Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
VRM pateikė savo poziciją dėl pareigūnų ligos ir motinystės draudimo išmokų apskaičiavimo ir vėlavimo
2016-04-11

Informaciją apie NPPSS iškeltas problemas rasite čia 

Dėl atvejų, kai pareigūnų ligos pašalpos vėluojamos išmokėti

NPPSS klausė, kiek laiko trunka išmokos apskaičiavimas ir darbdavio (įstaigos) informavimas apie mokėtinos pašalpos dydį, ar šis laikas yra kaip nors reglamentuotas, kokiomis priemonėmis galima sutrumpinti šį laiką.

VRM atsakyme teigiama, kad, vadovaujantis įstatymais, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai ar Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius sprendimą dėl pašalpų skyrimo priima ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų ir (ar) duomenų gavimo teritoriniame skyriuje dienos. Atsižvelgus į tai, 10 darbo dienų terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai vidaus tarnybos sistemos pareigūnas pateikia prašymą skirti jam ligos pašalpą ir vidaus reikalų statutinė įstaiga teisės aktų nustatyta tvarka pateikia ligos pašalpos skyrimui reikalingus duomenis ir dokumentus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriui.

Pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatus, ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpos ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo pareigūno prašymo gavimo teritoriniame skyriuje pervedamos į pašalpos gavėjo nurodytą asmeninę sąskaitą arba, jeigu pašalpos gavėjas neturi sąskaitos, gavėjo nurodytai parinktai mokėjimo įstaigai.

Teisės aktuose numatyta, kad pereinamuoju laikotarpiu (ligos atveju – nuo 2016 m. sausio 1 d. iki balandžio 30 d.) pareigūnams išmokos mokamos iš dviejų šaltinių: dalis pašalpos mokama iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų, kita dalis – iš institucijos, kurioje tarnauja pareigūnas, lėšų. Todėl institucija, kurioje tarnauja pareigūnas, jam privalo išmokėti mokėtinos pašalpos ir iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų apskaičiuotos pašalpos skirtumą. Šiuo laikotarpiu (iki pareigūnams bus mokamos viso dydžio socialinio draudimo pašalpos iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ligos ir motinystės socialiniam draudimui skirtų lėšų) Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius, apskaičiavęs mokėtiną pašalpą pagal visas pareigūno pajamas ir priėmęs sprendimą dėl pašalpos iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų skyrimo, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas institucijai, kurioje tarnauja pareigūnas, pateikia pažymą apie pareigūnui privalomą išmokėti pašalpos dalies sumą iš darbdavio (įstaigos) lėšų. Įstaiga, kurioje tarnauja pareigūnas, pašalpos dalį iš savo lėšų pareigūnams išmoka įstaigos, kurioje tarnauja pareigūnas, nustatyta tvarka.

Gavusi informaciją apie pareigūnui privalomą išmokėti pašalpos dalies sumą iš darbdavio (įstaigos) lėšų, vidaus reikalų įstaiga šią sumą perveda pareigūnui.

Kaip informavo vidaus reikalų įstaigos, gavusios pažymą apie pareigūnui privalomą išmokėti pašalpos dalies sumą iš darbdavio (įstaigos) lėšų, jos įvertina įstaigos biudžeto lėšų banko sąskaitoje tuo metu turimas pinigines lėšas. Jei vidaus reikalų įstaigos sąskaitoje yra piniginių lėšų, pareigūnams ligos pašalpos dalis išmokama iš karto. Jei vidaus reikalų įstaigos sąskaitoje nėra piniginių lėšų, per 3–5 darbo dienas Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistemoje atliekami biudžeto asignavimų darbo užmokesčiui prognozių pakeitimai, ir įstaigos šią sumą išmoka per 7–20 darbo dienų, ne vėliau kaip su darbo užmokesčio antra dalimi (einamojo mėnesio 5–15 dienomis).

