Pagalba
1800
narių
6
organizacijos
Pagalba
VSAT pateikė informaciją apie pertvarkas ir atlyginimų didinimą
2015-12-02

Numatomi tokie pertvarkymai:

-          VSAT centrinės įstaigos darbo organizavimo pertvarkymai nuo 2016 m. sausio 1 d.

-          Specialiųjų užduočių rinktinės, Aviacijos rinktinės ir Užsieniečių registracijos centro reorganizavimas nuo 2016 m. balandžio 1 d., prijungiant šiuos padalinius prie VSAT, kuriai pereina visos reorganizuotų padalinių teisės ir pareigos.

-          Lazdijų rinktinės reorganizavimas nuo 2016 m. balandžio 1 d., jos teises ir pareigas paskirstant Varėnos ir Pagėgių rinktinėms.

-          Ignalinos atominės elektrinės apsaugos rinktinės reorganizavimas nuo 2016 m. balandžio 1 d., prijungiant ją prie Ignalinos rinktinės, kuriai pereina visos teisės ir pareigos.

-          Statutinių valstybės tarnautojų sąvokų, neatitinkančių 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojančiame Vidaus tarnybos statute numatytų, pareigybių statuto keitimas.

Tiems, kurių pareigybės naikinamos, bus siūlomos kitos pareigos

Anot VSAT, šiuo metu rengiami steigiamų pareigybių sąrašai, aprašymai ir kiti reikalingi dokumentai. Ši pasirengimą apsunkino lygiagrečiai struktūriniams pokyčiams vykstantis „išstatutinimo“ procesas.

„Dabar turime ne tik vykdyti darbo organizavimo pertvarkymų procedūras, užtikrinančias efektyvų struktūros funkcionavimą ir darbuotojų socialines garantijas, bet ir rūpintis, kad būtų išlaikyti kompetetingi, kvalifikuoti, didelę tarnybos patirtį įvairiose srityse turintys specialistai, kurių pareigybės statutas keičiamas. Šiandien dar neturime atsakymo, ar bus ir kokia tvarkas civilines pareigas sutikę eiti tarnautojai įtraukti į kadrų rezervą. <...> Bet kuriuo atveju visiems tarnautojams, kurių pareigybės naikinamos, teisės aktų numatyta tvarka bus siūlomos lygiavertės ar žemesnės statutinių ar karjeros valstybės tarnautojų pareigos VSAT ir jos struktūriniuose padaliniuose“, - rašome VSAT rašte.

VSAT sieks atlyginimų didinimo

VSAT informavo, kad nuo 2007 m. žemiausiai pareigūnų grandžiai yra nustatytos maksimalios pareigybių kategorijos, t.y. pasieniečiams – 3 kategorija, vyresniesiems pasieniečiams – 4 kategorija, jaunesniesiems specialistams – 5 kategorija. Nuo 2014 m. sausio 1 d. VSAT buvo priimti sprendimai dėl statutinių valstybės tarnautojų darbo užmokesčio padidinimo:

-          Visiems 3-10 kategorijų pareigūnams pakeltos per 1 pakopą aukštesnės pareigybių kategorijos;

-          Pareigūnams, kuriems pagal Valstybės tarnybos įstatymą buvo nustatytos maksimalios kategorijos ir nebuvo galima jos didinti, numatyta mokėti 130 Lt (2015 m. – 38 Eur) dydžio priemoka.

3-10 kategorijų pareigūnų darbo užmokesčio padidinimui  VSAT 2014 m. panaudota 5200 tūkst. Lt. Iš viso perkelta į aukštesnes pareigybes 2427 pareigūnai, priemokos skirtos 500 pareigūnų.

2014 m. rudenį buvo priimtas sprendimas ir nuo 2015 m. vasario mėn. padidintas darbo užmokestis Kriminalinės žvalgybos, Ikiteisminio tyrimo bei Imuniteto pareigūnams (tyrėjų, vyresniųjų tyrėjų, vyriausiųjų tyrėjų pareigybėms).

