Pagalba
2700
narių
6
organizacijos
Pagalba
Profesinė sąjunga pateikė pastabas dėl VSAT Aviacijos rinktinės audito ataskaitos
2016-01-19

LPPPS ne kartą kreipėsi dėl įvairių VSAT Aviacijos rinktinės problemų. Savo ruožtu tarnybos vadas nurodydavo, kad bėdos bus sprendžiamos turint vidaus audito rezultatus, kurie atskleis tikrąją situaciją. Profesinė sąjunga susipažino ir išnagrinėjo audito ataskaitą ir atstovams kai kurios ataskaitoje išdėstytos aplinkybės ir išvados sukėlė abejonių.

Apie skundus Darbo inspekcijai profesinė sąjunga informuota nebuvo

Ataskaitos dalyje apie rinktinės pareigūnų darbo organizavimą, viršvalandinį darbą, darbą pavojingomis sąlygomis, rinktinės pareigūnų aprūpinimą specialiais drabužiais nurodoma, kad Aviacijos rinktinė <...> informavo VSAT vadą,  kad pastaruoju metu pateikta daug skundų į Vidaus reikalų ministeriją, Valstybės sienos apsaugos tarnybą, Darbo inspekciją ir Lietuvos pasienio pareigūnų profesinę sąjungą dėl skrydžių ir darbo organizavimo, viršvalandinį darbą ir apmokėjimą už jį, darbą pavojingomis sąlygomis, aprūpinimą specialiaisiais drabužiais ir kitais klausimais.

LPPPS nėra žinoma apie Valstybinei darbo inspekcijai pateiktus skundus, todėl prašoma VSAT profesinei sąjungai pateikti turimą informaciją.

Aprūpinimo specialiaisiais drabužiais ir uniforma klausimas nėra išspręstas

Toje pačioje audito ataskaitos dalyje nurodoma, kad Rinktinės pareigūnų aprūpinimo specialiaisiais drabužiais klausimą galima laikyti išspręstu: įsigyta 13 vienetų kombinezonų. LPPPS atstovai akcentuoja, kad specialieji drabužiai – tai ne tik kombinezonai, tačiau ir speciali avalynė. Be to, pareigūnai taip pat turi būti aprūpinami tarnybine uniforma. Profesinės sąjungos žiniomis, aprūpinimo specialiaisiais drabužiais ir uniforma klausimas Aviacijos rinktinėje šiuo metu nėra išspręstas, tačiau audito ataskaitoje realios pareigūnų aprūpinimo problemos neminimos ir nenagrinėjamos.

Darbas negali būti priskiriamas pavojingam „savo nuožiūra“

Be to, ataskaitoje nurodoma, kad Aviacijos rinktinės Logistikos skyriaus vyr. specialistui, atsakingam už rinktinės aviacinio kuro priėmimą ir apskaitą, pagrįstai neapmokėta už darbą pavojingomis sąlygomis, nes pats darbuotojas, darbdaviui neatlikus darbo vietos ir aplinkos įvertinimo, negali savo nuožiūra (savarankiškai) priskirti dirbtą laiką Vyriausybės nutarimo punktui „darbai potencialiai sprogioje aplinkoje“.

LPPPS žiniomis, 2008 m. buvo atliktas Aviacijos rinktinės rizikos vertinimas, kurio metu nustatyta, kad šie darbai yra priskirtini pavojingiems darbams. Be to, visos VSAT aviacinių degalų degalinės, pradedant jas eksploatuoti, pagal projektinę dokumentaciją yra pažymėtos ženklais „Ex“ (sprogi aplinka), Aviacijos rinktinės bazėje aviacinio benzino kolonėlė priskirta Asg (aukščiausia kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojų), JET A-1 degalų kolonėlė – Bsg (antra kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojų).

Profesinės sąjunogs atstovai mano, kad darbo priskyrimas pavojingam „savo nuožiūra“ kelia pagrįstų abejonių. LPPPS nuomone, audito ataskaitoje padaryta išvada, kad pareigūnui, atsakingam už aviacinio kuro priėmimą ir apskaitą, nėra pagrindo apmokėti už darbą pavojingomis sąlygomis, neatitinka teisės aktuose nustatyto reglamentavimo.

Už viršvalandinį darbo apmokėti nenori

Audito ataskaitoje konstatuojama, kad dėl rinktinės atsakingų asmenų nepakankamos vidaus kontrolės, planuojant darbo laiką ir skiriant priemokas, buvo nepagrįstai išmokėti viršvalandžiai rinktinės Logistikos skyriaus darbuotojams. Ataskaitoje nurodoma, kad minėtų darbuotojų vykdytos funkcijos viršijant nustatytą darbo laiką neatitiko nė vieno iš Darbo kodekso nustatytų pagrindų, kai gali būti skiriami dirbti viršvalandžiai.

Anot profesinės sąjungos atstovų, tokia išvada daroma prielaida, kad darbuotojai, pasibaigus darbo grafike nustatytam darbo laikui, turėjo nutraukti darbus, nepaisant to, kad kuro priėmimo ir kiti numatyti techniniai ir aptarnavimo darbai nebuvo užbaigti. Ataskaitos rengėjas nevertina, kokią įtaką toks darbų nutraukimas turėtų VSAT padalinių funkcijų vykdymui. Ataskaitoje formaliai vadovaujamasi teisės aktais, neatsižvelgiama į minėtų darbuotojų vykdomų funkcijų pobūdį.

LPPPS akcentuoja, kad apmokėjimas už viršvalandinį darbą galėtų būti laikomas nepagrįstu tik tais atvejais, jei darbuotojai nebūtų faktiškai dirbę viršvalandžių, jei viršvalandinis darbas nebūtų suderintas su vadovybe. Šiuo atveju darbuotojai viršvalandžius dirbo Aviacijos rinktinės vado pavedimu, viršvalandis darbas buvo atliekamas siekiant užtikrinti įstaigai pavestų funkcijų vykdymą, todėl nėra pagrindo konstatuoti, kad darbuotojams buvo nepagrįstai apmokėta už viršvalandinį darbą.

Vietoje viršvalandžių – komandiruotės                                           

Audito ataskaitoje kaip viena iš alternatyvų viršvalandžių apmokėjimui yra nurodomas tarnybinių komandiruočių įforminimas, tačiau nedetalizuojama ir nepateikiamas joks tokio siūlymo ekonominis pagrindimas. Atkreiptinas dėmesys, kad ataskaitoje nėra pateikti jokie skaičiavimai, kurie pagrįstų, kad viršvalandžių apmokėjimas nebuvo racionaliausias ir ekonomiškai labiausiai pagrįstas darbo organizavimo būdas.

Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, LPPPS prašo VSAT vado įvertinti audito ataskaitoje  nustatytų aplinkybių pagrįstumą. 

LPPPS informacija

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?