VRM pabrėžia, kad, pasibaigus pereinamajam laikotarpiui dėl ligos ir kitų pirmiau nurodytų pašalpų mokėjimo iš dviejų šaltinių, šios pašalpos pareigūnams bus išmokamos greičiau, nes jos bus mokamos tik Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus, kuris ligos ir kitas pašalpas išmoka per 15 darbo dienų nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais gavimo.

Dėl valstybės tarnautojų, kurie buvo atleisti iš vidaus tarnybos iki 2015 m. gruodžio 31 d.  ir perkelti į karjeros valstybės tarnautojo pareigas

Iki 2015 m. gruodžio 31 d. visi pareigūnai buvo draudžiami tik pensijų ir nedarbo socialiniu draudimu, o ligos ir motinystės socialiniu draudimu jie draudžiami nebuvo (nuo jų pajamų nebuvo mokamos įmokos ligos ir motinystės socialiniam draudimui). Nuo 2016 m. sausio 1 d. visi pareigūnai pradėti drausti ligos ir motinystės socialiniu draudimu.

VRM teigimu, pareigūnai, kurie buvo atleisti iš vidaus tarnybos ir buvo perkelti į karjeros valstybės tarnautojo pareigas arba ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo jų atleidimo iš vidaus tarnybos dienos savarankiškai įsidarbino ir dėl to tapo apdraustaisiais ligos ir motinystės socialiniu draudimu, kaip ir pirmiau nurodyti tarnaujantys pareigūnai, ligos ir motinystės socialinio draudimo atveju atsidūrė tokioje pačioje situacijoje.

Tačiau tarnaujantiems pareigūnams apskaičiuojant ligos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpas taikomas pašalpų mokėjimo pereinamasis laikotarpis, kurio metu apskaičiuojant pašalpų dydžius vertinamos ne tik po 2016 m. sausio 1 d. pareigūnų gautos draudžiamosios pajamas, bet ir iki 2015 m. gruodžio 31 d. pareigūnų faktiškai gautos pajamas, nuo kurių nebuvo mokėtos viso dydžio socialinio draudimo įmokos. Po 2016 m. sausio 1 d. šiems asmenims skiriant pašalpas Fondo valdybos teritoriniai skyriai vertina tik jų draudžiamąsias pajamas (t. y. pajamas, nuo kurių buvo mokamos draudimo įmokos ligos ir motinystės socialiniam draudimui) ir apskaičiuojant jiems mokėtinos pašalpos dydį už laikotarpius, kai jie buvo pareigūnai, neatsižvelgiama į jų iki 2015 m. gruodžio 31 d. faktiškai gautas pajamas, bet mokamos Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme nustatytos minimalios ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpos, kurios yra gerokai mažesnės lyginant su tarnaujantiems pareigūnams mokamomis analogiškomis pašalpomis už tuos pačius laikotarpius.

VRM: galiojantis teisinis reguliavimas ydingas

VRM nuomone, tarnaujantys pareigūnai ir buvę pareigūnai ligos ir motinystės socialinio draudimo atveju yra tokioje pačioje situacijoje, todėl jiems turėtų būti taikomos tokios pačios socialinės garantijos. O galiojantis teisinis reguliavimas yra ydingas ir neužtikrina asmenų lygiateisiškumo principo. Ši problema liečia ne tik buvusius pareigūnus, kurie buvo atleisti iš vidaus tarnybos panaikinus jų pareigybėm neatitinkančią pareigūno sąvokos, bet ir visus buvusius pareigūnus, kurie buvo atleisti iš vidaus tarnybos ir ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo jų atleidimo įsidarbino ir tapo draudžiamais ligos ir motinystės socialiniu draudimu.

VRM mano, kad reikalingi teisės aktų pakeitimai, nustatantys teisinį pagrindą buvusiems pareigūnams taikyti analogišką pereinamąjį laikotarpį. Seimo komitetuose šiuo metu svarstomas Vidaus tarnybos statuto 2, 40 ir 49 straipsnių pakeitimo ir 41 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas. Todėl VRM prašo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos į  komitetuose svarstomą VTS projektą įtraukti nuostatas dėl pereinamojo laikotarpio nustatymo buvusiems pareigūnams.

