Pagalba
3700
narių
6
organizacijos
Pagalba
Teisininkai: ką reikia žinoti apie tarnybinės veiklos  vertinimą
2018-03-22

Profeisnių sąjungų teisininkai ragina atkreipti dėmesį į vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybinės veiklos  vertinimo eigą, užduotis ir vertinimą.

 

Eiga

 

Tarnybinė veikla (toliau - veikla) vertinama, jei pareigūnas ne trumpiau kaip 6 mėnesius per kalendorinius metus eina pareigas vidaus reikalų įstaigoje, kurioje vertinama veikla, taip pat ir perkeltų pareigūnų.

 

Pasibaigus kalendoriniams metams, tiesioginis vadovas pateikia pareigūnui veiklos vertinimo anketą, kurią jis užpildo ir grąžina tiesioginiam vadovui per 3 darbo dienas nuo jos gavimo dienos.

 

Pareigūno, po vaiko priežiūros atostogų, veikla gali būti vertinama jo prašymu, jei jis ne trumpiau kaip 6 mėnesius per kalendorinius metus ėjo pareigas toje įstaigoje.

 

Nėščių pareigūnių, neseniai pagimdžiusių (kol jam sukaks vieni metai)  ar krūtimi maitinančių (pagal sveikatos priežiūros įstaigos pažymą) pareigūnių veikla gali būti vertinama tik jų prašymu.

 

Tiesioginis vadovas vertinimo išvadą ir užduočių formą pateikia personalo tarnybai iki einamųjų metų kovo 1 dienos.

 

Pareigūno, kurio veiklą tiesioginis vadovas įvertino gerai, veikla vertinimo komisijoje vertinama tik jo rašytiniu motyvuotu prašymu, pateikiamu vertinimo komisijai per personalo tarnybą per 5 darbo dienas nuo supažindinimo su vertinimo išvada.

 

Pareigūno praėjusių metų tarnybinė veikla vertinimo komisijoje įvertinama ne vėliau kaip iki einamųjų metų balandžio 10 d..

 

Užduotys

 

Pareigūnai turi atkreipti dėmesį, kad jiems formuluojamos užduotys turi būti aiškios, įvykdomos ir nustatomos atsižvelgiant į įstaigos strateginio veiklos plano programų tikslus, uždavinius ar priemones, metinio veiklos plano priemones, pareigūno pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. Pareigūno pasiektų tarnybinės veiklos rezultatų vykdant nustatytas užduotis vertinimo rodikliai turi būti aiškūs ir leisti įvertinti, ar pasiektas konkretus tarnybinės veiklos rezultatas, o jų reikšmės – pamatuojamos ir apskaičiuojamos, patikimos ir nesunkiai patikrinamos.

 

Nes priešingu atveju, nustačius abstrakčias, nepamatuojamas užduotis, esant reikalui tampa sudėtinga įrodyti ar jos realiai, objektyviai buvo įvykdytos ar apskritai galėjo būti įvykdytos.

 

Prireikus, einamaisiais metais užduotys gali būti vieną kartą pakeistos ar papildytos, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugsėjo 1 dienos. Šiuo atveju keičiama ar pildoma tarnybinės veiklos užduočių forma.

 

Tiesioginio vadovo įvertinimas:

 

  1. Labai gerai – tolimesniam vertinimui vertinimo komisijoje pateikiama vertinimo išvada su vienu iš siūlymų: nustatyti pareigūnui nuosekliai didesnę pareiginę; perkelti į aukštesnes pareigas; skirti ne didesnę kaip jo vidutinis darbo užmokestis vienkartinę piniginę išmoką.
  2. Gerai - vertinimas yra baigiamas, iki vertinimo buvusi teisinė padėtis nesikeičia ir iki kito vertinimo paliekama gauta pareiginė alga. Įvertinus gerai 3 kartą iš eilės - nustatoma nuosekliai didesnė pareiginė alga.
  3. Patenkinamai - tolimesniam vertinimui vertinimo komisijoje pateikiama vertinimo išvada su vienu iš siūlymų: įpareigoti tobulinti kvalifikaciją; nustatyti nuosekliai mažesnę pareiginę algą.
  4. Nepatenkinamai - tolimesniam vertinimui vertinimo komisijoje pateikiama vertinimo išvada su vienu iš siūlymų: perkelti žemesnes pareigas ir įpareigoti tobulinti kvalifikaciją; atleisti iš vidaus tarnybos, jei jo veikla įvertinama nepatenkinamai antrą kartą iš eilės.

 

Atvejai, kai vertinama vertinimo komisijoje:

 

1. Kai veikla įvertinta labai gerai, patenkinamai arba nepatenkinamai.

 

2. Jeigu pareigūno tiesioginio vadovo tiesioginis vadovas nesutinka su vertinimo išvada „gerai“. Tokiu atveju pareigūno tiesioginis vadovas teikia vertinimo išvadą tarnybinės veiklos vertinimo komisijai per 3 darbo dienas nuo vertinimo išvados gavimo.

 

3. Jeigu pareigūnas, nesutinka su tiesioginio vadovo vertinimo išvada. Pareigūnas pateikia motyvuotą prašymą vertinimo komisijai prašo peržiūrėti įvertinimą ir dalyvauti vertinimo komisijos posėdyje jį svarstant.

