Pagalba
3700
narių
6
organizacijos
Pagalba
VRM: įgyvendintos ne visos pareigūnų saugumą užtikrinančios priemonės
2017-05-15

Profesinės sąjungos gavo Vidaus reikalų ministerijos (VRM) atsakymą dėl kenksmingų veiksnių vidaus tarnyboje ir jų valdymo darbo grupės veiklos. Anot VRM, visos vidaus reikalų sistemos centrinės įstaigos bus įpareigotos imtis aktyvių veiksmų įgyvendinant vidaus reikalų centrinių ir joms pavaldžių įstaigų vadovams nustatytus įpareigojimus.

 

Primename, kad Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas dar kovo mėn. kreipėsi į VRM su reikalavimu kuo skubiau atnaujinti kenksmingų veiksnių vidaus tarnyboje ir jų valdymo darbo grupės veiklą. Žengti tokį žingsnį NPPSS paskatino nelaimės, kurių metu žuvo ne vienas pareigūnas.  

 

Plačiau skaitykite čia 

 

NPPSS vadovas Vladimir Banel teigia, kad tiek policijos, tiek kitų tarnybų, tiek VRM vadovybė turi suprasti, kad ekstremaliose situacijose  klaidų išvengs tik puikiai parengti ir apmokyti pareigūnai, kuriems darbdavys sudaro sąlygas savo įgūdžius nuolat tobulinti.

 

Profesinės sąjungos prašė informuoti apie tai, kokios išvados, atsižvelgiant į Kenksmingųjų veiksnių valdymo vidaus tarnybos sistemoje tvarkos aprašą, padarytos po skaudžių netekčių. 

 

Rengiamas kenksmingų veiksnių vertinimo policijoje teisės aktas

 

Raštą pasirašiusio vidaus reikalų viceministro Česlovo Mulmos teigimu, dar 2016 m. lapkričio 2 d. VRM raštu kreipėsi į Policijos departamentą (PD), prašydama informuoti, ar Telšių AVPK yra atliktas tarnybos metu žuvusio pareigūno įvykio tyrimas, vadovaujantis Kenksmingųjų veiksnių valdymo vidaus tarnybos sistemoje tvarkos aprašu. Pastarajame numatyta, kad turi būti siekiama ištirti įvykio – incidento ar nelaimingo atsitikimo – aplinkybes ir priežastis, nustatyti priemones panašių įvykių, kurie gali pasikartoti ateityje, priežastims pašalinti.

 

PD informavo, kad buvo sudaryta darbo grupė esamai situacijai išanalizuoti ir įvertinti ir priemonių bei veiksmų planui parengti, siekiant ateityje maksimaliai apsaugoti teisėsaugos pareigūnų sveikatą ir gyvybę, užtikrinti saugią bei sveiką tarnybos aplinką, maksimaliai sumažinti riziką neigiamoms pasekmėms kilti atliekant tarnybines pareigas. Darbo grupė šiuo metu rengia teisės akto projektą dėl kenksmingų veiksnių vertinimo policijos sistemoje metodikos, rizikos ir kenksmingų veiksnių valdymo plano policijos sistemoje patvirtinimo.

 

Baigę policijos mokyklą turėtų būti pasiruošę ekstremalioms situacijoms

 

NPPSS savo rašte akcentavo Švedijos policijos pareigūnų vienodą taktinį, fizinį ir psichologinį pasirengimą. VRM informavo, kad Lietuvoje policijos pareigūnai yra rengiami mokymo įstaigose pagal patvirtintas specialias policijos mokymo programas ir jiems visiems suteikiamas vienodas taktinis, fizinis ir psichologinis pasirengimas. Baigę mokymo įstaigą kursantai turi būti įgiję atitinkamą žinių ir įgūdžių lygį bei atitikti nustatytus kriterijus. Tuo tarpu dirbant policijos įstaigose pareigūnų kvalifikacija yra toliau tobulinama ir pagal tarnybos pobūdį jiems keliami tam tikri reikalavimai.

