Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Seimo komitetas pritarė daliai NPPSS siūlymų VTĮ įstatymo pakeitimui
2018-05-18

Seimo komitetuose ir toliau vyksta Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo projekto svarstymai.

 

Socialinių reikalų ir darbo komitetas pritarė šiems Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo (NPPSS) siūlymams.

 

1. Kolektyvinės sutartys

 

Siūlymas. NPPSS pažymi, kad šiuo metu galiojančiame Valstybės tarnybos įstatyme, o būtent jo 51 straipsnyje, yra pateikiama kolektyvinių sutarčių valstybės tarnyboje samprata ir tikslai. Tuo tarpu pateiktame Projekte tokio teisinio reguliavimo jau nėra.

 

NPPSS pažymi, kad kolektyvinės sutartys valstybės tarnyboje yra neatsiejama socialinio dialogo skatinimo forma, kuri ne tik padeda siekti valstybės tarnautojų darbo sąlygų gerinimo, bet ir kuria sveiką ir socialiai saugią aplinką tarnybos aplinką. Ir nors tiek ir įsigaliojęs Darbo kodeksas, tiek ir Profesinių sąjungų įstatymas sistemingai numato kolektyvinių sutarčių galimybę valstybės tarnyboje, manytina, kad suderinta su šiuo metu galiojančiu darbo kodeksu, profesinių sąjungų išimtinė teisė sudaryti kolektyvinės sutartis turėtų būti aptarta ir Valstybės tarnybos įstatyme.

 

Papildomame  Socialinių reikalų ir darbo komitete pritarta NPPSS siūlymui.  Dar daugiau, pritarta Seimo narių Aušros Papirtienės, Tomo Tomilino ir Gedimino Vasiliausko pasiūlymui, kad atsirastų naujas straipsnis:

 

„N straipsnis. Kolektyvinės sutartys valstybės tarnyboje

 

1. Kolektyvinėms deryboms ir kolektyvinių sutarčių sudarymui valstybės tarnyboje taikomos Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatos

 

2. Įstaigos kolektyvinės sutarties sudarymui ir vykdymui kiekvieniems metams turi būti skiriama ne mažiau kaip 3 procentai metinių įstaigos biudžeto lėšų“.

 

2. Priėmimas į valstybės tarnautojo pareigas

 

Siūlymas. Projekto 10 str. Numatyta, kad priėmimą į valstybės tarnautojo pareigas Vyriausybės nustatyta tvarka organizuoja Vyriausybės įgaliota institucija, tačiau nesiūloma į tarnautojų konkurso vertinimo komisijos darbą įtraukti profesinės sąjungos ar kelių profesinių sąjungų atstovo. 

 

NPPSS atstovų teigimu, valstybės tarnautojų konkurso objektyvumo užtikrinimas, įvertinus supaprastintą vertinimo ir konkursų procedūrą, privalo būti laikomas prioritetiniu tikslu. Dėl to siūloma arba papildyti Projekto 10 str. 6 d. ir numatyti, kad vienu komisijos nariu skiriamas profesinės sąjungos narys, arba tokią nuostatą numatyti priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas tvarkoje, kuri bus tvirtinama Vyriausybės.

 

Papildomame Socialinių reikalų ir darbo komitete siūlymui pritarta. Šis komitetas pagrindiniam komitetui siūlo įtraukti profesinės sąjungos atstovą į vertinimo komisijos darbą ir apsispręsti dėl straipsnių pakeitimo.

 

3. Profesinių sąjungų atstovams suteikiamos tarnybos valandos

 

Siūlymas. Projekto 16 straipsnio 6 d. numatyta, kad Valstybės tarnautojai, kurie yra profesinių sąjungų atstovai, turi teisę dalyvauti sprendžiant valstybės tarnautojų vertinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo klausimus, taip pat profesinių sąjungų organizacinėje veikloje. Tam skiriama iki 10 valandų tarnybos (darbo) laiko per mėnesį ir už šį laiką mokamas darbo užmokestis.

 

NPPSS atstovų teigimu, atstovas, visų pirma, atlieka tarpininko funkciją tarp įstaigos vadovybės ir atstovaujamų pareigūnų, todėl tikslinga profesinių sąjungų atstovams, priklausomai nuo atstovaujamų valstybės tarnautojų skaičiaus, padidinti skiriamų valandų skaičių, kurios būtų įskaitomos į tarnybos laiką ir už jas mokamas darbo užmokestis.

