Pagalba

  

Pagalba
Pertvarkos VSAT padės sustiprinti sienos apsaugą ir pasieniečių motyvaciją
2015-10-14

Siekiama valdymo efektyvumo

Nuo 2007 m., kai Lietuva įstojo į Šengeno erdvę ir siena su Lenkija tapo vidine ES siena, iki šiol Lazdijų rinktinės funkcionavimo poreikis nebuvo įvertintas. Šiemet VSAT buvo peržiūrėti rinktinių saugomi valstybės sienos ruožai ir padaryta išvada, kad juos tikslinga perskirstyti. Taktine, darbo organizacine, resursų paskirstymo ir valdymo efektyvumo prasme netikslinga turėti VSAT teritorinį padalinį, kuris organizuoja valstybės sienos apsaugą iškart su trimis valstybėmis (Lazdijų rinktinės ruožas apima valstybės sieną su Rusija, Lenkija ir Baltarusija).

Akivaizdu, kad racionaliausias kelias yra 73 km Lazdijų rinktinės saugomą sienos su Rusija ruožą perduoti Pagėgių rinktinei, kuri dabar saugo 178,5 km ruožą su šia valstybe. Lazdijų rinktinės saugomą 57 km ruožą su Baltarusija tikslinga perduoti Varėnos rinktinei, kuri saugo 206 km ruožą su šia valstybe. Varėnos rinktinei taip pat būtų pavesta migracinių procesų kontrolė prie sienos su Lenkija, kuri yra 104,3 km ilgio.

Užkardos pertvarkų nepajus

Pertvarkų būtinybe abejojantys skeptikai dažnai manipuliuoja Lazdijų rinktinės veiklos rezultatais. Neginčijama, kad jie yra gana aukšti, tačiau nepagrįsti yra būgštavimai, kad rinktinės reorganizacija susilpnins valstybės sienos apsaugą ar šalies nacionalinį saugumą. Atkreiptinas dėmesys, kad Lazdijų rinktinės reorganizavimas – tai tik užkardas administruojančios struktūros, kriminalinės žvalgybos ir ikiteisminio tyrimo padalinių pertvarkymas.Tiesiogiai išorinę valstybės sieną saugančių ir vidinę sieną kontroliuojančių padalinių, t. y. užkardų, veikloje jokių esminių pakeitimų nebus vykdoma. Pasikeis tik šių padalinių pavaldumas.

Neišnaudojant galimybių gresia stagnacija

Taip pat neplanuojama atsisakyti nė vienos šiuo metu Lazdijų rinktinės vykdomos funkcijos. Nėra jokių prielaidų, kad reorganizacija gali sumažinti šių funkcijų vykdymo efektyvumą, pabloginti užkardų valdymą, juolab pareikalauti didesnių išlaidų. Šiuolaikinės informacinės technologijos, komunikacijos priemonės, galimybė steigti nuotolines darbo vietas, pažangūs darbo organizavimo ir kontrolės metodai nebereikalauja administracines struktūras dislokuoti gretimai administruojamųjų padalinių. Padidėjęs geografinis atstumas tarp administravimo subjektų ir objektų tampa mažiau reikšmingas. Priešingai, jei nebūtų išnaudojamos naujos galimybės, nesiimama modernių vadybos priemonių, nesiekiama tobulinti valdymo struktūrų, darbo organizavimo, racionaliai panaudoti valstybės lėšas, esama valstybės apsaugos sistema būtų pasmerkta stagnacijai. Tai trukdytų ir dabartinei veiklai, ir kovai su naujais iššūkiais ateityje.

Mažės administravimo aparatas

Perduodant dabartines Lazdijų rinktinės užkardas administruoti Pagėgių ir Varėnos rinktinėms bus realiai įgyvendinama Vyriausybės 2012–2016 m. programa, numatanti toliau tobulinti statutinių įstaigų administravimą, finansų ir kitų išteklių valdymą, taip mažinti šių įstaigų administravimui skiriamus asignavimus. Perdavus visas Lazdijų rinktinės teises ir pareigas Pagėgių ir Varėnos rinktinėms, administracinėms funkcijoms vykdyti reikės mažiau pareigybių, nes teises ir pareigas perėmusios rinktinės jau turi savo administracinius padalinius, jų vadovus ir kitų pareigybių tarnautojus.

Suprantama, kad išaugs Pagėgių ir Varėnos rinktinių administracinių padalinių darbo krūvis, todėl planuojama juose papildomai įsteigti 33 iš valstybės biudžeto išlaikomas ir 4 iš ES Specialiosios tranzito schemos (STS) lėšų išlaikomas pareigybes. Įsteigus šias kompensacines pareigybes bus galima panaikinti dabartines 88 iš valstybės biudžeto ir 4 iš STS išlaikomas Lazdijų rinktinės pareigybes.

Sutaupytos lėšos – pasieniečių darbo užmokesčiui kelti

Šis steigiamų ir naikinamų pareigybių skaičiaus skirtumas – 55 pareigybės – sudarys sąlygas pasiekti didelį reorganizacijos finansinį efeką. 55 pareigybių panaikinimas leis per metus sutaupyti 650–675 tūkst. eurų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms.

