Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Pareigūnai pateikė siūlymus tarnybos Kalėjimų departamente statutui
2015-10-12

Atsižvelgdami į trumpą laiko tarpą pasiūlymams pateikti, profesinės sąjungos atstovai pateikė pirminius pasiūlymus, išsamesni siūlymai ir pastabos esant galimybei bus pateiktos vėlesnio Statuto ar jo projekto įvertinimo metu.

-          Šiuo metu bausmių vykdymo sistemos pareigūnų stažas Lietuvos valstybei skaičiuojamas tik pagal Valstybės tarnybos įstatymo (VTĮ) nuostatas. Tuo tarpu vidaus tarnybos pareigūnų pagal VTĮ ir Vidaus tarnybos statute. Tokiu būdu į vidaus tarnybos pareigūnų stažą Lietuvos valstybei stažą įeina daugiau laikotarpių nei bausmių vykdymo sistemos pareigūnams. Profesinė sąjunga mano, kad dabar egzistuojantis priedų už tarnybos Lietuvos valstybei stažą dydis iš esmės turi būti laikomas diskriminaciniu ir neproporcingu, dėl to būtina suvienodinti galiojančias nuostatas.

-          Statute numatyta, kad „pataisos pareigūnams tarnybinė uniforma išduodama nemokamai“, o tarnybinių uniformų dėvėjimo terminus ir normas nustato teisingumo ministras. Profesinės sąjungos nuomone, tam, kad pareigūnai atrodytų tinkamai ir tvarkingai bei galėtų vykdyti savo pareigas, jiems turi būti išduodama po vieną pilną uniformos komplektą, o kuriai nors uniformos komplekto daliai susidėvėjus ar pasibaigus jos dėvėjimo terminui – ji pakeičiama kita. Atsižvelgiant į tai, siūloma papildyti Statutą ir nuostatą išdėstyti taip: „,pataisos pareigūnams tarnybinė uniforma išduodama nemokamai pasibaigus tarnybinės uniformos dėvėjimo terminui“.

-          Statute numatyta, kad „privaloma mokymo sutarties sąlyga yra kursanto įsipareigojimas mokytis, baigus mokymąsi ištarnauti Kalėjimų departamentui pavaldžiose įstaigose ne mažiau kaip 3 metus, o jeigu jis bus pašalintas iš pataisos pareigūnų švietimo įstaigos arba atsisakys tarnauti, arba bus atleistas iš pataisos pareigūno pareigų jo paties prašymu ar dėl jo kaltės anksčiau, – atlyginti pataisos pareigūnų švietimo įstaigai su jo mokymu susijusias išlaidas proporcingai ištarnautam tarnybos laikui“. Tuo tarpu Lietuvos Respublikos darbo kodeksas numatyto, kad „darbo sutartyje gali būti sulygta: jeigu sutartis nutraukiama dėl darbuotojo kaltės arba darbuotojo pareiškimu be svarbios priežasties, tai darbuotojas įsipareigoja atlyginti darbdaviui jo turėtas išlaidas per paskutinius vienerius darbo metus darbuotojo mokymui, kvalifikacijos kėlimui, stažuotėms. Kolektyvinėje sutartyje gali būti nustatyta ir kita kompensavimo tvarka bei terminai“. Akivaizdu, kad Statuto nuostatos, reguliuojančios mokymosi atlyginimą, nėra suderintos su Darbo kodeksu ir dėl to blogina bausmių vykdymo sistemos pareigūnų padėtį. Profesinės sąjungos nuomone, būtina Statuto nuostatas suderinti su Darbo kodekso nuostatomis.

LR ITĮPS informacija