2015 m. toliau mokama 38 eurų priemoka pareigūnams, kuriems pagal VTĮ negalima nustatyti  didesnės pareiginės algos. Metų pabaigoje planuojama suteikti iki 1500 pareigūnų kvalifikacines kategorijas, kurių metams papildomos lėšos sudarys apie 1,1 tūkst. Lt.

Be to, VSAT rašte pabrėžiama, kad 2016 m. sausio 1 d. įsigalioja naujas Vidaus tarnybos statutas su nauja darbo užmokesčio apmokėjmo sistema, pagal kurią kiekvienais metais, atsižvelgus į kiekvieno pareigūno tarnybinės veiklos rezultatus ir tiesioginiam vadovui įvertinus – labai gerai, bus galimybė nuosekliai nustatyti didesnę pareiginę algą arba perkelti pareigūną į aukštesnes pareigas.

VSAT teigia, kad šiuo metu vykdomų pertvarkų („išstatutinimo“) kontekste ir darbo užmokesčio didinimo perspektyvų, pagal naujo Statuto nuostatas, dėl „išstatutinamų“ pareigūnų atlygio ekonomijos nebus, nes dauguma pareigūnų bus perkelti į lygiavertes arba, darbuotojui sutikus, žemesnės kategorijos pareigybes. Pareigūnui, perkeltam į karjeros valstybės tarnautojo pareigas, paliekama kvalifikacinė klasė, atitinkanti turėtą kvalifikacinę kategoriją. Be to, į nestatutines pareigas perkeltam pareigūnui ir įtrauktam į VRM rezervą, nustatomas darbo užmokestis turi būti ne mažesnis kaip iki tol.

VSAT struktūros pertvarkos, anot tarnybos vado Renato Požėlos, prasidės tik 2016 m. – pirmas etapas ir 2017 m. – antras etapas, todėl pilną metinę darbo užmokesčio ekonomiją VSAT turės tik 2018 m. Be to, pažymima, kad 2015 m. gruodžio mėn. darbo užmokesčiui išmokėti VSAT trūksta apie 380 tūkst. Eur, ši suma gali padidėti dėl išeitinių kompensacijų. VSAT, siekdama  padidinti pareigūnų, dirbančių užkardose sukomplektavimą ir didinti pareigūnų motyvaciją, prašė Vyriausybės skirti papildomų lėšų, tačiau dar nežinoma, ar tai bus padaryta. Todėl atsakyti į klausimą, kiek bus padidintas darbo užmokestis, dar yra anksti.

VSAT veiklos perspektyvoje iškelti tikslai – siekti, kad pirminės grandies pasieniečio atlyginimas sudarytų 1000 Eur atskaičius mokesčius, viduriniosios grandies 1500 Eur, aukštesniosios grandies – 2000 Eur. Bet to, turi būti siekiama nuosekliai, atsižvelgiant į pareigūnų tarnybinės veiklos rezultatus ir nepažeidžiant Statuto nuostatų.

LPPPS kreipėsi pakartotinai dėl informacijos pateikimo

Anot LPPPS, panašūs struktūrinių padalinių reorganizacijos procesai vyksta ir Policijos departamentui priklausančiose įstaigose, kur po reorganizacijos procesų sutaupytas lėšas planuojama panaudoti policijos pareigūnų darbo užmokesčio didinimo 2016-2019 metais programos (Programa 1000) įgyvendinimui. Atsižvelgiant į tai, prašoma pateikti informaciją apie lėšų, kurios bus sutaupytos po VSAT padalinių reorganizacijos, panaudojimą, o būtent nurodyti:

  • - ar nurodytas lėšas planuojama panaudoti pareigūnų darbo užmokesčiui didinti, ir jei taip, tai kokiomis priemonėmis bus didinamas VSAT prie LR VRM struktūrinių padalinių pareigūnų darbo užmokestis;
  • - ar iš sutaupytų lėšų planuojama įgyvendinti Programą 1000 ir jei taip, tai kokiais etapais ir kokia apimti tai ketinama padaryti;
  • - kitą su dėl VSAT prie LR VRM padalinių pertvarkų lėšų panaudojimu susijusią informaciją.

LPPPS informacija