Pagalba
3550
narių
6
organizacijos
Pagalba
Seimui ir Vyriausybei pateikti siūlymai Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimui
2018-04-03

Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS) Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių, Socialinių reikalų ir darbo, Teisės ir teisėtvarkos, Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetams bei Vyriausybei pateikė siūlymus dėl LR Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto. Susivienijimo atstovai nesutinka su drastišku atleidimo ir kitų principų keitimu. NPPSS nuomone, teikiamos pastabos prisidėtų prie valstybės tarnybos prestižo didinimo, skaidrių atrankų, vertinimų ir kitų procedūrų užtikrinimo bei socialinio dialogo skatinimo valstybės tarnyboje.

 

Į kreipimąsi įtraukti ir ankstesni siūlymai. Informaciją apie ankstesnius siūlymus rasite čia.

 

Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo projektą (nauja redakcija) rasite čia. 

 

1. Tarnybinės veiklos vertinimo rezultatai

 

Galiojantis Valstybės tarnybos įstatymas numato, kad vertinimo komisija valstybės tarnautoją į pareigas priimančiam asmeniui siūlo atleisti valstybės tarnautoją iš pareigų, kai ji du kartus iš eilės įstaigos vadovo ar karjeros valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą įvertina nepatenkinamai. Šios nuostatos užtikrina valstybės tarnautojo teisę pagerinti savo tarnybinės veiklos rezultatus po to, kai pirmą kartą jo tarnybinė veikla buvo įvertinta  nepatenkinamai.

 

NPPSS nuomone, po pirmo neigiamo valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos įvertinimo neturėtų būti imamasi drastiškų priemonių ir taikoma pati griežčiausia sankcija – atleidimas iš valstybės tarnybos. Net liberaliomis nuostatomis pasižymintis Darbo kodeksas numato galimybę darbuotojui pagerinti savo darbo rezultatus. Šio kodekso 57 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad darbuotojo darbo rezultatai gali būti priežastis nutraukti darbo sutartį, jeigu darbuotojui raštu buvo nurodyti jo darbo trūkumai ir nepasiekti asmeniniai rezultatai ir buvo bendrai sudarytas rezultatų gerinimo planas, apimantis laikotarpį, ne trumpesnį negu du mėnesiai, ir šio plano vykdymo rezultatai nepatenkinami.

 

Atsižvelgdami į tai, siūloma papildyti Projekto 25 str. 9 d. 2 p. taip: 2) valstybės tarnautojas gali būti atleistas iš pareigų du kartus iš eilės valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą įvertinus nepatenkinamai (išskyrus Vyriausybės įstaigų, kurių nepriklausomumas joms atliekant įstatymų nustatytas funkcijas ir priimant sprendimus turi būti užtikrintas vadovaujantis Europos Sąjungos ir nacionaliniais teisės aktais, vadovus).

 

2. Laikinai nedarbingo valstybės tarnautojo atleidimas iš pareigų

 

NPPSS pažymi, kad šiuo metu galiojančiame Valstybės tarnybos įstatyme, o būtent jo 44 str. 2 d. yra numatyta tvarka, detalizuojanti laikinai nedarbingo valstybės tarnautojo atleidimo iš pareigų tvarka, o taip pat galimybė valstybės tarnautojams, netekusiems darbingumo dėl sužalojimo darbe arba profesinės ligos, išsaugoti darbo vietą ir pareigas, kol bus atgautas darbingumas arba nustatytas darbingumo lygis.

 

NPPSS pažymi, kad būtina užtikrinti valstybės tarnautojų, dėl ligos  laikinai atsidūrusių socialiai pažeidžiamoje situacijoje, teisių užtikrinimą ir naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatyme svarbu numatyti analogiškas socialines garantijas valstybės tarnautojams, kurie laikinai nedarbingi ar susirgę profesine liga.

 

3. Atleidimas naikinant pareigybę

 

Projekte numatyta, kad valstybės tarnautojas atleidžiamas iš pareigų, kai valstybės tarnautojo pareigybė panaikinama. NPPSS pažymi, kad atleidžiant valstybės tarnautoją nurodytu pagrindu svarbu numatyti įspėjimo terminus, bei darbdavio pareigą siūlyti kitas pareigas. Siūloma papildyti Projekto 50 str. 7 d. pakeisti šio straipsnio 8 d. ir šias nuostatas  išdėstyti taip:

 

7. Šio straipsnio 1 dalies 9 punkte nurodytu pagrindu valstybės tarnautojas atleidžiamas, apie galimą atleidimą jį įspėjus raštu ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienus metus, – prieš dvi savaites. Šie įspėjimo terminai dvigubinami valstybės tarnautojams, kuriems iki įstatymų nustatyto senatvės pensijos amžiaus likę mažiau kaip penkeri metai, ir trigubinami darbuotojams, kurie augina vaiką (įvaikį) iki keturiolikos metų, ir valstybės tarnautojams, kurie augina neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, taip pat neįgaliems valstybės tarnautojams, o taip pat kuriems iki įstatymų nustatyto senatvės pensijos amžiaus liko mažiau kaip dveji metai. Įspėjimas apie galimą atleidimą iš valstybės tarnybos netenka galios, jei nuo jo termino pabaigos praeina daugiau kaip vienas mėnuo, neįskaitant valstybės tarnautojo laikinojo nedarbingumo ir atostogų laiko. Atleisti valstybės tarnautoją šio straipsnio 1 dalies 9, 13, 14 punktų pagrindu galima tik tuo atveju, kai nėra galimybės jį perkelti į lygiavertes pareigas arba valstybės tarnautojo rašytiniu sutikimu – į žemesnes pareigas.

 

4. Individualių tarnybinių ginčų nagrinėjimas ne teismo tvarka

 

NPPSS be kita ko pažymi, kad būtų racionalu naujos redakcijos Valstybės tarnybos įstatyme numatyti individualių tarnybinių ginčų sprendimo institutą, pagal kurį tam tikri individualūs ginčai galėtų būti sprendžiami ne teismo tvarka sudarytoje tarnybinių ginčų komisijoje, kuri būtų sudaroma tam tikram laikotarpiui iš vienodo skaičiaus darbdavio ir profesinės sąjungos atstovų.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?