Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Pagrindinis Seimo komitetas pritarė daliai NPPSS siūlymų VTĮ pakeitimui
2018-06-19

Praėjusios savaitės pabaigoje pagrindiniame Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitete buvo svarstomas Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo projektas. Komitetas pritarė daliai Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo siūlymų. 

 

Su NPPSS siūlymais galite susipažinti čia.

 

1. Kolektyvinės sutartys

 

Siūlymas. NPPSS pažymi, kad šiuo metu galiojančiame Valstybės tarnybos įstatyme, o būtent jo 51 straipsnyje, yra pateikiama kolektyvinių sutarčių valstybės tarnyboje samprata ir tikslai. Tuo tarpu pateiktame Projekte tokio teisinio reguliavimo jau nėra.

 

NPPSS pažymi, kad kolektyvinės sutartys valstybės tarnyboje yra neatsiejama socialinio dialogo skatinimo forma, kuri ne tik padeda siekti valstybės tarnautojų darbo sąlygų gerinimo, bet ir kuria sveiką ir socialiai saugią aplinką tarnybos aplinką. Ir nors tiek ir įsigaliojęs Darbo kodeksas, tiek ir Profesinių sąjungų įstatymas sistemingai numato kolektyvinių sutarčių galimybę valstybės tarnyboje, manytina, kad suderinta su šiuo metu galiojančiu darbo kodeksu, profesinių sąjungų išimtinė teisė sudaryti kolektyvinės sutartis turėtų būti aptarta ir Valstybės tarnybos įstatyme.

 

Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitete šiam siūlymui pritarta, į įstatymo projektą įtrauktos nuostatos, kuriomis numatoma profesinių sąjungų teisė sudaryti nacionalines ir įstaigos kolektyvines sutartis.

 

2. Priėmimas į valstybės tarnautojo pareigas

 

Siūlymas. Projekto 10 str. Numatyta, kad priėmimą į valstybės tarnautojo pareigas Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoja Vyriausybės įgaliota institucija, tačiau nesiūloma į tarnautojų konkurso vertinimo komisijos darbą įtraukti profesinės sąjungos ar kelių profesinių sąjungų atstovo. 

 

NPPSS atstovų teigimu, valstybės tarnautojų konkurso objektyvumo užtikrinimas, įvertinus supaprastintą vertinimo ir konkursų procedūrą, privalo būti laikomas prioritetiniu tikslu. Dėl to siūloma arba papildyti Projekto 10 str. 6 d. ir numatyti, kad vienu komisijos nariu skiriamas profesinės sąjungos narys, arba tokią nuostatą numatyti priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas tvarkoje, kuri bus tvirtinama Vyriausybės.

 

Komitete siūlymui iš dalies pritarta. Numatyta galimybė profesinių sąjungų ir darbo tarybų atstovams dalyvauti konkursuose stebėtojo teisėmis.

 

3. Profesinių sąjungų atstovams suteikiamos tarnybos valandos

 

Siūlymas. NPPSS atstovų teigimu, profesinės sąjungos atstovas, visų pirma, atlieka tarpininko funkciją tarp įstaigos vadovybės ir atstovaujamų pareigūnų, todėl tikslinga profesinių sąjungų atstovams, priklausomai nuo atstovaujamų valstybės tarnautojų skaičiaus, padidinti skiriamų valandų skaičių, kurios būtų įskaitomos į tarnybos laiką ir už jas mokamas darbo užmokestis.

 

Atsižvelgiant į profesinės sąjungos narių atitinkamoje įstaigoje skaičių, veiklai profesinėje sąjungoje siūloma skirti iki 100 valandų tarnybos (darbo) laiko per mėnesį ir už šį laiką mokamas darbo užmokestis. Nustatomos šios suteikiamų valandų normos. Be to, NPPSS siūlo suteikti galimybę kolektyvinėse sutartyse numatyti kitas profesinių sąjungų atstovams profesinės sąjungos veiklai skiriamų tarnybos (darbo) valandų dydis.

 

ARBA siūloma numatyti, kad atstovams veiklai profesinių sąjungų organizacijoje skiriama iki 20 valandų tarnybos (darbo) laiko per metus ir už šį laiką mokamas darbo užmokestis. Darbas komisijų, komitetų, grupių ir kitoje darbdavio organizuojamoje patariamųjų komisijų veikloje nario teisėmis laikomas darbo laiku už tai valstybės tarnautojui mokant vidutinį darbo užmokestį. Kolektyvinėse sutartyse gali  būti numatytas kitas profesinių sąjungų atstovams profesinės sąjungos veiklai skiriamų tarnybos (darbo) valandų dydis.

