Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
E. Misiūno šimtadienis: svarbiausi darbai ir sprendimai
2017-03-20

Šią savaitę sueina 100 dienų, kai dirba 17-oji vyriausybė. Vidaus reikalų ministro Eimučio Misiūno dėmesys darbo pradžioje buvo sutelktas į svarbiausius šalies viešojo saugumo, regionų politikos ir vietos savivaldos, migracijos politikos klausimus, taip pat – į Vidaus reikalų ministerijos (VRM) veiklos skaidrumo ir efektyvumo užtikrinimą.

 

„Nuveikta jau nemažai, nors ne apie viską spėjome pasigirti. Manau, kad stiprus startas paklos gerus pamatus didiesiems numatytiems darbams“, – sako vidaus reikalų ministras E. Misiūnas.

 

Įvertinta policijos veiklos pertvarka

 

Ministrui pradėjus darbą teko skubiai apsispręsti dėl Policijoje vykdomų pertvarkų. Nuspręsta reformą stabdyti ir ją įvertinti. Nustačius kylančias grėsmes ir rizikas Policijos departamentui nurodyta imtis konkrečių veiksmų ir tolesnius žingsnius derinti su ministerija bei socialiniais partneriais.

 

„Dėl pertvarkos kilo daug aistrų – policijos vadovybė ir profesinės sąjungos buvo itin susipriešinę. Manau, laiku įsikišus pavyko bent iš dalies suvaldyti emocijas. Tolimesnei pertvarkai nurodytos aiškios kryptys“, – tikina vidaus reikalų ministras E. Misiūnas.
 
Tobulinamas viešasis valdymas

 

Vidaus reikalų ministerijoje įdiegta Vidaus kontrolės ir rizikų valdymo sistema. Ministerijoje įsteigta Etikos komisija, kurioje dirbs ir nevyriausybinių organizacijų, mokslo įstaigų atstovai.

 

Nustatyti griežtesni reikalavimai ir viešųjų pirkimų procedūrų vykdymui – ministro pasirašytu pavedimu visų VRM reguliavimo srities įstaigų vadovams nurodyta nustatyti griežtesnius reikalavimus įstaigų  vykdomoms viešųjų pirkimų procedūroms. 

 

,,Pradėtas tyrimas dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pirkimų parodė ir sistemines spragas. Nuo šiol pirkimuose bus vertinamos platesnės galimybės, pirkimai negalės vykti tik iš vieno tiekėjo“, – teigia E. Misiūnas.

 

Paskirtas naujas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas, kuriam suformuluotos aiškios užduotys pertvarkyti sistemą, užtikrinti maksimalų skaidrumą.

 

„Policija buvo pirmoji pradėjusi pokyčius. Pasimokę iš klaidų šiuo keliu turės eiti ir visi kiti. Tikslas – gerai uždirbantis, aprūpintas statutinis pareigūnas. O pati tarnyba – skaidri ir efektyvi“,  – aiškina vidaus reikalų ministras. 

 

Pokyčiai laukia ir ministerijų – VRM parengė ir ministrų kabinetui pristatė tipinį ministerijos struktūros modelį, pagal kurį būtų galima pertvarkyti visas ministerijas. Šiam modeliui dar turės pritarti Vyriausybė.

 

Dėmesys  viešajam saugumui ir pareigūnų darbo sąlygų gerinimui  

 

Siekiant pagerinti vidaus reikalų sistemoje dirbančių pareigūnų padėtį bei užtikrinti, kad teisėsauga būtų moderni, šiuolaikiška ir galėtų efektyviau pasirūpinti visuomenės saugumu, 2017 metais visoms vidaus reikalų statutinėms įstaigoms papildomai skirta 31 mln. eurų.

 

Taip pat buvo inicijuotos Vidaus tarnybos statuto pataisos, kurios leistų kasmet didinti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų darbo užmokestį – tai leis kasmet didinti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų darbo užmokestį, tuo pačiu didinant jų motyvaciją, o taip pat ir vidaus tarnybos pareigūno profesijos patrauklumą.

 

Parengti siūlymai dėl galimybės įsteigti vidaus reikalų ministro valdymo srityse veiksiančią aukštąją mokyklą – Viešojo saugumo akademiją. Akademijoje būtų integruotas pakopinis viešojo saugumo personalo profesinis rengimas ir aukštojo mokslo studijos. Viešojo saugumo akademijoje galėtų būti vykdomas ne tik vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, bet ir kitų teisėsaugos   institucijų (pataisos pareigūnų, muitinės pareigūnų ir kt.) personalo rengimas.

 

Nacionalinei 2014-2020 metų Vidaus saugumo fondo programai įgyvendinti Lietuvai skirta 195,5 mln. Eurų ES lėšų. Jau pasirašyta daugiau nei 40 procentų projektų finansavimo sutarčių programos finansavimui.

 

Efektyvesnė valstybės sienos apsauga

 

Didesnis dėmesys ir finansavimas skirtas vienai iš šios vyriausybės prioritetinių sričių – valstybės sienos apsaugai. Investicijos į sienų apsaugos stiprinimą iš valstybės biudžeto lėšų padidintos daugiau kaip 3,5 mln. eurų.

 

Taip pat parengtas investicinis projektas ir pradėtos viešojo pirkimo procedūros dėl apsauginės tvoros įrengimo 44 km sausumos ruože prie valstybės sienos su Rusijos Federacija. Likusios lėšos bus investuojamos į sienos stebėjimo sistemų diegimą Rociškių užkardos ruože.

