Pagalba
Pasieniečiai pasiūlė, kaip išspręsti Užsieniečių registracijos centro pareigūnų darbo organizavimo bėdas
2015-07-23

VSAT vadovybė paaiškino, kodėl kyla problemos Užsieniečių registracijos centre 

Grėsmė saugumui ir sveikatai

LPPPS atstovai pabrėžė, kad dėl pareigūnų trūkumo Užsieniečių registracijos centro Apsaugos budinčiosios tarnybos pamainoje apsaugą ir priežiūrą vykdantys pareigūnai nėra fiziški pajėgus užtikrinti nustatyto apsaugos ir priežiūros lygio.

„Dėl nepilnos Apsaugos budinčiosios tarnybos pamainos sudėties kyla grėsmė ne tik pareigūnų, bet ir URC esančių užsieniečių saugumui ir sveikatai. Akivaizdu, kad esama situacija verčia imtis neatidėliotinų veiksmų, kurie realiai užtikrintų pareigūnų ir užsienio šalių piliečių saugumą bei teisės aktų reikalavimų laikymąsi. Negalime imituoti sprendimų ieškojimo”, - pabrėžė LPPPS vadovas Vladimir Banel.

LPPPS siūlymai:

- VSAT atsakyme nurodoma, kad, atlikus pareigūnų apklausą dėl tarnybos organizavimo modulio parinkimo, dauguma pasirinko 24 val. pamainos trukmę, tačiau jokie veiksmai, kuriais butų realiai pakeistas tarnybos organizavimo modulis imtasi nebuvo. Profesinės sąjungos atstovų teigimu, vienas iš darbo organizavimo sprendimo būdų - 24 val. pamainų nustatymas, laikantis minimalaus nepertraukiamo paros ir savaitės poilsio laiko reikalavimų. Be to, LPPPS žiniomis, daugelis URC pareigūnų sutiktų atvykti į darbą ir dažniau, t.y. dirbti viršvalandžius, už kuriuos būtų apmokama. Tokiu būdu būtų racionaliau išnaudojami turimi žmogiškieji resursai bei didinamas tarybos patrauklumas.

- Profesinės sąjungos žiniomis, šiuo metu yra laisva viena budėtojo pareigybė, o VSAT pateiktame atsakyme minima ir tai, kad keletas pareigūnų perėjo tęsti tarnybą i kitas įstaigas. Atsižvelgiant i tai, akivaizdu, kad šiuo metu URC yra laisvų darbo vietų, tačiau atrankos laisvoms pareigoms užimti neorganizuojamos. Tuo tarpu naujų pareigūnų priėmimas žymiai palengvintų URC Apsaugos skyriaus budinčiosios tarnybos pamainos darbo organizavimą.

- Kitas svarbus aspektas tarnybos URC patrauklumas. Profesinės sąjungos nuomone, patrauklumą galima didinti keletu būdų: tinkamų atlyginimų už darbą pavojingomis sveikatai sąlygomis ir teisės aktus atitinkančių apmokėjimo už papildomų užduočių atlikimą. Pareigūnai susiduria su labai didele tikimybe susirgti užkrečiamomis ligomis, o VSAT pažymi, kad tarnyba URC vykdoma psichologiškai sunkioje aplinkoje. Be to, 2015 m. sausio 12-16 dienomis įvertinus psichologinį mikroklimatą, konstatuotina, kad žymia dalimi prie sunkios psichologinės aplinkos prisideda ir URC vado darbo organizavimo spragos bei jo įtakos pareigūnams neigiamas charakterizavimas. Dėl šių priežasčių būtina kuo skubiau identifikuoti pagrindines problemines darbo sąlygas, kurios kelias pavojų pareigūnų gyvybei ir sveikatai, o tai padarius, jas, kiek įmanoma, šalinti arba bent mažinti. Negalint pašalinti pavojų keliančių sąlygų, pareigūnams būtina mokėti priemokas už darbą pavojingomis sąlygomis.

Dar daugiau - profesinei sąjungai žinoma, kad Apsaugos skyriaus budinčiosios tarnybos pamainos vyresnysis tarnybos metu kartu atlieka ir budėtojo padėjėjo funkcijas, tačiau už tai nemokamos priemokos. Be to, dirbantieji atlieka ir pareigybės aprašyme nenumatytus kitus ūkinio pobūdžio darbus, tokius kaip lovų nešiojimas ir pan. Tokiu atveju būtina konkretizuoti pareigybių aprašymus ir tinkamai apmokėti už atliekamas funkcijas.

LPPPS prašė VSAT nurodyti, kokių veiksmų buvo imtasi, kad esama situacija pagerėtų, kokios tarnybos patrauklumą skatinančios priemonės buvo/yra taikomos, kaip ateityje ketinama spręsti iškilusias problemas bei kartu prašoma pateikti nuomonę dėl profesinės sąjungos pateiktų siūlymų.

VSAT: dedame pastangas situacijai gerinti

LPPPS gavo VSAT atsakymą į raštą, kuriame pažymėjo, kad tarnyba deda visas pastangas situacijai normalizuoti, įskaitant ir pateiktų sprendimo būdų įvertinimą ir galimą pritaikymą.

VSAT informavo, kad:

- Sprendžiant susidariusią situaciją, tarnybos vadas 2015 liepos 17 d. komandiravo 4 tarnybos Zoknių užkardos pareigūnus (vienas iš jų kinologas)  URC vado operaciniam pavaldumui.

- Už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą (kai yra padidėjęs darbų mastas, yra nesukomplektuotų etatų ir pareigūnams yra skiriamos su tarnybos organizavimu ir vykdymu susijusios užduotys, taip pat užduotys, susijusios su smurto tarp užsieniečių prevencija, masinių konfliktų tarp užsieniečių lokalizavimu, centro budėtojų funkcijų vykdymu) Štabo Apsaugos skyriaus pareigūnams yra mokamos priemokos.

- Artimiausiu metu planuojama išsiaiškinti, ar URC Štabo Apsaugos skyriaus bei Štabo Tyrimo skyriaus pareigūnų darbas atitinka „pavojingo darbo“ sampratą.

- Siekiant identifikuoti pagrindines problemines darbo sąlygas, svarstomas klausimas dėl pakartotinio psichologinio mikroklimato tyrimo atlikimo.

- Esant galimybėms, planuojama organizuoti atrankas laisvoms pareigybėms užimti.

 

LPPPS informacija