Pagalba

  

Pagalba
Pareigūnas pareigas atliko gerai, todėl bausti jo nebuvo pagrindo
2013-04-03

Š.m. kovo 25 dieną Vilniaus apygardos administracinis teismas išnagrinėjo bylą, kurioje Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos valstybinės priežiūros skyriaus inspektorius V.S. prašė panaikinti jam paskirtą tarnybinę nuobaudą – papeikimą.

Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas praėjusių metų lapkričio 14 d. minėtam pareigūnui, atsižvelgdamas į tarnybinio patikrinimo išvadą, įsakymu paskyrė tarnybinę nuobaudą- papeikimą. Tarnybinio patikrinimo išvadoje buvo nurodyta, kad V.S., tirdamas gautą piliečio X skundą dėl netvarkingo dūmtraukio viename Vilniaus miesto name ir atlikdamas operatyvinį priešgaisrinį techninį patikrinimą tuo adresu bei nustatęs priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimą, nesivadovavo Objektų patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo nustatytais reikalavimais, nesiėmė priemonių, kad teisės aktu nustatyta tvarka asmenims,atsakingiems, už namo gaisrinės saugos palaikymą ir techninę priežiūrą, būtų taikomos įstatymų nustatytos poveikio priemonės, nesiėmė teisės aktuose nustatytų veiksmų, t.y. neuždraudė eksploatuoti pavojų keliančios įrangos  (buto krosnies), ją užplombuojant, kad būtų išvengta galimo gaisro pavojaus ir užtikrinta name esančių žmonių sauga.

Išvadoje teigiama, kad tokiais veiksmais V.S. pažeidė Objektų patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo punktų reikalavimus bei Valstybinė priešgaisrinės priežiūros skyriaus inspektoriaus pareigybės aprašymo punktus.

Primename, kad Tarnybinių patikrinimų atlikimo bei tarnybinių nuobaudų skyrimo ir panaikinimo tvarkoje nustatyta, jog tarnybinė nuobaudos skyrimo pagrindas – tarnybinis nusižengimas, kurio sudėtį sudaro neteisėta veika, tarnybinį nusižengimą padariusio pareigūno kaltė, o jeigu tarnybinis nusižengimas sukėlė neigiamų pasekmių – ir priežastinis ryšys tarp neteisėtos veikos ir pasekmių.

V.S. tarnybiniuos pranešimuose nurodė, kad atlikęs viename Vilniaus namų operatyvinį priešgaisrinį techninį patikrinimą nustatė, jog pažeistas Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių vieno iš punktų reikalavimas, t.y. dūmtraukis buvo techniškai netvarkingas. Patikrinimo metu UAB „Senamiesčio ūkis“ atstovai nurodė, kad gyventojai juos informavo apie dūmtraukio įtrūkimą ir pateikė V.S. dokumentus, informuojančius apie dūmtraukio remontą bei raštišką vieno to namo gyventojo Y  įsipareigojimą nekūrenti krosnies.

Pareigūnas V.S., paaiškinime dėl galimo tarnybinio nusižengimo nurodė, kad nors patikrinimo metu nustatė, kad dūmtraukis netvarkingas ir reikalauja remonto, tačiau gaisro pavojus nenustatė. Gyventojas Y leido apžiūrėti krosnį, o pareigūnas konstatavo, jog ji tvarkinga. Todėl vadovaudamasis Valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatomis priėmė sprendimą neplombuoti krosnies, nes galimas įgaliojimų viršijimas, ir nusprendė tokių veiksmų imtis tik tada, jeigu bus gautas pranešimas, kad nežiūrint įspėjimų ir įsipareigojimų krosnis yra kūrenama, nes pilietis Y buvo įsipareigojęs to nedaryti.

Ginčą nagrinėjęs teismas pažymėjo, jog iš piliečių skundų buvo matyti, jog dėl pirmojo aukšto gyventojo kūrenamos krosnies gali kilti pavojus, tačiau nors pareigūnas patikrinimo  metu ir nustatė, kad dūmtraukis netvarkingas, tačiau dėl jo defekto realaus gaisro pavojaus nenustatė, nes vien faktas, kad pirmajame aukšte yra krosnis , kuri nekūrenama, neleidžia teigti, kad dėl to gali kilti gaisras ar kitoks pavojus kito to namo gyventojo bute. Plyšys kaimyno buto sienoje buvo atsiradęs dėl pajudėjusių sienų pamatų, specialistai nustatė, kad kaminas yra sandarus, o problema tik įtrūkimas sienoje, kurį reikia užmūryti.

Anot Teismo, V.S. atlikęs patikrinimą vietoje matė, kad gaisro pavojaus nėra, tad pareigūnas aplinkybes įvertino teisingai.

Pasak Teismo, nenustačius realaus gaisro pavojaus, nebuvo pagrindo taikyti Objektų patikrinimų atlikimo tvarkos aprašo punktų reikalavimų, kurių nesilaikymas buvo akcentuojamas tarnybinio patikrinimo išvadoje.

Pareigūnui nenustačius realaus gaisro pavojaus, nesant administracinio teisės pažeidimo sudėties, V.S. pagrįstai nesurašė administracinio teisės pažeidimo protokolo.

Be to teismas nustatė, kad pareigūnas nepažeidė ir pareigybės aprašymo punktų. V.S.  ne tik nepažeidė pareigybės aprašymo punktų, jis kontroliavo , kaip namo gyventojai vykdo dūmtraukio remonto darbus, taigi vykdė ir Valstybinės priešgaisrinės priežiūros nuostatų reikalavimus.

Taigi tiek įrodymai, tiek faktinės aplinkybės leido teismui daryti išvadą, kad V.S. nepažeidė teisės aktų reikalavimų ir tinkamai vykdė pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas. Taip pat, pasak Teismo, nenustatyta pareigūno nesąžiningumo, piktavališkumo ar neveikimo.

Todėl Teismas įvertinęs teisinių ir faktinių aplinkybių visumą nusprendė patenkinti pareigūno prašymą panaikinti Vilniaus APGV viršininko įsakymą dėl tarnybinės nuobaudos jam paskyrimo.

Šis teismo sprendimas dar gali būti per 14 dienų apskųstas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.