Pagalba

  

Pagalba
Pataisos įstaigų pareigūnams priteista uniforma ir žalos atlyginimas
2013-04-09

19 Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus - pataisos namų pareigūnų teismo sprendimu ne tik gaus po uniformos komplektą, bet jiems priteista ir kompensacija – nuo 150 iki 1220 Lt. Visiems  pareigūnams priteistų kompensacijų bendra suma yra beveik 16 290 litų.

Byloje ginčas kilo dėl pareigūnų teisės gauti naujas tarnybines uniformas bei žalos atlyginimo laikotarpiu nuo 2003 m. balandžio iki 2012 m. gruodžio, kai jiems nebuvo suteiktos tarnybinės uniformos.

Uniformų išdavimo normų ir dėvėjimo tvarkoje nustatyta, kad pareigūnams, kurių turima tarnybinė uniforma tinkama dėvėti tarnyboje ir kuriems pagal patvirtintas tarnybinės uniformos dėvėjimo normas priklauso išduoti atskiras uniformos dalis, vietoj jų gali būti mokama piniginė kompensacija – 30 procentų priklausančios išduoti tarnybinės uniformos vertės.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas Vidaus tarnybos statuto 46 straipsnio 1 dalies, reglamentuojančios vidaus reikalų sistemos pareigūnų aprūpinimą uniformomis, nuostatas, konstatavo, kad tokiu būdu įstatymu vidaus tarnybos sistemos pareigūnams įtvirtinta socialinė garantija, kuri negali būti keičiama ar ribojama žemesnės galios teisės aktais. Vidaus tarnybos statutas vidaus reikalų centrinių įstaigų vadovams deleguoja teisę, o taip pat ir pareigą nustatyti tarnybinės uniformos dėvėjimo normas. Šios nuostatos turi būti suprantamos kaip imperatyvas nustatytais terminais aprūpinti pareigūnus tarnybinėmis uniformomis.

Taigi pareigūnai arba turi būti aprūpinti uniforma, arba jiems sumokėta kompensacija, arba atlyginta žala.

Pasak Teismo, kadangi keturiems pareigūnams bylos nagrinėjimo laikotarpiu visgi buvo išduotos naujo pavyzdžio tarnybinės uniformos, todėl šių pareigūnų reikalavimas dėl įpareigojimo įstaigos per 3 mėnesius išduoti pilną naujo pavyzdžio uniformos komplektą atmestas.

Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus- pataisos namų atstovas teisme paaiškino, kodėl laiku neišdavė naujo pavyzdžio uniformos pareigūnams, pasirodo, jog pagal skirtus asignavimus buvo užsakyta vos 11 uniformų, tačiau, įstaigos atstovo teigimu, 2013 m. tokį pareiškėjų reikalavimą įvykdyti turės visas galimybes. Ir su skundo reikalavimais sutiko.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas vidaus tarnybos pareigūnų aprūpinimo tarnybinėmis uniformomis klausimą, yra konstatavęs, kad aprūpinimas tarnybine uniforma ar atitinkamo dydžio kompensacija vietoj jos yra įstatymu nustatyta garantija, kuri negali būti paneigiama lėšų trūkumu ar poįstatyminių aktų nebuvimu, nes įstatymas to nenumato.

Teismas teigė, jog motyvuodamas lėšų trūkumu, Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorius – pataisos namai nepagrįstai ir neteisėtai neišdavė pareigūnams tarnybinės uniformos dalių, kurių dėvėjimo terminas pasibaigė atitinkamais metais.

Laikotarpiu, kai pareigūnai negaudavo uniformos dalių, jiems tekdavo dėvėti savo avalynę, drabužius, dėl to patyrė nuostolių. Anot Teismo, galimi pareigūno turėti nuostoliai dėl uniformos neišdavimo laiku turėtų būti kompensuojami taikant žalos atlyginimo institutą. Byloje neginčijamai nustatytas faktas, kad pareigūnams  nebuvo suteikta socialinė garantija nešioti tinkamą tarnybinę uniformą.

Teismas konstatavo, jog pareigūnai žalą patyrė dėl įstaigos neteisėto neveikimo – įstatyme nustatytos pareigos nevykdymo.Todėl pareigūnų skundas patenkintas.

Šis teismo sprendimas dar nėra įsiteisėjęs, ir gali būti apskųstas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Minėtoje byloje pareigūnus atstovavo Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo teisininkai.