 

Č. Mulmos teigimu, buvo priimtas sprendimas naujų papildomų profesinės taktikos veiksmų vertinimą vykdyti tik po atitinkamų mokymų pratybose nuo 2017 m. II pusmečio. Atitinkamai informuoti dirbantys instruktoriai ir papildytos mokymo programos, atliekami minėti mokymai.

 

Pareigūnų kvalifikacija turi būti tobulinama ne rečiau kaip kartą per metus

 

VRM teigimu, parengtas ir Vyriausybės nutarimu patvirtintas Pareigūnų parengimo veikti situacijomis, susijusiomis su psichinės, fizinės prievartos, šaunamojo ginklo ar sprogmenų naudojimu, ir jų sugebėjimo veikti tokiomis situacijomis tikrinimo tvarkos aprašas (įsigaliojo 2017 m. sausio 1 d.). Šis aprašas nustato pareigūnų parengimo veikti, kaip jie turėtų elgtis situacijomis, susijusiomis su psichinės, fizinės prievartos, šaunamojo ginklo ar sprogmenų naudojimu, ir kvalifikacijos tobulinimo organizavimo ir vykdymo tvarką, taip pat jų pasirengimo veikti minėtomis situacijomis tikrinimo tvarką.

 

Didelis dėmesys apraše skiriamas pareigūnų parengimui – tiek teoriniam mokymui, tiek praktiniams gebėjimams įgyti. Vadovaujantis šiuo aprašu, pareigūnų kvalifikacija turi būti tobulinama ir tikrinimas atliekamas ne rečiau kaip kartą per kalendorinius metus. Taip užtikrinama, kad pareigūnas gautų jam būtinas žinias ir įgytų  praktinius gebėjimus, kurie būtini jo sveikatai ir saugai atliekant tarnybos funkcijas užtikrinti.

 

Ne visos priemonės yra pilnai įgyvendintos

 

Be to, VRM kreipėsi į vidaus reikalų centrines įstaigas, kad jos pateiktų informaciją dėl Kenksmingųjų veiksnių valdymo vidaus tarnybos sistemoje tvarkos reikalavimų įgyvendinimo, kas yra nuveikta. Apibendrinus vidaus reikalų centrinių įstaigų pateiktą informaciją paaiškėjo, kad visos vidaus reikalų įstaigos nustatė pareigūnų vykdomą specifinę veiklą, tačiau kitos Kenksmingųjų veiksnių apraše nustatytos priemonės dar ne visiškai įgyvendintos arba tik pradėtos įgyvendinti.

 

„Pavyzdžiui, tik trys iš šešių vidaus reikalų centrinių įstaigų parengė kenksmingųjų veiksnių valdymo vidaus reikalų centrinėje įstaigoje ir jai pavaldžiose įstaigose planus, iš jų tik viena tokį planą patvirtino; tik dvi iš šešių vidaus reikalų centrinių įstaigų parengė pareigūnų mokymo ir instruktavimo saugos ir sveikatos klausimais tvarkas; tik viena įstaiga įsteigė pareigūnų saugos ir sveikatos komitetą ir patvirtino jo darbo reglamentą, kita patvirtino tipinius tokio komiteto nuostatus, o trečia suderino su profesinėmis sąjungomis komiteto sudėtį“, - teigiama VRM atsakyme.

 

Atsižvelgus į tai, kad dar ne visos Kenksmingųjų veiksnių apraše nustatytos priemonės yra įgyvendintos, vidaus reikalų centrinės įstaigos, anot VRM, bus įpareigotos imtis aktyvių veiksmų įgyvendinant vidaus reikalų centrinių ir joms pavaldžių įstaigų vadovams nustatytus įpareigojimus. Artimiausiu metu numatome organizuoti pasitarimą su vidaus reikalų centrinių įstaigų atstovais problemoms, susijusioms su kenksmingų veiksnių valdymu, spręsti.

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?