Pagalba
3800
narių
6
organizacijos
Pagalba
Teismas pripažino, kad pareigūnams nepagrįstai nemokėta priemoka
2018-11-14

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas priėmė galutinį sprendimą dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pakrančių apsaugos rinktinės pareigūnų nesumokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo. Teismas apeliacine tvarka pripažino, kad pareigūnams priklauso priemoka už darbą pavojingomis sąlygomis ir perdavė bylą nagrinėti iš naujo.

 

Pareigūnai, atstovaujami Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo, kuriam priklauso ir Lietuvos pasienio pareigūnų profesinė sąjunga, nurodė, kad dalį laiko dirbo pavojingomis darbo sąlygomis. Nors nuo 2009 m. kovo mėnesio pareigūnams turėjo būti mokama priemoka už darbą pavojingomis sąlygomis, iki 2015 m. kovo mėnesio tai daroma nebuvo. Byloje atstovautiems profesinės sąjungos nariams nesumokėta priemoka už darbą pavojingomis sąlygomis sudaro beveik 3 tūkst. eurų.

 

Teismas: VSAT įtvirtino priemoką už faktiškai atliktus darbus pavojingomis sąlygomis

 

Išplėstinė teisėjų kolegija (pagal įstatymą tokia kolegija sudaroma sudėtingoms byloms nagrinėti) konstatavo, kad 2009 m. kovo 2 d. įsakymu VSAT patvirtino Priemokų mokėjimo Valstybės sienos apsaugos tarnybos valstybės tarnautojams tvarkos aprašą. Aprašo 9 punkte, be kita ko, numatyta, kad priemokos už darbą pavojingomis darbo sąlygomis mokamos, jei darbai įtraukti į Pavojingų darbų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 3 d. nutarimu. Šios priemokos mokamos pagal darbo laiko apskaitos žiniaraščius už faktiškai šiomis sąlygomis dirbtą laiką. Ši priemoka apskaičiuojama taip: pareiginė alga su nustatytais priedais dalijama iš to mėnesio nustatytų darbo valandų skaičiaus, dauginama iš darbo valandų, dirbtų pavojingomis darbo sąlygomis, ir dauginama iš 0,3. Šių priemokų dydis negali viršyti 20 proc. pareiginės algos.

 

Anot teismo, iš šių nuostatų pirmiausia matyti, kad VSAT iš esmės įtvirtino, kad priemoka už darbą pavojingomis darbo sąlygomis mokama už faktiškai atliktus (žiniaraščiuose apskaitytus) darbus, kurie įtraukti į Pavojingų darbų sąrašą. Išplėstinė teisėjų kolegija konstatavo, kad nagrinėjamu atveju pagal ginčui aktualiu laikotarpiu galiojusį teisinį reguliavimą (statutiniams) valstybės tarnautojams už faktiškai tarnybos metu laivuose dirbtas valandas turėjo būti mokama pagal Aprašo nuostatas apskaičiuota, bet ne didesnė nei 20 procentų pareiginės algos dydžio priemoka už darbą pavojingomis darbo sąlygomis. Nevykdydamas šios pareigos atsakovas pažeidė pareiškėjų darbo apmokėjimo tvarką reglamentuojančių norminių aktų reikalavimus.

 

Apraše, skirtingai nei teigia atsakovas, aptariamos priemokos mokėjimas nesiejamas su kokiomis nors papildomomis sąlygomis, kaip, pavyzdžiui, atitinkamo darbo specifikos ar pavojingų veiksnių vertinimas.

 

Nei Valstybės tarnybos įstatyme, kuris nustatė pareigą mokėti aptariamą priemoką, nei Vidaus tarnybos statute nebuvo apibrėžta, koks darbas laikytinas darbu pavojingomis darbo sąlygomis. Sąraše pavojingu darbu laikomas toks darbas, kuris pasižymi didesne profesine rizika, kuriai esant traumos ar kitokia darbuotojo sveikatos pakenkimo tikimybė dėl kenksmingo ir (ar) pavojingo darbo aplinkos veiksnio (veiksnių) poveikio yra didesnė, o tokiems darbams, be kita ko, priskiriami ir darbai laivuose, iš jų žvejybos laivuose ir kituose plaukiojančiuose įrenginiuose.

 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nusprendė pareiškėjų, profesinės sąjungos narių, apeliacinius skundus tenkinti iš dalies – panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?