Pagalba
3550
narių
6
organizacijos
Pagalba
VRM ir VAD atsakymas dėl VAD fizinio pasirengimo reikalavimų
2016-06-30

Profesinė sąjunga prašė įvertinti, ar VAD, pakeisdamas Papildomų fizinio pasirengimo, fizinės prievartos veiksmų atlikimo, šaudymo reikalavimų nustatymo ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo aprašo nuostatas ir nepagrįstai padidindamas bendruosius fizinio pasirengimo reikalavimus veikė pagal savo įgaliojimus; ar aprašo nuostatos, kuriomis sugriežtinti bendrieji fizinio pasirengimo reikalavimai, laikytinos papildomais reikalavimais, susijusiais su fiziniais gebėjimais, pareigūnams, einantiems pareigas VAD.

VRM: fiziniams gebėjimams įvertinti gali būti nustatyti didesni arba specialūs pratimų įvykdymo reikalavimai

Anot VRM, teisinį pagrindą VR centrinių įstaigų vadovams nustatyti papildomus fizinio pasirengimo reikalavimus nustato Vidaus tarnybos statutas ir Priėmimo į vidaus tarnybą, vidaus tarnybos sistemos pareigūnų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas. Pastarajame nustatyta, kad centrinių įstaigų vadovai gali Statute nurodytiems asmenims nustatyti papildomus reikalavimus, susijusius su fiziniais ir praktiniais gebėjimais eiti tam tikras pareigas (papildomi reikalavimai), ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo tvarką. Be to, „įstaigų vadovai organizuoja pratybas, atitikties bendrojo fizinio pasirengimo reikalavimams ir papildomiems reikalavimams tikrinimą, taikomųjų bei kitų sporto šakų renginius ir siekia, kad pareigūnai būtų tokios fizinės parengties, kad galėtų tinkamai atlikti tarnybines pareigas“.

Ministerijos rašte teigiama, kad „nustatytas teisinis reguliavimas, sudarantis prielaidas atsižvelgti į konkrečios vidaus reikalų centrinės įstaigos veiklos specifiką ir nustatyti šią specifiką atitinkančius papildomus fizinio pasirengimo reikalavimus, pats savaime neprieštarauja teisės aktų nuostatoms ir teisės principams“. Tuo tarpu nei Statutas, nei Aprašas nedetalizuoja, kokie turi būti papildomi fizinio pasirengimo reikalavimai, tačiau papildomų reikalavimų taikymas turi užtikrinti, kad pareigūnai būtų pasirengę tinkamai įgyvendinti vidaus reikalų centrinei įstaigai keliamus uždavinius.

Bendrieji fizinio pasirengimo reikalavimai ir jiems įvertinti nustatyti pratimai (bėgimas šaudykle 10 x 10 m arba 100 m bėgimas, rankų lenkimas ir tiesimas nuo horizontalios atramos (atsispaudimai) arba prisitraukimai prie skersinio, 1000 m arba 3000 m bėgimas) yra skirti patikrinti bendruosius vidaus tarnybos sistemos pareigūnų gebėjimus, kurie leistų eiti bet kurias pareigas vidaus tarnyboje. Anot VRM, tam tikrų vidaus reikalų įstaigų vykdomų funkcijų specifika reikalauja, kad šiose įstaigose tarnaujantys pareigūnai turėtų geresnius, nei bendrieji, fizinius gebėjimus. Todėl, ministerijos teigimu, vadovaujantis protingumo kriterijumi, darytina išvada, kad geresniems nei bendrieji fiziniams gebėjimams nustatyti ir įvertinti gali būti nustatyti tiek didesni bendrųjų pratimų įvykdymo reikalavimai, tiek specialūs pratimai ir jų įvykdymo reikalavimai. Sąvoka „papildomi fizinio pasirengimo reikalavimai“ apima tiek aukštesnius bendro fizinio pasirengimo reikalavimuose numatytus pratimų normatyvus, tiek visų alternatyvių pratimų įtraukimą, tiek kitų fizinių gebėjimų reikalavimų nustatymą.

VRM atkreipė dėmesį, kad profesinės sąjungos minimas dvigubai padidintas surinktinas minimalus balų kiekis yra didesnis už nustatytą Apraše dėl tos priežasties, kad pareigūnai, kurių fizinis pasirengimas tikrinamas pagal Aprašo nuostatas, balus surenka iš 3 pratimų grupių, o pareigūnai, kurių fizinis pasirengimas tikrinamas pagal VAD aprašą, balus renka iš 6 pratimų grupių. 

VRM taip pat informavo, siekdama tobulinti Apraše nustatytus fizinio pasirengimo reikalavimus, ministerija Policijos departamentui pavedė sudaryti darbo grupę (pakviečiant į ją vidaus reikalų statutinių įstaigų ir profesinių sąjungų atstovus), kuri, įvertinusi pažangią Europos šalių praktiką, iki 2016 m. rugsėjo 1 d. įvertintų Aprašo VII skyriuje nustatytus fizinio pasirengimo reikalavimus bei jų vykdymo tvarką ir pateiktų pasiūlymus dėl minėtų nuostatų tobulinimo.

VAD teigiamu, VRM įvertino papildomų fizinio pasirengimo, fizinės prievartos veiksmų atlikimo, šaudymo reikalavimų nustatymo ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo aprašą ir pateikė nuomonę, kad toks reguliavimas yra teisėtas ir pagrįstas.

NPPSS Teisės skyriaus vadovo Martyno Ausčio nuomone, nėra aišku, ar padidinti reikalavimai atitinka galiojančią teisę, tai yra, ar jie yra pagrįsti objektyviu fizinio pasirengimo poreikiu, ar nėra pertekliniai atskiruose padaliniuose. Jei paaiškėtų, kad reikalavimai yra pagrįsti, o pareigūnai neišlaikytų padidintų reikalavimų, teisininko nuomone, galėtų būti sprendžiamas klausimas dėl pareigūnų atleidimo darbdavio iniciatyva be pareigūno kaltės - nustatant įspėjimo terminą ir išmokant išeitinę kompensaciją.

Visus Vilniaus apskrities ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos narius, kurie susidurtų su neigiamomis fizinio pasirengimo reikalavimų padidinimo paskemėmis, kviečiame pasitarti su profesinės sąjungos teisininkais dėl tolimesnių veiksmų.

NPPSS ir VA ITĮPS informacija

Ar esate vienos iš NPPSS organizacijų narys?