 

Apie būsimą pareigūno tarnybinės veiklos vertinimą vertinimo komisijoje ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki vertinimo pradžios pranešama pareigūnui raštu.

 

Veiklos nagrinėjimas susideda iš pokalbio su pareigūnu ir vertinimo išvados nagrinėjimo.

 

Nagrinėjama: tarnybinė veikla; tinkamumas einamoms pareigoms; kvalifikacija; pasiekti veiklos rezultatai vykdant nustatytas užduotis.

 

Vertinimo procedūra vertinimo komisijoje eiga:

 

1. Tarnybinės veiklos nagrinėjimas.

 

2. Tarnybinės veiklos įvertinimas.

 

3. Sprendimo priėmimas (išskyrus atvejus, kai vertinimo komisija pareigūno tarnybinę veiklą įvertina gerai).

 

4. Išvados surašymas.

 

Vertinimo komisijos įvertinimas ir siūlymai:

 

1. Labai gerai, siūloma: nustatyti pareigūnui nuosekliai didesnę pareiginę algą; perkelti į aukštesnes pareigas; skirti ne didesnę kaip jo vidutinis darbo užmokestis vienkartinę piniginę išmoką.

 

2. Gerai - iki vertinimo buvusi pareigūno teisinė padėtis nesikeičia.

 

3. Patenkinamai, siūloma: įpareigoti tobulinti kvalifikaciją; nustatyti nuosekliai mažesnę pareiginę algą.

 

4. Nepatenkinamai, siūloma: perkelti į žemesnes pareigas ir įpareigoti tobulinti kvalifikaciją; atleisti iš vidaus tarnybos, jei jo veikla įvertinama nepatenkinamai antrą kartą iš eilės.

 

Pareigūnui nedalyvaujant

 

Dėl svarbių priežasčių negalint dalyvauti vertinimo komisijos posėdyje, posėdis atidedamas iki to laiko, kol išnyks priežastys, dėl kurių pareigūnas negali dalyvauti vertinimo komisijos posėdyje.

 

Pareigūno rašytiniu prašymu jo veikla gali būti vertinama komisijos posėdyje jam nedalyvaujant, pagal jai pateiktą vertinimo išvadą, išskyrus atvejį, kai pareigūno tarnybinė veikla tiesioginio vadovo yra įvertinta patenkinamai arba nepatenkinamai arba kai pareigūnas, kurio tarnybinę veiklą tiesioginis vadovas įvertino gerai, nesutinka su įvertinimu.

 

Neeilinis vertinimas

 

Neeilinis veiklos vertinimas galimas kai:

 

1. Esama abejonių gebėjimų atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

 

2. Yra tiesioginio vadovo rašytinis motyvuotas siūlymas perkelti pareigūną į aukštesnes pareigas arba nustatyti pareigūnui nuosekliai didesnę pareiginę algą.

 

Neeilinis veiklos vertinimas rengiamas ne dažniau kaip kartą per kalendorinius metus, jeigu nuo kasmetinio vertinimo praėjo ne mažiau kaip 6 mėnesiai arba jeigu pareigūnas ne trumpiau kaip 6 mėnesius per kalendorinius metus ėjo pareigas toje įstaigoje, kurioje vertinama jo tarnybinė veikla.

 

Po pokalbio su pareigūnu tiesioginis vadovas, manydamas esant tikslinga atlikti neeilinį pareigūno tarnybinės veiklos vertinimą, užpildo vertinimo anketą (prieš tai užpildytą ir pareigūno) ir surašo vertinimo išvadą ir teikia atitinkamą motyvuotą siūlymą:

 

1. Nustatyti didesnę pareiginę algą.

 

2. Perkelti pareigūną į konkrečias aukštesnes pareigas, į kurias jis prašo būti perkeltas.

 

3. Esant abejonių dėl pareigūno gebėjimų atlikti funkcijas, siūloma: tobulinti kvalifikaciją; nustatyti nuosekliai mažesnę pareiginę algą; perkelti į žemesnes pareigas ir tobulinti kvalifikaciją; atleisti pareigūną iš vidaus tarnybos.

 

Su vertinimo išvada supažindinama pasirašytinai.

 

Neeilinį vertinimą atlieka vertinimo komisija, pareigūnui pranešus raštu ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki neeilinio tarnybinės veiklos vertinimo pradžios.

 

Neeilinio vertinimo tvarka, eiga, nagrinėtinos aplinkybės iš esmės atitinka eilinio vertinimo principus.

 

Pareigūną į pareigas skiriantis asmuo per 10 darbo dienų nuo vertinimo komisijos išvados gavimo priima sprendimą dėl vertinimo komisijos siūlymo įgyvendinimo.

 

Apskundimas

 

Pareigūnai sprendimus, priimtus pagal tarnybinės veiklos vertinimo komisijos pasiūlymus, per vieną mėnesį nuo supažindinimo su šiais sprendimais dienos gali skųsti tarnybinių ginčų komisijai arba teismui teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Profesinės sąjungos dalyvavimas

 

Vertinimo komisija sudaroma 2 metams iš ne mažiau kaip 5 narių. Vienu vertinimo komisijos nariu skiriamas profesinės sąjungos atstovas.  

 

R. Achmedovo nuotr. 

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?