Dėl vidaus tarnybos sistemos pareigūnų teisės gauti motinystės, motinystės (tėvystės) išmokas)

NPPSS rašte nurodyta, kad į NPPSS kreipėsi pareigūnės, kurios gauna (gaus) mažesnę motinystės išmoką už nėštumo ir gimdymo atostogas, nes apskaičiuojant būsimą nėštumo ir gimdymo, motinystės (vėliau ir motinystės (tėvystės) išmoką, neatsižvelgiama į jos anksčiau gautą darbo užmokestį ar mokėtą motinystės, motinystės (tėvystės) išmoką, mokėtą iš vidaus reikalų įstaigai skirtų lėšų.

VRM teigimu, Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme nustatyta, kad kompensuojamasis uždarbis, pagal kurį nustatomas motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpų dydis, yra apskaičiuojamas pagal apdraustojo asmens draudžiamąsias pajamas, turėtas per paeiliui einančius 12 kalendorinių mėnesių. Jeigu laikotarpiu, pagal kurio draudžiamąsias pajamas turi būti apskaičiuojamas kompensuojamasis uždarbis pašalpos dydžiui nustatyti, asmeniui buvo mokama pašalpa už prieš tai gimusį vaiką arba jis buvo vaiko nėštumo ir gimdymo, tėvystės ar vaiko priežiūros atostogose, jo prašymu nauja pašalpa gali būti apskaičiuota iš uždarbio, pagal kurį buvo apskaičiuota ankstesnė pašalpa.  

Vidaus tarnybos statute nustatyta, kad jeigu nuo 2016 m. sausio 1 d. pareigūnams, apskaičiuojant kompensuojamąjį uždarbį, pagal kurį mokamos ligos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpos, patenka laikotarpiai, kuriais jie nebuvo apdrausti ligos ir motinystės socialiniu draudimu, šios socialinio draudimo pašalpos apskaičiuojamos pagal šių pareigūnų faktiškai turėtas draudžiamąsias pajamas. Šiais atvejais statutinė įstaiga iš jai skirtų valstybės biudžeto asignavimų pareigūnui skiria ir iki draudžiamojo įvykio pabaigos moka jo kompensuojamojo uždarbio dalį. Ši dalis apskaičiuojama kaip mokėtinos ir išmokėtos ligos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpų skirtumas.

„Įvertinę tai, kas išdėstyta, manome, kad teisės aktuose nustatytas teisinis reguliavimas sudaro teisinį pagrindą apskaičiuojant motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpas atsižvelgti į pareigūnų (-ių) iki 2015 m. gruodžio 31 d. turėtas pajamas, o NPPSS rašte nurodytos situacijos turėtų būti sprendžiamos užtikrinant tinkamą teisės aktų taikymą. Pareigūnams turėtų būti pateikta informacija, kaip tinkamai užpildyti prašymą dėl pašalpos skyrimo, kad pašalpa būtų skaičiuojama pagal palankesnį kompensuojamąjį uždarbį, o vidaus reikalų įstaigos turi pateikti visą reikiamą informaciją apie nustatytais laikotarpiais pareigūnų (-ių) faktiškai turėtas draudžiamąsias pajamas“, - teigiama Vidaus reikalų vicemintro Artūro Norkevičiaus pasirašytame VRM rašte.

Atsižvelgdama į kylančias teisės aktų taikymo problemas, siekdama užtikrinti tinkamą (palankesnį) ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų apskaičiavimą ir mokėjimą, VRM žada inicijuoti papildomų paaiškinimų (rekomendacijų) pareigūnams ir vidaus reikalų įstaigoms parengimą kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Fondo valdyba ir šių paaiškinimų pateikimą.

VRM informacija