Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
NPPSS siūlo, kaip tobulinti darbo užmokesčio sistemą
2017-02-13

Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS) Vidaus reikalų ministerijai (VRM) pateikė siūlymus, kaip tobulinti atlyginimų didinimo sistemą.

 

Būtini veiksmingi atlyginimų kėlimo būdai

 

2016 m. vidaus tarnybos įstaigos ėmėsi laikinų „Programos 1000“ įgyvendinimo priemonių: darbo užmokestis didintas ne per pareiginės algos koeficientų didinimą, bet per priedų ir priemokų mokėjimą (už budėjimus, darbą naktį, viršvalandžius ir pan.), taip atlygį didinant iki nustatytų normų.

 

„Toks darbo užmokesčio didinimo būdas einamuoju laikotarpiu padidino pareigūnų pajamas. Tačiau tai neužtikrina pastovaus atlyginimo, kuris būtų stabilus ir nepriklausytų vien tik nuo tam tikrų, nukrypstančių nuo įprastų, darbo sąlygų buvimo ar įstaigos vadovo pozicijos. Ilgalaikėje perspektyvoje toks pajamų didinimas tiesiogiai neigiamai paveiks ir valstybinės pensijos dydį“, - aiškina NPPSS vadovas V. Banel.

 

Anot jo, nekyla abejonių, kad „Programos 1000“ įgyvendinimui ir užsibrėžtam tikslui pasiekti reikia pasirinkti ne laikino veikimo priemones (principas „ilgiau dirbi- daugiau uždirbi“), bet ilgalaikius ir veiksmingus realaus atlyginimų kėlimo būdus (kur tik mažesniąją dalį sudarytų laikini priedai ir priemokos)

 

„Programa 1000“ turėtų būti įgyvendinama keičiant pareiginės algos koeficientus

 

NPPSS atstovų teigimu, keičiant ir tobulinant Vidaus tarnybos statute numatytą darbo užmokesčio sistemą, būtina siekti esminio tikslo – „Programos 1000“ įgyvendinimo per tolygų laiko atžvilgiu vidaus tarnybos pareigūnų pareiginės algos koeficientų didinimą.

 

Numatyta „Programos 1000“ įgyvendinimo pabaiga – 2019-2020 metai. Profesinės sąjungos įsitikinę, - Statute būtina numatyti tokius pareiginės algos koeficientus, kurie ne tik leistų didėti darbo užmokesčiui, bet ir padėtų pasiekti tikslą – 1000 Eur atskaičius mokesčius algą pirminės grandies pareigūnui.

 

Pagal šiuo metu galiojančio Statuto nuostatas gali susidaryti tokia situacija, kai pareigūnui, laimėjusiam atranką į pareigas (kurios patenka į 14-ą pareigybių grupę), taikomas žemesnis pareiginės algos koeficientas nei 15-os pareigybių grupės pareigas einančiam valstybės tarnautojui. NPPSS nuomone, vidaus tarnybos patrauklumas augtų pareiginės algos koeficientus didinant nuosekliai bei nesudarant galimybės susidaryti tokioms situacijoms.

 

NPPSS siūlo nustatyti tokius pareiginės algos koeficientų intervalus, kurie leistų žemiausios grandies pareigūnams 2019 m. – 2020 m. uždirbti ne mažiau kaip 1000 Eur atskaičius mokesčius. Tam būtina atsižvelgti į pareiginės algos koeficientų didinimo etapus, eigą bei konkrečius veiksmus. Šiuo metu žemiausios grandies pareiginės algos koeficientų skirtumai svyruoja apie 0,3 koeficientinio dydžio (apie 40 – 50 Eur). Šiuo metu žemiausios grandies pareigūno vidutinis atlygis apie 450 Eur, 2019 - 2020 metų siekiamybė dvigubai didesnė – 1000 eur. NPPSS teigimu, pareiginės algos koeficientinis didėjimas turėtų siekti bent jau 80-100 eurų, t.y. didėti dvigubai.

