Pagalba
Pareigūnų profesinės sąjungos ir VRM pasirašė bendradarbiavimo susitarimą [papildyta V. Banel komentaru]
2015-07-14

###

Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo vadovo Vladimiro Banel komentaras apie šiandien pareigūnų profesinių sąjungų ir Vidaus reikalų ministerijos pasirašytą bendradarbiavimo susitarimą:

“Sakyčiau, kad šis profesinių sąjungų ir Vidaus reikalų ministerijos susitarimas yra mūsų rezultatyvaus ir dalykiško bendradarbiavimo, kuris su ministerija prasidėjo bendromis pastangomis kovojant dėl Vidaus tarnybos statuto priėmimo, išdava. Labai tikiuosi, kad ateityje mūsų bendradarbiavimas tik stiprės.

Jei kalbėti apie konkrečius dalykus, manau, kad susitarimas yra labai svarbus Vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo prasme. Statutą turime, tačiau dalies jo nuostatų įgyvendinimas yra nukeltas į ateitį. Visgi manau, kad pečius surėmusios profesinės sąjungos ir ministerija gali pasiekti, kad Statuto nuostatos būtų įgyvendintos jau nuo kitų metų. 

Be to, šio dokumento įgyvendinimas reiks nemažus teisėsaugos sistemos pokyčius. O pokyčiai kartais atneša netikrumą, o trumpuoju laikotarpiu gali sukurti situacijas ar problemas, kurios vienaip ar kitaip palies tam tikrus pareigūnus. Šiandieninis susitarimas padės mums lengviau išspręsti tokias situacijas.

Galiausiai sutarę dėl tarpusavio santykių ir bendradarbiavimo principų, mes mažiau blaškysimės. Bus lengviau suprasti kokios teisėsaugos mums reikia ir kokios teisėsaugos mes norime. Kol kas valstybės lygiu aš nematau vieningos pozicijos vidaus saugumo ir teisėsaugos klausimu. Viliuosi, kad šis susitarimas yra pirmas žingsnis link nacionalinio pareigūnų susitarimo su Vyriausybe. Nes neišspręstų klausimų dar yra begalė. Čia galėčiau paminėti ir teisėsaugos finansavimą bei pareigūnų pajamas, ir teisėsaugos struktūrų plėtros prioritetus, ir statutinių pareigūnų socialines garantijas, ir klausimus, susiję su pareigūnų profesinės rizikos šalinimu bei aiškų baudžiamosios ir administracinės atsakomybės taikymą pareigūnams besipriešinantiems asmenims”.

###

Susitarimą šalių vardu pasirašė vidaus reikalų ministras Saulius Skvernelis, Lietuvos valstybės tarnautojų, biudžetinių ir viešųjų įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Irena Petraitienė, Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacijos pirmininkė Loreta Soščekienė ir Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkas Vladimir Banel. 

„Šio susitarimo pasirašymas – tai tam tikras tarpusavio pasitikėjimo ženklas, liudijantis bendrą ketinimą ir norą toliau vystyti ir stiprinti esamus dalykinius santykius. Iš tiesų labai svarbu plėtoti socialinę partnerystę, nes tik sutelktai spręsdami strategiškai svarbius klausimus galime pasiekti rezultatų“, –pasirašymo ceremonijos metu sakė ministras S.Skvernelis. 

Pasak ministro, susitarimas padės užtikrinti operatyvią valstybės tarnautojams ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnams aktualios informacijos sklaidą, siekti bendros pozicijos sprendžiant su jų teisėtais interesais susijusius klausimus, bendromis pastangomis formuoti socialinės partnerystės tradicijas ir kultūrą bei siekti šios partnerystės plėtros nacionaliniu lygiu.

Pasirašytu susitarimu šalys įsipareigojo bendradarbiauti keičiantis turima informacija ir konsultuojantis dėl tarnautojų darbo apmokėjimo, socialinės apsaugos, saugos ir sveikatos užtikrinimo, darbo organizavimo, mikroklimato įstaigose gerinimo, kvalifikacijos vertinimo ir tobulinimo, mokymo ir motyvavimo sistemų tobulinimo, karjeros planavimo bei įgyvendinimo, valstybės tarnybos patrauklumo didinimo, į pensiją išleidžiamų vidaus tarnybos sistemos pareigūnų medicininės reabilitacijos bei integracijos į darbo rinką priemonių ir kitų tarnautojų teisių bei teisėtų interesų užtikrinimo aspektų. 

Susitarime numatyta, jog VRM informuos  profsąjungas apie planuojamus priimti sprendimus, teisės aktus, susijusius su pareigūnams ar valstybės tarnautojams svarbiais pokyčiais, teiks kitą aktualią informaciją, skatins vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų ir profsąjungų bendradarbiavimą keičiantis informacija, sudarys galimybes profsąjungų atstovams dalyvauti VRM sudaromų komisijų, darbo grupių veikloje. Profesinės sąjungos susitarimu įsipareigojo teikti pagalbą VRM ginant poziciją visose institucijose ir įstaigose dėl šalių suderintų klausimų. 

Šalys bendromis pastangomis sieks skatinti kolektyvines derybas dėl nacionalinės kolektyvinės sutarties sudarymo, užtikrins socialinės partnerystės  koordinavimą tarp atskirų lygių ir vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų, taip pat konsultuosis tarptautinio bendradarbiavimo socialinio dialogo srityje. 

Numatoma, jog susitarimo vykdymą, tolesnio bendradarbiavimo kryptis ir kitus aktualius klausimus šalių deleguoti atstovai aptars ne rečiau kaip kas pusmetį. 

---

Keturšalis bendradarbiavimo susitarimas tarp VRM ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų ir valstybės tarnautojų profesinių sąjungų.

/_admin/ckfinder/userfiles/files/2015-07-14_1S-264.pdf