Lazdijų rinktinės reorganizacija taip pat sudarys sąlygas sustambinti VSAT sausumos sieną saugančius teritorinius padalinius, bus tolygiau perskirstytas rinktinių personalas (Lazdijų rinktinėje yra 500 pareigybių; Ignalinos rinktinėje yra 477, numatoma 750 pareigybių; Vilniaus rinktinėje –787, numatomos 787; Varėnos rinktinėje – 529, numatomos 675; Pagėgių rinktinėje – 571, numatoma 800).

Dar vienas abejojančiųjų Lazdijų rinktinės pertvarkos pagrįstumu keliamas klausimas yra tas, kad esą neigiamai būtų paveikta Lazdijų rajono socialinė ir ekonominė padėtis. Tokie būgštavimai, VSAT nuomone, nepagrįsti - priešingai, sumažintos valdymo išlaidos bus nukreiptos darbuotojų atlyginimui didinti, kelti jų motyvaciją, gerinti išorės sienos apsaugos aprūpinimą materialiniais ir žmogiškaisiais ištekliais. Neabejotina, kad tai prisidės stiprinant valstybės sienos apsaugą, kovojant su kontrabanda, nelegalia migracija. Tai didins šalies ekonominį saugumą, gausins valstybės pajamas, o šie procesai teigiamai veiks valstybės ir regioniniu mastu vykdomas socialines bei ekonomines programas.

Darbą galės išsaugoti kiekvienas

VSAT suprantami rinktinės darbuotojų, kurie dėl reorganizavimo gali netekti darbo, nuogąstavimai. Yra kiek daugiau nei šimtas darbuotojų, arba apie 23 proc. rinktinės personalo, kurie pagal galiojančius teisės aktus turėtų būti įspėti dėl jų pareigybių panaikinimo. Visiems šiems darbuotojams bus pateikti siūlymai eiti kitas pareigas dabartinės Lazdijų rinktinės ir kitose užkardose, Pagėgių ir Varėnos rinktinės bei kituose VSAT struktūriniuose padaliniuose. Pagėgių ir Varėnos rinktinės turės galimybę dabartinėse Lazdijų rinktinės užkardose sukurti nuotolines darbo vietas perkeltiems Lazdijų rinktinės darbuotojams.

Teigiamo poveikio tikimasi ir VSAT kreipiantis į regiono teisėsaugos, kitas valstybės bei savivaldybės institucijas, darbo biržas dėl galimybės įdarbinti reorganizuojamos rinktinės darbuotojus. Tikimasi, kad daugumą darbuotojų tenkins naujos darbo sąlygos ir jie sutiks eiti siūlomas pareigas.

Be to, atkreiptinas dėmesys, kad vykdant pokyčius VSAT bus laikomasi nuostatos, jog kiekvieno darbuotojo, kurio darbui ar karjerai įtakos turėtų pertvarkos, atvejis bus vertinamas individualiai, stengiantis, kad jis kuo mažiau nukentėtų.

Bus pertvarkomi ir kiti VSAT padaliniai

Valdymo optimizavimą ir administracinių struktūrų mažinimą numatoma atlikti ir kituose VSAT struktūriniuose padaliniuose. Dėl tokių pokyčių veikla saugant valstybės sieną nenukentės, o sutaupytos lėšos bus skiriamos motyvuoti pasieniečius, didinti jų darbo užmokestį, gerinti tarnybos sąlygas. Be to, didės tiesiogiai valstybės sieną saugančio personalo skaičius.

Siekiant optimizuoti fizinę Ignalinos atominės elektrinės apsaugą vykdančių pajėgų valdymą, nuo kitų metų balandžio 1 d. VSAT Ignalinos atominės elektrinės apsaugos rinktinė, turinti 296 pareigybes, bus pertvarkoma į Branduolinės energetikos objektų apsaugos dalinį VSAT Ignalinos rinktinės sudėtyje. Šios reformos metu Ignalinos rinktinei perduodamos bendrosios administracinės Ignalinos atominės elektrinės apsaugos rinktinės funkcijos (personalo, finansų ir turto valdymas).

Šios pertvarkos neturės įtakos tiesiogiai atominės elektrinės objektų apsaugą vykdančiam personalui. Po jų ir toliau bus užtikrinamas visų apsaugos funkcijų vykdymas. Reorganizavus Ignalinos atominės elektrinės apsaugos rinktinę ir optimizavus valdymą, planuojama panaikinti 20 pareigybių, kurių išlaikymui kasmet reikia skirti 300 tūkst. eurų.

Taip pat numatoma centralizuoti bendrąsias administracines funkcijas ir prijungti prie VSAT centrinės įstaigos Specialiųjų užduočių, Aviacijos rinktines, Užsieniečių registracijos centrą, Kinologijos ir Kriminalistinių tyrimų skyrius. Skaičiuojama, kad taip būtų per metus sutaupoma 210 tūkst. eurų.

VSAT informacija