Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Seime svarstomos aplinkosaugininkų reformos
2015-10-01

Praėjusioje Seime sesijoje buvo užregistruoti du aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo projektai, kurių vienas siūlo iš įstatymo išbraukti 8 regionų aplinkos apsaugos departamentus (RAAD), o kitas - naikinti Valstybinę aplinkos apsaugos tarnybą (VAAT). Praėjusią savaitę Seime būtent buvo svarstytas antrasis variantas bei nutarta iš aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančių institucijų išbraukti VAAT.

Nepaisant to, šių metų spalį į Seimo darbotvarkę įtrauktas Vyriausybės projektas, kuriuo siūloma keisti kontrolę vykdančias institucijas – RAAD prijungti prie VAAT.

Algirdas Butkevičius posėdžio Seime metu, kai buvo svarstoma Seimo VII (rudens) sesijos darbų programa, sakė: „Vy­riau­sy­bė nuo­sek­liai ei­na prie­žiū­ros ir kon­tro­lės ins­ti­tu­ci­jų kon­so­li­da­vi­mo ke­liu. Šio­je Sei­mo se­si­jo­je siū­lo­me pri­tar­ti idė­jai re­or­ga­ni­zuo­ti aš­tuo­nis re­gio­nų ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tus. Sie­kia­ma at­skir­ti lei­di­mų iš­da­vi­mo ūki­nei veik­lai ir prie­žiū­ros funk­ci­jas, nes sa­vi­kon­tro­lė ne­vei­kia. Pas­ta­rai­siais me­tais ma­to­me ydin­gus pa­da­ri­nius – gra­žiau­siuo­se na­cio­na­li­nių par­kų, draus­ti­nių vie­to­vė­se dy­go pa­sta­tai, ku­riems bu­vo gau­ti vi­si rei­ka­lin­gi lei­di­mai. Da­bar vals­ty­bė už nu­griau­tus ar griau­na­mus sta­ti­nius tu­ri su­mo­kė­ti teis­mų pri­teis­tus mi­li­jo­ni­nius ieš­ki­nius. Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to funk­ci­jos bus pa­da­ly­tos Vals­ty­bi­nei ap­lin­kos ap­sau­gos tar­ny­bai ir Vals­ty­bi­nei te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jai“.

Patys aplinkosaugininkai primena, kad per kelerius metus iš Rajonų aplinkos apsaugos departamenų į Aplinkos apsaugos agentūrą (AAA) buvo perkeltos leidimų išdavimo  ir įvairios derinimo funkcijos, nuo praėjusių metų liepos mėn. pradėjo veikti Valstybinė aplinkos apsaugos tarnyba, kurią jau išbraukė iš kontroliuojančių institucijų sąrašo. Be to buvo ketinama naikinti RAAD rajonų ir miestų agentūras, šių metų birželio mėn. buvo pakeistos RAAD vidinės struktūros, kurių metu atsirado daugiau struktūrinių padalinių, o liepos mėn. pradėta restruktūrizuoti AAA.

„Akivaizdu, kad politikai blaškosi ir nesuvokdami reikalo iš esmės keičia įstatymus. Priminsiu, kad beveik prieš pusantrų metų aplinkos apsaugos kontrolę vykdančių institucijų Įstatyme gerokai pagausėjo. Matyt, tada buvo svarių argumentų tai padaryti, nes politikai labai nesipriešino. Praėjus kiek daugiau nei vieneriems metams situacija pasikeitė ir jau ne tik naikinama viena iš sukurtų institucijų – VAAT, bet buvo ketinama išbraukti ir AAA. Kiek visa tai kainuoja mokesčių mokėtojams?

Ne kartą esame pasisakę, kad pertvarkos nėra blogai, tačiau reikia turėti aiškią viziją, ko mes siekiame, ją suderinti su visomis suinteresuotomis pusėmis ir tik išdiskutavus priimti sprendimus. Juk visi šie pakeitimai tiesiogiai įtakoja dirbančius aplinkos apsaugos sitemoje. Tokie blaškymaisi darbuotojų tikrai nemotyvuoja produktyviam darbui, o atvirkščiai – skatina rūpintis savo išlikimu“, - teigia Lietuvos aplinkos apsaugos sistemos darbuotojų profesinės sąjungos (LAASDPS) pirmininkas Vaidas Laukys.

V. Laukys įsitikinęs, kad situacija būtų visiškai kitokia, jei būtų aiškiai įvardinti tikslai ir kryptingai jų siekiama nešvaistant Valstybės biudžeto lėšų vėjais. „Aplinkos apsaugos sistemoje dirbantieji tapo politinių intrigų ir trumparegių vizionierių įkaitais. Taip mes griauname ne tik atskiras Valstybės sistemas, bet ir pačią Valstybę. Kam tai naudinga?“, - retoriškai klausia profesinės sąjungos vadovas.

Aplinkosaugininkus vienijjantis profesinė sąjunga pabrėžia, kad jie visada yra už dialogą, logiškus sprendimus ir dės visas pastangas apsaugant svarbiausią aplinkosaugos grandį – regionuose ir rajonuose dirbančius kolegas. Anot atstovų, daugelį tikslų galima pasiekti ir be didelių reformų, tačiau svarbu aiškiai žinoti siekiamybę, tinkamai planuoti užduotis ir racionaliai naudoti išteklius.

LAASDPS informacija