Pagalba
3550
narių
6
organizacijos
Pagalba
PAGD: skiriame daug dėmesio saugai ir sveikatai
2018-11-19

Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS) prieš kurį laiką kreipėsi į Vidaus reikalų ministerijai pavaldžias įstaigas ir prašė pateikti informaciją apie pareigūnų saugesnės ir sveikesnės darbo aplinkos kūrimą. Pradedame straipsnių ciklą, kuriame pateiksime informaciją apie tai, kokių veiksmų imasi tarnybos.

 

NPPSS primena, kad dar 2016 m. pradžioje patvirtintas Kenksmingųjų veiksnių valdymo vidaus tarnybos sistemoje tvarkos aprašas. Aprašas iš esmės reglamentuoja kenksmingų veiksnių analizę, valdymą, stebėseną, šalinimą arba poveikio mažinimą, prevencijos priemonių įdiegimą. Susivienijmas ne kartą akcentavo, kad pareigūnų saugai ir sveikatai turėtų būti teikiamas prioritetinis dėmesys.

 

Jei manote, kad tarnyba nesiima visų įmanomų priemonių užtikrinti pareigūnų saugą ir sveikatą bei įgyvendinti priimtą aprašą, NPPSS ragina pareigūnus nedelsiant kreiptis į atsakingus tarnyboje asmenis, saugos ir sveikatos komitetus arba profesinę sąjungą.

 

PAGD: rengiame apmokymus, pareigūnus aprūpiname apsaugos priemonėmis

 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) atsakyme rašoma, kad, organizuojant valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybų veiklą, labai didelis dėmesys yra skiriamas darbuotojų sveikatos ir saugos užtikrinimui.

 

Pasiruošimo užtikrinimui pareigūnams rengiami reglamentuoti apmokymai ir instruktažai saugos ir sveikatos klausimais (pirmosios pagalbos mokymas, departamento darbuotojų sveikatos stiprinimo programa). 2017 metais Ugniagesių gelbėtojų mokykloje rengtuose pareigūnų apmokymuose vienuolika pareigūnų įgijo darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto kvalifikaciją. Departamento teigimu, kiekvienoje pavaldžioje įstaigoje pagal poreikį dirba saugos ir sveikatos specialistai, sudaryti saugos ir sveikatos komitetai.

 

PAGD direktoriaus K. Lukošiaus pasirašytame rašte teigiama, kad Departamente apibrėžta pareigūnų mokymo tvarka ir kompetencijos, įdarbinami nauji kvalifikuoti ir kompetentingi darbuotojai. PAGD teigimu, pareigūnai aprūpinami sudėtingos konstrukcijos asmeninėmis apsaugos priemonėmis, saugančiomis nuo mirtino pavojaus ar nuo pavojų, galinčių sunkiai ir negrįžtamai pakenkti sveikatai. Manoma, kad pareigūnas neturi pakankamai laiko pavojų tiesioginiam poveikiui įvertinti, todėl tokios apsaugos priemonės yra būtinos. Departamentas, įgyvendindamas kenksmingųjų veiksnių valdymo priemones, sudarydamas veiklos metinį planą, numato asmeninių apsaugos priemonių įsigijimą ir vėliau įsigyja jas.

 

Veiklos, kuriai būdingi specifinės veiklos požymiai, veiksnių keliamos rizikos vertinimo organizavimas prasidėjo visose valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos įstaigose. Departamente buvo atliktas 10 darbo vietų rizikos vertinimas ir pasiūlytos rizikos mažinimo priemonės. Bendrajame pagalbos centre buvo įvertintos 173 darbo vietos, atlikti fiziniai, fizikiniai, ergonominiai ir psichosocialiniai rizikos veiksnių vertinimai. Apskričių priešgaisrinėse gelbėjimo valdybose vyksta parengiamieji darbai.

 

PAGD patvirtinta ir Kenksmingųjų veiksnių vertinimo valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos įstaigose metodika. Metodikoje yra įvardyti pareigūno tarnybos ar kursanto mokymo aplinkoje galintys pasireikšti veiksniai, keliantys ar galintys kelti pavojų pareigūno ar kursanto saugai ir sveikatai.

 

Anksčiau rašėme:

 

VRM Medicinos centras: vykdome prevencines programas, teikiame konsultacijas

 

VAD: siekiame išvengti nelaimingų atsitikimų

 

VST: šiuo metu vykdomas profesinės rizikos vertinimas

 

VSAT: dedame maksimalias pastangas užtikrinti pareigūnų saugą ir sveikatą

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?