Pagalba

  

Pagalba
Teismas: pareigūnams turi būti duota ir uniforma, ir kompensacija
2013-03-19

 

Šiaulių apygardos administracinis teismas nagrinėjo skundą, kuriame 8 pareiškėjai (Šiaulių tardymo izoliatoriaus pareigūnai) prašė įpareigoti Šiaulių tardymo izoliatorių per 1 mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo išduoti tarnybinės uniformos dalis, kurių dėvėjimo terminas pasibaigęs 2003-2012 m. laikotarpiu. Taip pat jie prašė priteisti iš Šiaulių tardymo izoliatoriaus 30 proc. atitinkamos uniformos dalies vertės kompensaciją (žalą) už neišduotą uniformą.

Tuo tarpu Šiaulių tardymo izoliatoriaus atstovai manė, jog skundas nepagrįstas, todėl prašė jį atmesti. Anot Šiaulių tardymo izoliatoriaus atstovo, socialinė garantija – nėra įpareigojimas valstybei atnešti kažkokią naudą asmeniui, kuriam ji.

Šioje byloje kilo ginčas dėl Šiaulių tardymo izoliatoriaus pareigūnų teisės gauti naują tarnybinę uniformą ar jos dalis, pasibaigus tarnybinės uniformos ar jos atskirų dalių dėvėjimo terminui.

Statuto 18 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad pareigūnai dėvi Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos patvirtintą nustatyto pavyzdžio tarnybinę uniformą su rangų ženklais ir simbolika. Pagal šio straipsnio 2 dalį, pareigūnams tarnybinė uniforma išduodama nemokamai, o 3 dalis nustato, kad tarnybinės uniformos išdavimo normas ir dėvėjimo tvarką nustato teisingumo ministras.

Teisingumo ministro įsakymu patvirtintos tarnybinės uniformos dėvėjimo tvarkos 1 punkte reglamentuojama, kad pareigūnams, kurių turima tarnybinė uniforma tinkama dėvėti tarnyboje ir kuriems pagal patvirtintas tarnybinės uniformos dėvėjimo normas priklauso išduoti atskiras uniformos dalis, vietoj jų gali būti mokama piniginė kompensacija – 30 procentų priklausančios išduoti tarnybinės uniformos vertės, apskaičiuotos pagal tuo metu galiojančias kainas.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas Statuto 18 str. nuostatas, reglamentuojančias pareigūnų aprūpinimą uniformomis, ne kartą yra pažymėjęs, kad šios nuostatos turi būti suprantamos kaip imperatyvas nustatytais terminais aprūpinti pareigūnus tarnybinėmis uniformomis. Minėtu imperatyvu nustatyta teisė gali būti įgyvendinama trimis būdais: pirma, aprūpinant pareigūnus uniformomis; antra, sumokant pareigūnams kompensaciją teisės aktų nustatytomis sąlygomis; trečia, atlyginant žalą dėl to, kad pareigūnai tarnyboje turėjo dėvėti savo aprangą vietoje neišduotos tarnybinės uniformos.

Teismas nustatė, jog pareiškėjai nebuvo aprūpinti tarnybine uniforma dėl atsakovo kaltės, o kadangi Šiaulių tardymo izoliatoriui nevykdant prievolės aprūpinti pareigūnus tarnybine uniforma, atsirado pagrindas žalai atlyginti, t.y. kompensuoti patirtus materialinius nuostolius.

Pareigūnai, negaudami įstatymu garantuotos tarnybinės uniformos dėl neteisėtų Šiaulių tardymo izoliatoriaus veiksmų, patyrė nuostolius.

Teismas nusprendė ne tik pareigūnams išduoti reikiamas uniformos dalis, bet ir priteisti iš Šiaulių tardymo izoliatoriaus dėl neišmokėtos piniginės kompensacijos už laiku neišduotas tarnybinės uniformos dalis patirtą žalą: A.L. – apie 995 Lt, Z.M. – per 1257 Lt, A.K. – beveik 1132 Lt, M.M. – per 777 Lt, J.A. - beveik 660 Lt, V.P. -  per 690 Lt, S.A. – per 684 Lt, L.Č. – apie 668 Lt.

Ši teismo nutartis dar gali būti skundžiama apeliacine tvarka.

Minėtoje byloje pareigūnus atstovavo Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo teisininkai.