 

Atsižvelgiant į profesinės sąjungos narių atitinkamoje įstaigoje skaičių, veiklai profesinėje sąjungoje siūloma skirti iki 100 valandų tarnybos (darbo) laiko per mėnesį ir už šį laiką mokamas darbo užmokestis. Nustatomos šios suteikiamų valandų normos:

 

- atstovaujant iki 100 narių skiriama 10 valandų;

 

- atstovaujant 100 - 300 narių skiriama 30 valandų;

 

- atstovaujant 300 - 500 narių skiriama 50 valandų;

 

- atstovaujant 500 ir daugiau narių skiriama 100 valandų.

 

Be to, NPPSS siūlo suteikti galimybę kolektyvinėse sutartyse numatyti kitas profesinių sąjungų atstovams profesinės sąjungos veiklai skiriamų tarnybos (darbo) valandų dydis.

 

Atsižvelgiant į tai, kad kitas papildomas Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas iš esmės pritarė siūlymui, Socialinių reikalų ir darbo komitete bendru sutarimu nutarta siūlyti pagrindiniam komitetui patikslinti ir suformuluoti straipsnio pakeitimą, apsisprendžiant dėl profsąjungų atstovams numatomų skirti  apmokamų valandų.

 

4. Tarnybinės veiklos vertinimo rezultatai

 

Siūlymas. Galiojantis Valstybės tarnybos įstatymas numato, kad vertinimo komisija valstybės tarnautoją į pareigas priimančiam asmeniui siūlo atleisti valstybės tarnautoją iš pareigų, kai ji du kartus iš eilės įstaigos vadovo ar karjeros valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą įvertina nepatenkinamai. Šios nuostatos užtikrina valstybės tarnautojo teisę pagerinti savo tarnybinės veiklos rezultatus po to, kai pirmą kartą jo tarnybinė veikla buvo įvertinta  nepatenkinamai.

 

NPPSS nuomone, po pirmo neigiamo valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos įvertinimo neturėtų būti imamasi drastiškų priemonių ir taikoma pati griežčiausia sankcija – atleidimas iš valstybės tarnybos. Net liberaliomis nuostatomis pasižymintis Darbo kodeksas numato galimybę darbuotojui pagerinti savo darbo rezultatus. Šio kodekso 57 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad darbuotojo darbo rezultatai gali būti priežastis nutraukti darbo sutartį, jeigu darbuotojui raštu buvo nurodyti jo darbo trūkumai ir nepasiekti asmeniniai rezultatai ir buvo bendrai sudarytas rezultatų gerinimo planas, apimantis laikotarpį, ne trumpesnį negu du mėnesiai, ir šio plano vykdymo rezultatai nepatenkinami.

 

Atsižvelgdami į tai, siūloma papildyti Projekto 25 str. 9 d. 2 p. taip: 2) valstybės tarnautojas gali būti atleistas iš pareigų du kartus iš eilės valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą įvertinus nepatenkinamai(išskyrus Vyriausybės įstaigų, kurių nepriklausomumas joms atliekant įstatymų nustatytas funkcijas ir priimant sprendimus turi būti užtikrintas vadovaujantis Europos Sąjungos ir nacionaliniais teisės aktais, vadovus).

 

Socialinių reikalų ir darbo komitetas siūlymui pritarė.

 

5. Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimas

 

Projekte numatyta, kad įstaigos vadovo tarnybinę veiklą vertina šį valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo, o kai įstaigos vadovą į pareigas priima kolegiali institucija, – šios institucijos vadovas. Karjeros valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą ir pakaitinio valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą vertina jų tiesioginis vadovas.

 

NPPSS pažymi, kad dažnu atveju įstaigų vadovai, neatsižvelgiant į jo vadovaujamos įstaigos darbuotojų (valstybės tarnautojų) vertimų lygį (kuris, esant sprendimui  dažnu atveju būna „gerai“), yra įvertinami aukščiau. Tai suponuoja situaciją, kurioje nesant labai gerai tarnybą vykdančių valstybės tarnautojų, įstaigos vadovas laikomas tarnybą vykdančių labai gerai. Manytina, kad tokia situacija neatspindi tikrosios įstaigos vadovo vertinimo esmės.  NPPSS įsitikinimu, įstaigos vadovo tarnybinės veiklos vertinimas turi priklausyti ir nuo įstaigos valstybės tarnautojų bendro tarnybinės veiklos vertinimo lygio.

 

Socialinių reikalų ir darbo komitetas siūlymui pritarė.