Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
NPPSS siūlo VRM parengti realiai veikiančią materialinės žalos atlyginimo tvarką
2016-03-18

Šiuo metu galiojančios nuostatos pasenusios

Pareigūnui ir jo šeimos nariams padarytos materialinės žalos, kurią jie patyrė dėl su pareigūno tarnyba susijusių priežasčių, atlyginimą reglamentuojaVidaus tarnybos statutas, pagal kurį pareigūnui ir jo šeimos nariams padaryta materialinė žala, kurią jie patyrė dėl su pareigūno tarnyba susijusių priežasčių ir kuri yra nustatyta remiantis tarnybinio patikrinimo išvada, atlyginama Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

Numatoma vidaus tarnybos ypatumų kompensavimo principas, pagal kurį pareigūnų tarnybos ypatumai yra kompensuojami nustatytomis socialinėmis garantijomis.

„Kiekvienas pareigūnas pagrįstai tikisi, kad valstybė užtikrins savo pačios nustatytas pareigūnų teises ir socialines garantijas ir tai bus taikoma visais su pareigūno tarnybos ypatumais susijusiais klausimais. Žala, patirta dėl su pareigūno tarnyba susijusių priežasčių, taip pat sietina su tarnybos ypatumais. Todėl turi būti įtvirtintas sklandus teisinis mechanizmas, užtikrinantis jos kompensavimą. Tuo tarpu šiuo metu galiojančios normos ne tik kad neužtikrina sklandaus ir veiksmingo žalos atlyginimo proceso, bet pats kompensavimo principas neretai apskritai neveikia arba veikia tik su išlygomis“, - aiškina NPPSS pirmininkas Vladimir Banel.

Išlygas gali nustatyti ir taikyti žalos kompensavimą atlyginti privalanti įstaiga, nes pagal nuostatas žala turi būti atlyginama iš įstaigai, kurioje tarnauja pareigūnas, ir kuri atlieka tarnybinį patikrinimą dėl padarytos žalos, valstybės biudžete patvirtintų asignavimų. Esant tokiam žalos atlyginimo mechanizmui, kuomet ta pati institucija ir atlieka tarnybinį patikrinimą dėl žalos atlyginimo, ir privalo atlyginti žalą iš įstaigai skirtų asignavimų, savaime suponuojamas įstaigos interesų susikirtimas. „Tokia iškreipta procedūra sudaro prielaidas apskritai neatlyginti pareigūnų patirtos žalos, įklampinti juos į teismus, paliekant vienus su savo problemomis. Turime duomenų apie konkretų atvejį, kai pareigūno patirta žala nebuvo atlyginta, o pats pareigūnas susidūrė su įstaigos, kurioje tarnauja, negatyviu santykiu į jo problemą. Šis atvejis sukėlė atgarsį ir yra aktualus bei svarbus visai pareigūnų bendruomenei. Akivaizdu, kad atmestinas įstaigos požiūris į tokio pobūdžio problemas neskatins didesnės pareigūnų motyvacijos, lojalumo, atsidavimo tarnybai ir siekio kuo geriau atlikti pareigas“, - įsitikinęs V. Banel.

NPPSS teigimu, Aprašas nebuvo keičiamas nuo pat jo priėmimo jau daugiau nei dešimtmetį, yra ne tik pasenęs ir neaktualus nūdienos realijoms, bet jame įtvirtinti mechanizmai dėl žalos atlyginimo yra deklaratyvaus pobūdžio, realiai neveikiantys ir patys savaime užprogramuojantys neatlyginti pareigūnų patirtos žalos. Profesinė sąjunga pasiūlė VRM nedelsiant imtis iniciatyvos ir parengti iš esmės naują, aktualią, veiksmingą ir realiai veikiančią materialinės žalos, padarytos pareigūnams, kurią jie patyrė dėl su pareigūno tarnyba susijusių priežasčių, atlyginimo tvarką.

NPPSS informacija