Pagalba
3700
narių
6
organizacijos
Pagalba
Teisininkai: ką svarbu žinoti norint dirbti antrą darbą
2018-02-14

Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo teisininkai Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (VA ITĮPS) prašymu parengė informaciją apie tai, ką svarbu žinoti pareigūnui realizuojant teisę dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį.

 

Profesinė sąjunga primena, jog, vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos 16 straipsniu, pareigūnui yra leidžiama dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį ir gauti už šį darbą darbo užmokestį, jeigu tai nesukelia viešųjų ir privačių interesų konflikto tarnyboje, nesudaro prielaidų tarnybą panaudoti asmeniniais interesais, nediskredituoja tarnybos autoriteto, nekliudo pareigūnui tinkamai atlikti jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, taip pat kai tai nėra darbas tose įmonėse, įstaigose, organizacijose, kurių atžvilgiu pareigūnas turi valdingus įgaliojimus, kontroliuoja jų veiklą arba priima kokius nors kitus sprendimus dėl tos įmonės, įstaigos, organizacijos, ir kai nėra kitų aplinkybių, dėl kurių pareigūnas negali dirbti kito darbo ir gauti atlyginimo.

 

Norėdamas dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį pareigūnas dėl leidimo turi pateikti prašymą raštu jį į pareigas priėmusiam įstaigos vadovui. Prašymas leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį pateikiamas:

 

1) prieš įsidarbinant pagal darbo sutartį;

 

2) ne vėliau kaip 20 darbo dienų iki anksčiau gauto leidimo dirbti galiojimo termino pabaigos, kai gauto leidimo dirbti terminas baigiasi, o pareigūnas ketina tęsti darbą;

 

3) ne vėliau kaip kitą darbo dieną po to, kai turintis leidimą dirbti pareigūnas buvo perkeltas į kitas pareigas valstybės tarnyboje;

 

4) ne vėliau kaip kitą darbo dieną po to, kai pasikeičia turinčio leidimą dirbti pareigūno pareigybės aprašyme nustatytos funkcijos ir jis supažindinamas su šiais pakeitimais;

 

5) ne vėliau kaip kitą darbo dieną po to, kai asmuo, dirbantis ir toliau ketinantis dirbti įmonėje pagal darbo sutartį, yra priimamas į valstybės tarnybą.

 

Prašyme leisti dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį turi būti nurodoma įmonė, kurioje pareigūnas dirba ar ketina įsidarbinti pagal darbo sutartį, jos teisinė forma, rūšis, veiklos pobūdis, tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbas, kurį pareigūnas dirba ar ketina dirbti, ir pareigos, kurias jis eina ar ketina eiti. Prie prašymo turi būti pridedama įmonės, kurioje pareigūnas dirba ar ketina įsidarbinti pagal darbo sutartį, vadovo ar jo įgalioto asmens išduota pažyma apie funkcijas, kurias pareigūnas atlieka ar atliktų joje įsidarbinęs, darbo laiko pradžią ir pabaigą. Turintis leidimą dirbti ar prašymą pateikęs pareigūnas, esant bet kokiems šioje pastraipoje paminėtų duomenų pasikeitimams, ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie tai turi pranešti raštu jį į pareigas priėmusiam įstaigos vadovui.

 

Sprendimą dėl leidimo dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį priima pareigūną į pareigas priėmęs įstaigos vadovas. Toks leidimas galioja vienerius metus nuo sprendimo priėmimo dienos. Einant leidimo dirbti terminui į pabaigą, pareigūnas, norėdamas toliau dirbti darbą pagal darbo sutartį, privalo, nepraleisdamas aukščiau pastraipoje 2 punkte nurodyto termino, vėl raštu pateikti prašymą jį į pareigas priėmusiam įstaigos vadovui. 

 

Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių leidimas dirbti pagal darbo sutartį negalėjo būti išduotas, tokį sprendimą priėmęs asmuo gali jį atšaukti.

 

Pradėjęs dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį pareigūnas privalo per 30 kalendorinių dienų patikslinti savo privačių interesų deklaraciją. Plačiau apie tai skaitykite: Teisininkai: ko negalima pamiršti apie privačių interesų deklaravimą

 

Valstybės tarnybos įstatymas reikalauja, kad būtų priimtas sprendimas dėl leidimo valstybės tarnautojui dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį, todėl valstybės tarnautojams (pareigūnams), kurie pajamas gauna ne iš veiklos pagal darbo sutartį, o verčiasi arba žada verstis individualia veikla, įsigijus verslo liudijimą arba patentą, žemės ūkio veikla (ūkininkavimas) arba yra autorių teisių arba gretutinių teisių subjektais pagal Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, taip pat valstybės tarnautojams, kurie yra individualios įmonės arba uždarosios akcinės bendrovės, ūkinės bendrijos savininkais, mažosios bendrijos nariais, nereikia gauti valstybės tarnautoją į pareigas priimančio asmens leidimo dirbti kitą darbą. Tačiau apie tokią veiklą per 30 kalendorinių dienų nuo jos pradžios privalo būti nurodoma viešųjų ir privačių interesų deklaracijoje.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?