5 darbo dienų) laikotarpį pateikti prašymą dėl jo veiklos vertinimo komisijoje. Praktika rodo, kad šis terminas neretai yra praleidžiamas. Tai sąlygoja šio termino reglamentavimas ne įstatymu, o poįstatyminiu teisės aktu - Valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo taisyklėmis. NPPSS siūlo papildyti Projekto 25 str. 12 d. numatant, kad nesutikus su tiesioginio vadovo vertinimu, kreipimasis dėl vertinimo tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijoje būtų pateiktas per 5 darbo dienas.

 

NPPSS pažymi, kad Projekto 25 str. nesiūlo į tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos darbą įtraukti profesinės sąjungos ar kelių profesinių sąjungų atstovo, todėl siūlomą arba papildyti Projekto 25 str. 13 d. ir numatyti, kad vienu komisijos nariu skiriamas profesinės sąjungos narys, arba tokią nuostatą numatyti valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo tvarkoje, kuri bus tvirtinama Vyriausybės.

 

5. Darbo užmokestis: priemoka už pavadavimą ir priedas už tarnybos stažą

 

Pažymėtina, kad siūlomu valstybės tarnautojų darbo užmokesčio reglamentavimu, atsisakoma iš esmės visų šiuo metu mokamų priemokų, išskyrus priemokos už pavadavimą. Akcentuotina, kad Projekto 28 str. 1 d. numatyta, kad „Valstybės tarnautojui mokama priemoka už pavadavimą, kai jam raštu pavedama laikinai atlikti ir kito valstybės tarnautojo pareigybei nustatytas funkcijas.“ Tai suponuoja situaciją, kad net ir tais atvejais, kai yra padidėjęs darbų mastas, o valstybės tarnautojui pavedamos funkcijos, kurios iš esmės nėra kito valstybės tarnautojo pareigybei  nustatytos, nesudarys prielaidų už didesnį darbo krūvį gauti  atlyginimą.

 

NPPSS nuomone, priemokos už padidėjusį darbų krūvį, darbą pavojingomis ir/ar kenksmingomis sąlygomis privalo būti įtraukiamos į valstybės tarnautojų teisino reguliavimo sritį ir į Projektą, taip nepaneigiant teisingo apmokėjimo už darbą principo.

 

6. Kasmetinės atostogos

 

Projektu numatoma, kad kasmetinės valstybės tarnautojų atostogos bus skaičiuojamos ne kalendorinėmis, o darbo dienomis ir valstybės tarnautojai, jei jie neturės pakankamo stažo, turės teisę gauti 20 d. d. kasmetines atostogas. NPPSS nuomone, toks siūlomas teisinis reguliavimasprieštarauja 2003 m. Europos parlamento ir Tarybos direktyvai „Dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų“.

 

Direktyva numato, kad valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad kiekvienas darbuotojas turėtų teisę į bent keturių savaičių mokamas kasmetines atostogas (28 kalendorinių dienų). Pagal siūlomą reglamentavimą minimalus kasmetinių atostogų laikas yra trumpinamas ir iš esmės bloginama valstybės tarnautojų padėtis.

 

Atsižvelgiant į tai, siūloma kasmetines valstybės tarnautojų atostogas skaičiuoti ir suteikti ne darbo, o kalendorinėmis dienomis, numatant šiuo metu galiojančiame Valstybės tarnybos įstatyme kasmetinių atostogų ilgumą ir proporcijas, atsižvelgus į tarnybos stažą.

 

Primename, kad 2017 m. gegužę NPPSS su siūlymais kreipėsi į Seimo komitetus, Vyriausybę ir Vidaus reikalų ministeriją. Kreipimąsi rasite čia.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?