 

Profesinės sąjungos įsitikinę, kad būtina mažinti pareigūnų pareiginės algos koeficientų kilimo pakopas iki 4 atskiroms pareigybių grupėms. NPPSS nuomone, šiuo metu egzistuojanti pareiginės algos koeficientų atskiroms pareigybių grupėms leidžia pareigūnui po truputį, bet labai ilgai siekti didesnio atlygio. Siekiant „Programos 1000“ įgyvendinimo, profesinės sąjungos siūlo šiuo metu Statute esančias 8 pareigybių grupių pakopas mažinti iki 4. Tokiu būdu padidėtų ne tik pareiginės algos koeficientai, bet ir pats pareigūnas, laimėjęs atranką ar įvertintas „labai gerai“ tarnybinės veiklos vertinimo metu, galėtų tikėtis ne simbolinio, o reikšmingo darbo užmokesčio didėjimo.

 

Be to, siūloma pakelti žemiausios grandies pareigūnų pareiginės algos koeficientus ženkliau nei pareiginės algos koeficientų lentelėje nurodytiems aukščiausias pareigas einantiems pareigūnams. NPPSS nuomone, siekiant, kad vidaus tarnybos ir pataisos įstaigų pareigūnų darbo užmokestis (bent jau pirmos grandies pareigūnų) būtų panašus, o didesni koeficientai taikomi Kalėjimų departamentui pavaldžiose įstaigose tarnybą vykdantiems pareigūnams nesudarytų labai didelės konkurencijos, reikėtų žemiausių grandžių pareigūnų pareiginės algos koeficientus laikyti panašiame lygyje.

 

Dar daugiau, siūloma įvertinti ir nuosekliai didinti ir jau ilgiau tarnybą vykdančių pareigūnų, kurie turi sukaupę neįkainojamą tarnybinę patirtį, pareiginės algos koeficientus. Šiuo metu žemiausios grandies ar naujai priimtiems pareigūnams mokamas didesnis darbo užmokestis nei didelę patirtį ir įgūdžius turintiesiems. Dėl tokių „Programos 1000“ įgyvendinimo priemonių yra sulaukiama gana daug nepasitenkinimo iš ilgesnę patirtį turinčių vidaus tarnybos pareigūnų.

 

Siūlo keisti pensijų mokėjimo tvarką

 

NPPSS siūlo tobulinti priedo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą mokėjimo tvarką. Pagal šiuo metu galiojantį teisinį reguliavimą, pareigūnui priedo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą dydis perskaičiuojamas kas tris metus, t.y. priedas didėja ne kasmet, dėl to daliai pareigūnų tenka laukti gana ilgą laikotarpį, kol minėtas priedas yra jaučiamas finansine darbo užmokesčio išraiška.

 

Laikinos darbo užmokesčio didinimo priemonės (budėjimai ir kt.) nesudaro sąlygų pareigūnams didinti ir jų gautinos valstybinės pensijos. Šiuo metu taikant ydingą praktiką darbo užmokestį didinti budėjimų, viršvalandžių ir naktinio darbo sąskaita, pareigūnams bus mokamos mažesnės pensijos. Dėl to ir toliau siekiant taikyti analogišką darbo užmokesčio didinimo praktiką, būtina keisti pensijų įstatymą numatant, kad „į darbo užmokestį įskaitoma pareiginė alga (tarnybinis atlyginimas), taip pat priedai už tarnybos Lietuvos valstybei stažą, laipsnį (tarnybinį rangą), kvalifikacinę kategoriją (kvalifikacinį rangą) bei priemokos už darbą, nukrypstantį nuo įprastinių darbo sąlygų, kai šie priedai ir priemokos mokami įstatymų nustatyta tvarka.“

 

NPPSS prašo visus išvardintus siūlymus įtraukti į darbo grupės pasiūlymų paketą.