 

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM pareigūnų motyvacijai didinti, viršvalandiniam darbui apmokėti papildomai skirta 1,7 mln. eurų.

 

Gerinama Bendrojo pagalbos centro veiklos kokybė

 

Bendrajame pagalbos centre (BPC) įdiegti ir nuo šių metų pradžios taikomi nauji skambinančiojo skubios pagalbos telefono numeriu 112 vietos nustatymo metodai. Dėl to BPC ėmė gauti gerokai tikslesnius skambinančiojo vietos nustatymo duomenis ir pagal vietos nustatymo tikslumą Lietuva aplenkė daugelį užsienio šalių. Lietuvoje viešėję Europos Komisijos atstovai ketina Lietuvoje įdiegtus sprendimus pateikti Europos Komisijos Ryšių komiteto apžvalgoje kaip gerosios praktikos pavyzdį.

 

BPC taip pat pasirašė bendradarbiavimo ir sąveikos užtikrinimo sutartį su visomis aštuoniomis greitosios medicinos pagalbos stotimis (GMP) – tai sudarys prielaidas užtikrinti kokybiškesnį ir operatyvesnį reagavimą į numeriu 112 gaunamus prašymus dėl greitosios medicinos pagalbos poreikio.

 

Dėmesys darniai regionų plėtrai ir vietos savivaldai

 

Siekiant stiprinti tarpinstitucinį regioninės plėtros koordinavimą, šių metų sausio–vasario mėnesiais VRM inicijavo susitikimus su Seimo, Vyriausybės, suinteresuotų ministerijų,  Lietuvos savivaldybių asociacijos, regionų plėtros tarybų atstovais bei socialiniais partneriais. Susitikimų metu buvo aptartos regionų vystymo perspektyvos bei pasiekti principiniai susitarimai dėl bendradarbiavimo su Aplinkos, Kultūros ir Užsienio reikalų ministerijomis.

 

Vietos plėtros strategijų įgyvendinimui – t. y. suderintų miestų bendruomenių, verslo ir vietos valdžios iniciatyvų gyvenamosios vietos problemoms spręsti, skirta 13,4 mln. eurų ES fondų investicijų. Tai  padidins miestų bendruomenių socialinę integraciją, pagerins vietines įsidarbinimo galimybes, padės skatinti užimtumą bei mažinti socialinę atskirtį.

 

Taip pat skirtas beveik 35 mln. eurų ES fondų ir Lietuvos valstybės biudžeto finansavimas 16-ai projektų įvairiuose šalies regionuose. Juos įgyvendinimas padės pritraukti naujas investicijas, išsaugančias pagrindinių ūkio sektorių potencialą, pagerės  sąlygos privataus verslo plėtrai, sumažės gyventojų migracija.

 

Pvz.,  Visagine, pertvarkius 9 ha dydžio apleistą buvusio karinio miestelio teritoriją, bus įrengta pramoninė teritorija ir verslo inkubatorius, skirtas inovatyviai pramonei ir energetikai (SMART park). Projekto įgyvendinimui skirta – 1,5 mln. eurų. Dideli pramoninių teritorijų atnaujinimo, infrastruktūros tvarkymo projektai bus įgyvendinami ir Klaipėdoje, Molėtuose, Raseiniuose, Kėdainiuose, Jurbarke bei kituose miestuose.

 

Lankstesnė migracijos politika – palankesnės sąlygos užsienio investicijoms

 

Parengti užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimai, kuriais siūloma trečiųjų šalių piliečiams (vadovams, aukštos profesinės kvalifikacijos specialistams, aukštąjį išsilavinimą turintiems stažuotojams), kurie laikinai perkeliami dirbti iš trečiosiose šalyse įsisteigusių įmonių į Lietuvoje įsteigtus tokių įmonių filialus ar tai pačiai įmonių grupei priklausančias įmones, nustatyti palankesnes imigracijos sąlygas.

 

Siekiant pagerinti investuotojų ir aukštą pridėtinę vertę kuriančių užsieniečių aptarnavimo kokybę, Migracijos departamente prie VRM įsteigtas padalinys naujo verslo aptarnavimui – jis padės užtikrinti grįžtamąjį ryšį ir tokiu būdu imigracijos procedūras daryti patrauklesnėmis.

 

Patobulintas prieglobsčio prašytojų perkėlimo mechanizmas

 

Nustatyta nauja tvarka, pagal kurią esminiai procedūriniai veiksmai (Graikijoje ir Turkijoje kuriose Lietuva šiuo metu aktyviai atlieka perkėlimo procedūras) atliekami dar iki užsieniečio atvykimo į Lietuvos Respubliką, o sprendimas dėl prieglobsčio priimamas per 1 savaitę po atvykimo.

 

Naujai įdiegtos tvarkos dėka prieglobstį gavusiems perkeltiesiems užsieniečiams greičiau išduodami dokumentai, suteikiant galimybę kuo greičiau įsilieti į darbo rinką ir visuomenę bei pradėti pilnavertį integracijos procesą.

 

Efektyvesnis perkėlimo mechanizmo modelis taip pat sutrumpina perkeltųjų asmenų gyvenimo Pabėgėlių priėmimo centre terminą, taip padidinant šio centro apgyvendinimo pajėgumus, užtikrina efektyvesnį Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšų panaudojimą.

 

VRM informacija