Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Teisininkai: ko negalima pamiršti apie privačių interesų deklaravimą
2018-02-12

Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo teisininkai Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos (VA ITĮPS) prašymu parengė informaciją apie svarbiausius nuostatus deklaruojant privačius interesus. 

 

Profesinė sąjunga primena, jog, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu (Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas), kiekvienas tarnybą pradedantis arba ją vykdantis pareigūnas privalo deklaruoti privačius interesus.

 

Privačių interesų deklaracija turi būti pateikta per 30 kalendorinių dienų nuo asmens priėmimo į pareigas dienos. Deklaracija teikiama elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinę sistemą.

 

Privačių interesų deklaracijoje privalo būti pateikti šie duomenys apie save, sutuoktinį, sugyventinį, partnerį:

 

1) vardas, pavardė, asmens kodas, valstybinio socialinio draudimo pažymėjimo numeris, darbovietė (darbovietės) ir pareigos;

 

2) juridinis asmuo, kurio dalyvis yra pareigūnas ar jo sutuoktinis, sugyventinis, parneris;

 

3) individuli veikla;

 

4) narystė ir pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ir profesinėse sąjungose;

 

5) per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių gautos dovanos (išskyrus artimų asmenų dovanos), jeigu dovanų vertė didesnė negu 150 eurų;

 

6) informacija apie per paskutinius 12 kalendorinių mėnesių sudarytus ir kitus galiojančius sandorius, jeigu sandorio vertė didesnė negu 3 000 eurų;

 

7) artimi asmenys ar kiti pareigūnui žinomi asmenys arba duomenys, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas.

 

Pabrėžtina, jog deklaraciją pildantis pareigūnas gali nenurodyti duomenų apie savo sutuoktinį, sugyventinį, partnerį, jeigu sutuoktiniai, sugyventiniai, partneriai gyvena skyrium, neturi bendro namų ūkio ir dėl to šie duomenys deklaraciją pildančiam pareigūnui nėra žinomi.

 

Užpildyta privačių interesų deklaracija privalo būti tikslinama ir papildoma:

 

1) jeigu atsirado naujų, pagal aukščiau minėtus punktus, duomenų ar pasikeitė pateiktoje deklaracijoje nurodyti duomenys, pareigūnas privalo deklaraciją patikslinti per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo ar naujų duomenų atsiradimo dienos;

 

2) jeigu paaiškėja naujos aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas, pareigūnas privalo deklaraciją papildyti nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo šių aplinkybių paaiškėjimo.

 

Privačių interesų deklaravimo kontrolę vykdo institucijos, kurioje pareigūnas atlieka tarnybą, vadovas arba įgaliotas atstovas, o taip pat Vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Teisės aktų nustatyta tvarka pripažinus, jog pareigūnas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus dėl privačių interesų deklaracijos pateikimo, tikslinimo ir papildymo, jis vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinamas. Šis apribojimas nėra laikytinas tarnybine nuobauda tiesiogine prasme, todėl dėl jo taikymo nėra sprendžiama kiekvienoje pažeidimo situacijoje individualiai, kaip dėl tarnybinės nuobaudos. Šis apribojimas yra taikomas privalomai visais nustatytų pažeidimų atvejais, pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?