 

Siūlymui iš dalies pritarta. Įstatymo projekte numatyta profsąjungų veiklai skirti iki 16 valandų per mėnesį, neviršijant 100 valandų per metus. Kolektyvinėje sutartyje nustatyta galimybė susitarti dėl didesnio valandų skaičiaus.

 

4. Tarnybinės veiklos vertinimo rezultatai

 

Siūlymas. Galiojantis Valstybės tarnybos įstatymas numato, kad vertinimo komisija valstybės tarnautoją į pareigas priimančiam asmeniui siūlo atleisti valstybės tarnautoją iš pareigų, kai ji du kartus iš eilės įstaigos vadovo ar karjeros valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą įvertina nepatenkinamai. Šios nuostatos užtikrina valstybės tarnautojo teisę pagerinti savo tarnybinės veiklos rezultatus po to, kai pirmą kartą jo tarnybinė veikla buvo įvertinta  nepatenkinamai.

 

NPPSS nuomone, po pirmo neigiamo valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos įvertinimo neturėtų būti imamasi drastiškų priemonių ir taikoma pati griežčiausia sankcija – atleidimas iš valstybės tarnybos. Atsižvelgdami į tai, siūloma papildyti Projekto 25 str. 9 d. 2 p. taip: 2) valstybės tarnautojas gali būti atleistas iš pareigų du kartus iš eilės valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą įvertinus nepatenkinamai(išskyrus Vyriausybės įstaigų, kurių nepriklausomumas joms atliekant įstatymų nustatytas funkcijas ir priimant sprendimus turi būti užtikrintas vadovaujantis Europos Sąjungos ir nacionaliniais teisės aktais, vadovus).

 

Siūlymui iš dalies pritarta. Paliekama galimybė nepatenkinamai įvertintą valstybės  tarnautoją atleisti iš karto, bet sudaroma papildoma galimybė taikyti veiklos rezultatų gerinimo planą, po kurio vėl įvertinus nepatenkinamai, valstybės tarnautojas būtų atleidžiamas.

 

5. Priėmimas į valstybės tarnautojo pareigas

 

Projekto 10 str. Numatyta, kad priėmimą į valstybės tarnautojo pareigas Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoja Vyriausybės įgaliota institucija, tačiau nesiūloma į tarnautojų konkurso vertinimo komisijos darbą įtraukti profesinės sąjungos ar kelių profesinių sąjungų atstovo. 

 

NPPSS atstovų teigimu, valstybės tarnautojų konkurso objektyvumo užtikrinimas, įvertinus supaprastintą vertinimo ir konkursų procedūrą, privalo būti laikomas prioritetiniu tikslu. Dėl to siūloma arba papildyti Projekto 10 str. 6 d. ir numatyti, kad vienu komisijos nariu skiriamas profesinės sąjungos narys, arba tokią nuostatą numatyti priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas tvarkoje, kuri bus tvirtinama Vyriausybės.

 

Siūlymui iš dalies pritarta. Jei vertinamasis yra profsąjungos narys, numatyta, kad komisijos nariu turi būti tokios profesinės sąjungos atstovas. Kitais atvejais komisijoje stebėtojo teisėmis įtraukiamas darbo tarybos atstovas.

 

6. Darbo užmokestis: priemoka už pavadavimą ir priedas už tarnybos stažą

 

Pažymėtina, kad siūlomu valstybės tarnautojų darbo užmokesčio reglamentavimu, atsisakoma iš esmės visų šiuo metu mokamų priemokų, išskyrus priemokos už pavadavimą. Akcentuotina, kad Projekto 28 str. 1 d. numatyta, kad „Valstybės tarnautojui mokama priemoka už pavadavimą, kai jam raštu pavedama laikinai atlikti ir kito valstybės tarnautojo pareigybei nustatytas funkcijas.“ Tai suponuoja situaciją, kad net ir tais atvejais, kai yra padidėjęs darbų mastas, o valstybės tarnautojui pavedamos funkcijos, kurios iš esmės nėra kito valstybės tarnautojo pareigybei  nustatytos, nesudarys prielaidų už didesnį darbo krūvį gauti  atlyginimą.

 

NPPSS nuomone, priemokos už padidėjusį darbų krūvį, darbą pavojingomis ir/ar kenksmingomis sąlygomis privalo būti įtraukiamos į valstybės tarnautojų teisino reguliavimo sritį ir į Projektą, taip nepaneigiant teisingo apmokėjimo už darbą principo.

 

Komitetas siūlymui iš dalies pritarė.  Komitetas lyginant su Vyriausybės  pateiktu projektu numatė  papildomą priemokos pagrindą (už papildomų užduočių, suformuluotų raštu, atlikimą nuo 10 iki 40 proc. pareiginės algos dydžio priemoka).